Vijfde Jaargang. <§efÖer, JlieuroeÖtep, UMemsoorÖ, enj. ZATURDAG 20 Hl E I. M 415. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post #1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. IT X B TT 77* S T IJ D IIT 3 B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 19 Mei 1865. Tegen de feestelijke reüniedie den ouden krijgers van 18131815 door de regering te Leiden wordt voorbe reid hebben wij van vele zijden bezwaren hooreu opperen tegen de reiskosten, die voor velen van die lieden eene niet te dragen opoffering zoude zijn; bijgevolg, hoe gaarne zij ook hunne oude makkers nog eens zouden ontmoeten, dit voor hen wel tot de vrome wenschen zou moeten blijven behooren. Ook te dezer plaatse zijn er die er zoo over denken. Het is ons daarom hoogst aangenaamdie oude helden aan wie Ne derland zoo veel verpligt isen voor zoo verre zij in ons midden en in deenvirons dezer gemeente wonente kunuen melden, dat de heeren Gebrs. Zur Miihlen zich onmiddelijk bereid hebben verklaard die bezwaren uit den weg te ruimen, voor zoo verre hunne onderneming betreft. Aan allen die eenig bewijs kunnen toonen dat zij in de bedoelde categorie vallen wordt vrije passagie verleend met de schroef-stoomboot- dienst van genoemde beerenvan hier naar Amsterdam en terug. Ook het Handelsbl. van gisteren maakt melding dat door de Maatschappij der holl. spoorlijn hetzelfde besluit is genomen. De oudjes aan wie nog een weinig van de moed en levens lustigheid van uit die dagen is overgeblevenraden wij ten sterkste aan van deze gelegenheid gebruik te maken. Nu zij de reis heen en terug vrachtvrij kunnen maken behoeven de overige* kosten hen ook niet af te schrikkenwant wij vertrouwen dat zij niet alleen te Leiden een feestelijk en kameraadschappelijk onthaal zullen vinden, maar dat overal op hunne route waar zij zich vertoonen, zij met oud-Ne- derlandsche gastvrijheid en liefde zullen ontvangen en gevierd worden. De aanbesteding bij de Marine gehouden op 11 dezer, van het maken van bazaltmuren, enz., is niet gegund ge worden aan de minste inschrijver, de heer J. H. Visser te Sliedrecht. Wij vernemen- dat de aannemingssom die vau de begroo ting te boven ging. Zr. Ms. stoomflotillevaartuig Vulkaangisteren na middag half vier ure van Hellevoetsluis vertrokken, is he den namiddag half twee ure alhier binnengeloopen en kort daarop in de haven gestoomd. Zr. Ms. stoomschip Prinses Mariais Dingsdag jl. van Hellevoetsluis naar Cura?ao vertrokken. De état-major bestaat uit den luit. t/z. le kl. W. K. van Gennep, komm.; luit. t/z. 1® kl. W. J. Scholten van Aschatle offic.luit113, t/z. 2° kl. C. C. Vermeer, H. H. Broers en M. F. Reeringh adelb. lc kl. J. J. Stooker en J. D. A. Nederburghoffic. van gezondh. 2« kl. B. H. Thomsonoffic. van adm. 2<\ kl. W. F. E. le Ituttescheepsklerk J. E. de Vries; voorts de machinisten Rijkers le kl.Haverkamp 2e kl.Biezeveld 3e kl. en machinist leerling Ballot. Men schrijft ons van Terschelling In de vorige week zijn uit deze gemeente vertrokken 5 huisgezinnen, te zamen 29 personen tellende, waarondereen hoofdonderwijzer, drie landbouwers en 1 boerenarbeider, als landverhuizers naar Amerika; gemelde lieden hebben hunne bezittingen alhier te gelde gemaakt, ten einde daarmede in de nienwe wereld hun geluk te beproevenen mogten ze hierin werkelijk slagenverwacht men dat hun voorbeeld ook door meer personen van hier gevolgd zal worden. Ter gelegenheid der persoonlijke kerkvisitatie, tc'sGra- venhage, welke in de vorige week plaats had, heeft een groot aantal leden van den algemeenen kerkeraad der ne- derduitsch gereformeerde gemeente op nieuw bezwaren inge diend bij de hoogere kerkbesturen tegen de prediking van Dr. J. C. Zaalberg. De aanval betrof nu inzonderheid de Paaschpreek, dezer dagen onder den titel van: //Paasch-evan- gelie" door hem uitgegeven. Door eenige leden van den kerkeraad werd de heer Zaalberg bepaaldelijk in staat van beschuldiging gesteld door het indienen eener formele aan- klagt bij het klassikaal bestuur. Bovendien werd aan de gecomitteerden van het klassikaal bestuur beteekend het onlangs door den kerkeraad genomen besluit, waarbij de pre diking van Dr. Zaalberg plegtig verklaard is geen evan gelieprediking en zijne bediening van doop en avondmaal een heiligschennis te zijn. Men schrijft uit Leeuwarden 13 Mei. Eene daad van groote roekeloosheid en overmoedigheid heeft heden alhier het verlies van een menschenleven ten gevolge gehad. Twee luitenants van het garnizoendie hunne bekwaamheid in het zwemmen wilden toonen, waren het eens geworden, geheel gekleed en zonder zich zelfs van hun wapen te ontdoen, de diepe gracht achter den Prinsentuin over te zwemmen. Werkelijk volvoerden zij heden middag, ongeveer ten 5 ure, hun plan, in tegenwoordigheid van een vijftal andere officie ren. Een der zwemmers, de 1° luit. v. R.slaagde er in den overkant te bereikendoch de anderede 2" luit. v. I/. zonk op korten afstand daarvan. Het duurde nog al eenigen tijd, eer men hem te hulp kon komen. Die hulp kwam echter te laat; de ongelukkige was reeds een lijk. Te Zwolle heeft een man zijne eigene vrouw van dief stal aangeklaagd, hetwelk tengevolge heeft gehad, dat de politie een onderzoek heeft bewerkstelligd en tegen haar pro cesverbaal is opgemaakt. Misbruik van sterken drank moet weder als oorzaak van deze treurige feiten genoemd worden. Te Kortezwaag (Friesland) heeft een treurig voorval plaats gehad. Een arbeider, 's avonds van 'tland te huis komende, gevoelde eenige pijn aan een zijner vingers. Bij onderzoek ontdekte men daaraan een klein zwart stipje, weinige oogenblikken later zwol de vinger en kort daarna ook de hand en arm op. Ijlings werd geneeskundige hulp ingeroependoch vruchteloosden volgenden morgen was de man een lijk. Men "gist, dat een slangen- of adderbeet de oorzaak van zijn dood is. Onlangs moest een neger teregt staan, ter zake dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal van gevogelte. Hij drong er op aan bij zijn advocaat, dat deze als ver dedigingsmiddel zou voordragen, dat hij niet regt bij zijne zinnen was. //Om zulks te staven", zeide de listige dief, //kunt gij aanvoerendat ik in plaats van groote hanen onty- vreemd te hebben mij slechts te vreden heb gesteld met jonge hoenders.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1