BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL. BUUGËHLiJKË STAND DER GEMEENTE TERSCHELLING. TELEGRAM. Aan de Kieuwebrug des morgens om 6 uur 20 minuien. Aan den Burg 6 d 35 t Aan het Raadhuis 6 n 35 Aan liet Kantoor 6 55 S. A. ARENDSEN HEIN. Aaugezien de president Lincoln geen vermogen heeft nagelatentracht men in Amerika eene inschrijving te ope nen om vooreerst 100,000 dollars voor zijne nagelaten be trekkingen bijeen te brengen onder bepalingdat niemand meer dan voor één dollar hiertoe mag bijdragen. Daarna hoopt men in alle voorname plaatsen een gedenkteeken ter zijner eere op te rigten. Men maakte dienaangaande de op merking, dat hieruit blijkt, dat in tegenstelling van het geen soms in Europa gebeurt//eerst steen en daarna brood te geven, voor de materialistische Amerikanen te idealistisch is." De JVew-York World deelt de volgende lijst mede van per sonen die in de moordaanslagen op Lincoln en Seward be trokken zijn. lo. De timmerman Spangier geattacheerd aan den schouw burg, alwaar de moord plaats had, zal hoogst waarschijnlijk de volle gestrengheid der wet op zich zien toepassen. (Hij was de man die voor de deur van het gebouw het paard van Booth vasthield, terwijl deze het feit ten uitvoer bragt.) 2o. Sam Arnold, van Baltimorewas met den aanslag bekend en had er zich vóór verklaard doch heeft zich later teruggetrokkenwegens gebrek aan moed. llij was een zamen- zweerder, doch niet stoutmoedig genoeg om moordenaar te zijn. Hij zal nu den dood moeten ondergaan. oo. Kapitein Wilke Jettgearresteerd te Bowling Green die Booth bij zich achter op het paard heeft genomenen daardoor zijne ontvlugting gemakkelijk maakte. Het is nog niet bewezen of hij op dat oogenblik wist dat Booth de dader was. Mogt dit blijken het geval te zijn geweest, dan zal hij de galg niet ontloopen. 4o. Azerothdie zich in het register van Kirkwood's hötel heeft ingeschreven onder den naam van G. A. Abzerotliuit Charles-County. Hij zal stellig worden opgehangen. Hij staat bekend als moordenaar bij instinct, hetwelk trouwens zijn gelaat wel reeds genoegzaam uitdrukt. 5o. Mistress Suratt zal de volle straf voor hare misdaad moeten ondergaan. Gelijk Booth de meister, zoo was zij de mistress-conspirator. Het is eene vermetele wreede vrouw. 60. M'Laugliin, vriend en bondgenoot van Booth, zal als zamenzweerder den dood moeten ondergaan. 7o. Doctor Muddwoonachtig te Bryantowndie Booth des Zaturdags het gebroken been gezet en deze operatie ge heim gehouden heeft. Ilij verklaart Booth niet herkend en zelfs niet van den moord gehoord te hebben. Maar hij stond bekend als een hardnekkig voorstander der Zuidelijken. Men denkt dat zijne zaak ook wel op een doodvonnis zal uitloopen. 80. John Lloyd zal stellig zijn leven op het schavot moeten eindigen. Hij behoorde tot het hötel van bovengenoemde mistress Suratt, en heeft de beide moordenaars van karabijnen voorzien. Booth heeft hem naderhand de karabijn teruggegeven doch Harold heeft die behouden tot bij zijne gevangeneming. Lloyd was vooraf met beider aanslagen bekend, zoowel als met den uitslag onmiddelijk na de uitvoering. 9o. Sam. Coxe heeft aan Booth een veilige schuilplaats verleend en hem van voedsel voorzienblijkbaar wetende dat hij een moordenaar was. 10. Young Harold, die zich bij de gevangenneming van Booth in de schuur bevond en zijne vlugt had beschermd. Hij diende Booth als knecht en zal stelligin spijt van honderd pleitredenen ten zijnen gunstede doodstraf wel niet ontkomen. llo. John Suratt was vooraf ten volle met alles bekend, en zal vermoedelijk in het lot zijner moeder deelen. 12o. Payne, of lYood, die den aanslag op het leven van den minister Seward heeft ondernomen, en ten huize van genoemden Suratt werd gearresteerdzal natuurlijk aan geen vrijkomen behoeven te denken. 13o. Adams en zijne echtgenoote, woonachtig te Newport. Yan hen wordt nog slechts vermoed, dat zij Booth geholpen hebben. llo. "Wilson insgelijks te Newport woonachtig, heeft van de zaakkennis gedragen, zonder de justitie daaromtrent in te 'lichten. Onder de grilligheden der nieuwste toiletten te Pa rijs vallen voornamelijk de zoogenaamde chapeaux-cabriolets in het oog; een geheel vreemdsoortig hoofdsieraad, dat zoo klein is, dat het den naam van hoed niet meer verdient, maar desniettemin zeer veel van het bovenste gedeelte van een cabriolet weg heeft, en volkomen met zijn naam over eenstemt. De reusachtige oorringen die thans gedragen wor den, en als raderen onder de cliapeaux-cabriolets flikkeren, maken de illusie nog volkomener. Eene andere geheel nieuwe mode zijn de mouchoirs pholographiés. Het ziju zeer elegante batisten zakdoeken, waarin men de portretten van beroemde personen, of wel het trouwe afbeeldsel van bloed verwanten en vrienden laat drukken.. Yan 11 18 Mei 1865. ONDERTROUWD Toinas Graafmetselaar 24 jaren eu Antjc Schee pers 21 jaren. Picter Buisman weduwnaar van Neeltje Lclij schoen maker, 54 jaren cn Hendritje Bakker weduwe van llarmen Spigt 52 jaren. GETROUWD Klaas Kalis en llendrica Smit. Johauucs Az. Buikes en Antje Kikkert. GEBOREN Marrctjc d. van Audrina Iloleubeek. Martha Maria d. van Cornelis Boon en Stijntje Luijkx. Jannetje d. van Aric Boer- liorst en Geertje Beumkes. Eitjed. van Maarten Zijm cn Neeltje Kuiper. Marretje d. van Arij Kievit eu Reuoutje Koorn. Johanua d. van Jan Pz. Bakker en Antje Zoetelief. OVERLEDEN: Cornelis Mossel 11 weken. Jacob Jbz. Bakker, we duwnaar van Jannetje Klik 47 jaren. Marretje Holenbeek 5 dagen. Levenloos aangegeven 1. Van 1 15 Mei 1865. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. GEBORENAriënz. van Jemke Dirks Pais en Grietje Jacob Stada. Jan z. van Sipke Cornelis Bos en Neeltje Kunnes Swart. Frans, z. van Cornelis Rijndcrs Buren en Antje Cornelis Knijper. Neeltje, d. van Meindert Douwes Sterel en Aaltje Brandenburg. Jacobz. van Teunis Jans Oepkes en Maria Stobbe. OVERLEDEN: Hiltje de Boer 13 jaren. Doeke Gerrits Doekscn wed. van Jantje Johannes Ewoud 87 jaren. Jan van der Molen 31 jaren op zee. 1 aangespoeld lijk. Heden Vrijdag19 Mei 1865. EFFECTEN Beurs van Londen j Parijs I Weenen vast. Per lijn Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6u/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Blaauwe Grieken 30 o Mexico (oude) 3°/0 México (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 3°/0 Turken 6 °/0 Venezuela Coupon bewijzen Mexico 61 61 67 /4i 7 f h 23» 23 47 16f M A R K T B E 111 G T E N. SCHAGEN IS Mei. cv. 4 Paarden f 60 a 90. 36 Magere Gelde Koeijen f 110 a 180. Vette Gelde Koeijen f160 a 210. 28 Melk Koeijen f 100 a 190. 25 Vaarsen f 60 a 90. 26 Nuchtere Kalveren f3 a 9. 420 Overhoudcrsschapen f20 a 36. 480 Melkschapen f 14 a 24. 2400 Lammeren f8 a 18.75. 25 Bokken en Geiten f0.50 a 5. 17 Magere Varkens f 12 a 20. 1 Zeug f f36. 150 Biggen f6 a 10. Konijnen 10 a 70 et. Kippen 30 a 70 et. Eenden 30 a 60 et. Duiven 10 a 30 et. Boter 65 a 67£ et. per kop, of 865 a 90 et. per Ned. {g. Kaas 25 a 40 et. per Ned. gg. Kip-Eijereu f2.10 a 2.20, Eeud-Eijeren f2.40 a 2.50 per 100 stuks. PURMERENDE 16 Mei. Kleine Kaas f27.Middelbare fAangevoerd 220 stapels Kleine Kaas. 10 Middelbare. Boter. Van f 0.90 tot 1.per Ned. Ge- middeld 10.95 per Ned. Aangevoerd 933 Runderen. Vette Koeijen matig, Gelde Koeijen vlug, Melk Koeijen stille handel. 165 Vette Kal veren. Handel vlug; de prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. f§. 69 4 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 5.tot 11.per stuk. Handel vlug. 54 Vette Varkens. De prijs was van 45 tót «0 ct. per Ned. g. Redelijk vlug. 19 Magere Varkens, van f 19 tot 28, en 390 Biggen, van f 6.25 tot 8.50 vlug. 2371 Schapen en Lammeren. Handel in Scha pen iets flaauwerLammeren vlug. 6 Paarden. Kip-Eijeren f 2.10 Eend- E ij er en f2.70 per 100 stuks. Verleden Dingsdag is aangevoerd: 1978 Ned. f§ Boter. Verleden Woensdag 99 Paarden. Aangekomen schepen te Batavia vöor 15 April. Joh. Melch. KemperBaron van Heemstra, ConStance Koophandel, Jacoba, Willem Kroonprins der Nederlanden, IJmuiden, Graaf Dirk III, J. C. Schotel, Pollux, Does- burghMathilda Simonetta Ilenrietle. De Directeur van het POSTKANTOOR aan den llelder, door een berigt ia de Heldersche en Nieuwedieper Courantver nomen hebbendedat de boot van Gebs. ZurMühlen, die tot heden des morgens om 8 uur afvoer, en waarA mede Postpakketten worden verzonden, van af heden om 7 uur 30 minuten vertrekt, maakt bij deze bekend, dat dientengevolge de £,IGrTM!G tier BRIEVE1!- B IJS SE 11 moet worden vervroegd en v*ii af heden zal geschieden als volgt: den Helder, den 20 Mei 1865. De Directeur voornoemd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2