Winkelzaak. Nll. PORTRETTEN VAN LINCOLN WINKEL EN COMP., Urbanus-Pillen, RKOOPB11S. QNTVANGEN VLEESCHDEKKERS. VOORSNIJMESSEN- EN VORKEN. CAREL A. J. VAN ROSENDAEL. ii 50 Cent. HULP VOOR ALLE LIJDERS U\ Chemische Zijden- en Wollen-Stoffen Verwers Nieuwecliep en omstreken de Heer P. A. HELLEGERS In de ROODE KOES. Door bijzondere omstandigheden wordt te Koop of te huur aangeboden: een WINKELHUIS, staande op een der beste Standen van het Nieuwediep, waarin sedert vele jaren met goed succes handel is gedreven in Kruideniers- en Koloniale waren en in den laatsten tijd hoofdzakelijk ook in Gedistilleerd. Deze zaak levert een burger bestaan op. tnzage kan men bekomen betreffende het debiet over het laatst verloopen jaar. Rellecterenden gelieven zich franco te adresseren onder letter Z, bij den Uitgever van dit blad. Kantoor: Brouwersgracht, koek Keizersgracht, II, 536, Recommanderen bij voortduring hun Etablissement in de protectie hunner respective begunstigers, en berigten hier mede dat zich voor belast met het aannemen der goederen, bij wien men alle ver langde inlichtingen omtrent kleuren en prijzen bekomen kan. Van Stukgoederen, Staatsie- en Ledikant-Gordijnen, zoo mede van Zijden Dames-Japonnenzijn wij steeds bereid eerst Stalen ter beoordeeling te verwen. Trijpe Bekleedsels van Canapeen Stoelen enz. verwen wij in de origineele kleuren en drukken dezelven weder in de nieuwste dessins. Wasschen op nieuw TafelkleedenShawls enz. Wasschen en Glanzen ook Meubelchitse Gordijnen enz. De bewerking geschiedt naar de nieuwste chemische methode, en de prijzen zijn billijk gesteld. jicht, kramp-, buik-, borst-, hoofd-, kies-, tand- of schouderpijn, pijn in de gewrichten, armen of beenen, rhumatiek, kramp-kolijk, maagkramp of welke kwalen meer van rhumatischeu aard zijn, worden in zeer korten tijd door het gebruik der ABSIIAUBBIN'S of ANÏI-RÏIU- MATISCHE WATTEN ontwijfelbaar genezen; verouderd rhumatiek verdwijnt zelfs betrekkelijk in zeer korten tijd. Ook ingeval van pokken, waar men dezelve aanbrengt, zal men niet geschonden worden. Brand of uitslag roos, zweeren of klieren doen zij op eene voor het ligchaam onschadelijke wijze geheel verdwijnen. Het is dan ook daarom dat dezelve de algemeene maar ook tevens de bij zondere aandacht der geneeskundigen hebben getrokken en door hun Ed. in voómoemde gevallen zeer worden aanbe volen. Geen lijder gebruikt deze Watten zonder de zeker heid te ondervinden, dat zij krachtig, snel en zeker werken, en dat zonder eenig nadeel toe te brengen aan andere mid delen noch aan kwalen van anderen aard schadelijk zijn. De prijs dezer Watten is 30 Cents per pakjeverkrijgbaar aan het Hocfd-Dépöt bij A. BREETVELT, Az., nevens de Stads-Waag te Delft, door wien alleen tot waarborg der echtheid de billetten zullen worden geteekend. En verder bij: H. D. Schlütcr, Nieuwediep. Wed. R. Jongerling Eijerland Texel. Wed. Buijkes Burg op Texel en omstreken. Wed. W. Mars, JVieringerwaard. M R. C. LippitzHoorn. D. BootsAlkmaar. Wed. B. Meijknecht Enkhuizen. W. B. WiebolsPurinerende. Wed. E. M. EngelMedem- hlilc. C. A. Köline, Edatn. S. Keet, Schagen. M. Vriend, Zaandam. J. B. Upmann Barsingerhorn. B. H. Zurlohe, Beverwijk. J. E. Zurlohe Uitgeest. Gebr. Frese Venhuizen. Gcbr. Meijding Krommenie. H. Beters, Assendelft. W. C. VelthuizenLaren. G. W. Böttger Zuidscharwoude. En meer Depots in andere plaatsen. bereid volgens het aloude en echte recept, waarop men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING; ze zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUIDze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van 37*- Cent, van 75 Cent en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld Amsterdam, J. C. Bartels Drogist, Haarl.-dijk bij de Heerenmarkt 519. Alkmaar H. Schreuder Comp. Apothekers op het Ritsevoort. Enkhuizcn Wed. S. van der Meer. Hoorn E. KnavenApotheker. Koog a.d. Zaan v. Pomercs, Droogist. MedemblikK. Krap. Nieuwediep F. SnelApother. Purmerende, J. v. Alphen (de Bazar). Rijp J. vau 't Kruis. Texel (den Burg) Jan Jb. Verberne. Texel (Oosterend), D. Streithorst. Uitgeestwed. J. Daas. Wognum P. Bos. Zaaudam, J.W. Knipschcer Drogist. 't Zand in de Zijpe J. Kuilman. ZuidscharwoudeF. de Boer. Men wordt instautelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door ons bij niemand andersde URBANUS-PILLENbereid- volgens 't oude en echte receptin Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de hierbovengenoemde DepothoudersIn elk doosje is een billet voorzien met de eigenhandige naamtcekening van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOON Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn. W verzoeken dc gebruikers instautelijk daar wel op te lettenen raden hun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes Pillen baalt. Alleen die Doosjes, waarin een billet met onze Handteekening ia, zich aan te schafTc-i, en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. Nieuwe keuzo KRISTALLEN SUIKERVAZEN, MELKKANNEN, LIMONADE- en ROOMKQMMeK; WIJN., MADERA-, LIKEUR- KARAFFEN en GLAZEN, BIERGLAZEN rijk geslepen en glad, OLIE-, AZIJN- en ZUURSTELLEN in groote keuze; SALAADLEPELS en VORKEN. TAFEL- en DESSERTMESSEI, goede kwaliteit 3.a/4.liet dozijn. Kleurhoudende nieuw- zilveren LEPELS en VORKEIf9 per dozijn onder garantie), TIIEELEPES in verschillende grootte. LEPELDOOSJES in MAHONIJ- en PAIJSANDERHOUT en in SCHILPAD; VERLAKTE- en HOUTEN TIIEE-EMMERS; BLOEMPIANGERS en VOGELKOOIJEN; veel artikels voor cadeaux zoo wel als voor huiselijk gebruik. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4