J. H. STRIJBOSCH m C«v„ EVANGELISATIE GENUA TAFEL-OLIE, 20,000 op No. 16175 1,000 op No. 16498 20,000 op No. 16475 JJuölMe licrfuiojiinfl. ËffiG IIHSI1WD EN INBOEDEL VOLKS-CONCEBT, CAREL A. J. VAN ROSENDAEL. PORTRETTEN VAN LINCOLN advertentie IV. Lokaal Tivoli. P O L I T I E. AAW BES IIELIIEB. Ds. N. OSTI, Broodbakkerskiiecht. S7sle STAATSLOTERIJ. EE1ISTE KLASSE. Een BED met ToelielioorenGemaakte HOUWEN KLEEDEREV. ZOMRAG 28 MEI SS65. STAF MUZIEKKORPS DER MRINE. te 's Hertogenhosch. Sigaren-Fabriekanten en Hofleveranciers van Z. M. den Koning der NederlandenPrijs -Medaille der eerste Provinciale Ten toonstelling van Nijverheid", te 's Hertogenbosch1857. VERKOOPHUIS, BIJ WIEN verkrijgbaar zijn a 50 Cent. Ten burele van politie te Helderligt ter beschikking van den eigenaar, een paar KOUSEN en een gedeelte van van een gouden SLOT van een Ketting. Helder19 Mei 1865. T)e Commissaris van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Maandag 22 Mei vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Triest. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot P. WIG MAN, in den ouderdom van 80 jaren en 9 maanden. R. BUIS. Wed. P. Wigman. Mede uit naam mijner kinderen en Behuwd-kinderen. Nieuwediep, 1-1 Mei 1865. Het BESTUUR van de Vereenigiug ter verbreiding der Waarheid berigtdatzoo God wilop Zondag den 21 Mei a. S.des morgens om 10 ure en des avonds om 5 ure, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Delfshaven, in haar gebouw als Spreker zal optreden. Het Bestuur voornoemd C. BR EET Az., Secretaris. Gevraagd, een BROODBAKKERSKNECHT, zijn werk grondig verstaandeom als Baas te agerenliefst dadelijk of zoo spoedig mogelijk in dienst te treden. Adres in persoon of met franco brievenonder letter K, bij den Boekhandelaar C. J. HON1GHte Texei,. 70 Cent per Flescli. Verkrijgbaar bij W. J. MAALSTEEDBijkstraat H. 390. De flesseiien worden it 10 Ct. in betaling teruggenomen. Ten kantore van I/. M. van GELDER te Nieuwediepzijn in de 257ste STAATS LOTERIJ getrokken de kapitale prijzen van Door D. L. DIJKMAN, Drbitant der Staats loterij te Alkmaaris heden verkocht één Vijfde van den Hoogsten P r ij s van onder de handteekening van Wed. A. PRINS ZOONaldaar. Men is van meening op Woensdag den 24 Mei 1865, des voormiddags ten 10 uur, in het Koffijhuis van P. van WIJNGAARDEN, aan den Kanaalweg te Helder publiek te verkoopen, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. voorts benevens: Eenige 6DÜD- en ZILTERWëKKCK en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags voor de verJcooping in liet voorschreven locaal te bezigtigen. door het Entree 25 Cent. Aanvang: precies 8 ure. DEBITEREl MET GROOT SUCCES: MALANG JAVA 3.00 per 1 t Kist. REGALIA LA UNION 4.37 n i 3 Kist. LA ESMERALDA 4.00 1! t ii TRABUCOS 8.75 tr 1 t n PENATELAS 5.00 11 "4" ii REGALIA VENUS cu o ii 1 TU ir EAUNION cv O 1t 1 4 ir EL JUDIO ERRANTE 5.00 ir tct ii BARBADOS (Marine Sigaar) 5.50 lt 1 t ii LA FLORESTA 6.00 ii 1 t (j ii DE LA PESCATORA 6.25 11 1 4' II EL NECTAR CUBANO 7.00 ti 1 t (f tt INTEGRIDAD 6.25 per 1 t II H. UPMAN 8.00 ii 1 ii RENCURREL 7.50 11 t ii Ook bij mindere hoeveelheden verkrijgbaar. Depót voor NieuwediepHelder en omstreken uitsluitend bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3