J& 416. Vijfde Jaargang. 1865. ^eföcr, llieumeöiep, WtffemsoorÖ, enft. WOENSDAG fflMHIH DER II111M. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieveu franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiénintezenden. Ingezonden stukken minstens dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der Gemeente HELDER, in overweging nemende, dat de Nummering der Huizen onlangs bij herhaling voor rekening der Gemeente is geschied, acht het noodig, de ingezetenen te herinneren aan Art. 1 der Verordening op liet Bouwen, van S Julij 1856, waarbij het uitwisschen of onleesbaar maken van het Wijknummer of Wijkletter/ strafbaar wordt gesteld met eene boete van f3. Ter voorkoming van bekeuring wordt aanbevolen om te zorgen dat, vooral bij het overschilderen der Huizen, het Nummer en de Wijkletter niet worde uitgewischt, tenzij het Nummer en de Letter onmidd$ijk op nieuw weder geplaatst worde. Helder, den 20 Mei 1865. De Burgemeester STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. liet gerucht /omtrent den dood van keizer Napoleon ook uit Parijs tegengesprokenwordt aan de Londensche beurs vervangen door een ander, volgens hetwelk de keizer van Mexico zou zijn doodgeschoten. Dit is echter eveneens een verzinsel,' want er waren geen berigten uit Mexiso ontvangen. Of echter berigten uit dat rijk op den 'duur gunstig zullen zijn/ is eenigzins te betwijfelen. In 7 Amerika schijnt bij de regering de geneigdheid te bestaan om zoo niet zelve iets tegen Mexico te ondernemenal thans niet te beletten, dat particulieren het doen/ en de vraag is, of frankrijk dat rustig zal kunnen aanzien/ en "of, ^ioo Eraukrijk intervenieert, Amerika niet hetzelfde zal /.doa®. Men is dan ook niet geheel gerust omtrent den loop/ j. dien de zaken nemen kunnen en het was daarom welligt eene captatio benevolenliaedat de Moniteur dezer dagen deed voorziendat spoedig de erkenning der Zuidstaten als oorlogvoerenden zou worden ingetrokken. Eeu tele gram uit Nieuw-York meldt, dat aan oorlogschepen van natiën/die nog kapers van het Zuiden in hare havens toe laten, de toegang tot havens van de Unie zal worden ontzegd. De Engelsche regering heeft in het Parlement te kennen gegevenniet voornemens te zijn zich te mengen in de za ken der Unie door te trachten de Unie-regering tot gema tigdheid 'jegens de hoofden van den opstand te stemmen. Zoodanige inmenging, in Polen mislukt, zou te Washing ton bij de heersc'nende verbittering wegens den moord van Lincoln gewis niet beter slagen. Het proces der mede- pligtigen van Booth zal binnen kort aanvangen. Dat het met gesloten deuren zou worden behandeld, mag worden betwijfeld. Omtrent de wervingen te Nieuw-York wordt verzekerd, dat Johnson verklaard heeft, niet bij magte te wezen die wervingen te kecrenwelke op een oorlog niet alleen met Mexico, maar ook met Frankrijk konden uitloopen. Aan generaal Ortega, die door Juarcz naar Washington is gezondenis door president Johnson te kennen gegeven dat hij als hoofd van het uitvoerend gezag de natie niet zal overhalen tot eeu oorlog met Mexico, maar dat alles zal toelaten wat de wetten aan bijzondere personen gedoogen/ die ten gunste van de republiekeinsche regering van Mexico mogten willen tusschenbeiden komen. 1TI 3 TT TT S T IJ D 11T g E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz.'23 Mei 1865. Naar wij vernemen bestaat de commissie/die zich alhier pé zamengesteld heefttot viering van deu gedenkdag van Waterloo, thans uit de Heeren: Mr. D. P. II. Aberson Voor2.Mr.8.1', J. KrosSecr. Jhr. T. J. Kraijenhoff, II. van Goens, J. C. Leich, II. Adsema Oltkamp, L. M. van Gelder, W. J. Ilidde Bok, G. Korf, Mr. L. J. Bouricius, L. VerheyII. Mackaij, Jhr. II. G. F. Leijsius, A. L. van Loon, J. A. S. de Veije van Buuren, A. Korlf, II. J. Janzen, van Ettegcr, N. D. de Leur, P. Uurbanus, P. Groen, W. C. Thijssen N. J. Leijer, L. Visser, P. Vlaming en J. Noot. Zondag morgen is Zr. Ms. stoomschip Amslelkom- mandant luit. t/z lc kl. G. II. Bakker, van zijn kruistogt in de Noord Zee hier biniiongeloopen, om zijne consignes over te dragen aan den kommandant van Zr. Ms. stoom- tlottillevaartuig Vulkaan, die gisteren vertrokken is/om J de/ door den Amslel gestaakte/ kruistogt voort te zetten, p ter voorkoming van conflicten tusscheu de visschers van verschillende natiën op onze kusten. De Amslel zou lieden naar Ilellevoetsluis vertrekken cm buiten dienst te worden steldechter bij het van den steiger halen geraakte dit schip onklaar met de daarachter liggende Urania, en kwam een der trossen zoodanig in de vin geklemd, dat ze niet meer gebruikt kan worden. De Amstel ligt thans aan de steenendam/en naar wij vernemeu\ zal men morgen met duikertoestellen de tros uit de vin Trachten los te maken. Bij die gelegenheid is er een matroos van de fokke/ra van de Amslel gevallen op de boegspriet van de Urania en een ander matroos met zijn arm bekneld geraakt tusscheu het anker van de Amstel en het boord van de Urania-, beide schepelingen zouden naar het Marine hospitaal ter verple ging worden overgebragt. De ITehlin isnaar wij vernemenbestemd om binnen kort een kruistogt te docu. De luit. t/z le kl. C. A. L. A. Baron van Ilecckcrcn is benoemd lot kommandant van Zr. Ms. stoomschip Cycloop, dat met 1 Junij a. s., in dienst zal worden gesteld (zoo als wij in ons nommer van 10 Mei reeds hebben vermeld), ter voorloopige waarneming van de dienst alhier. Met intrekking hunner onlangs aangewezen bestem ming, worden met 1 Junij verplaatst op het wachtschip alhier, de luit t/z 2C kl. J. A. Veiling en op het wachtschip te Vlissingen de luit. t/z. 2° kl. C. Schuijlenburg; terwijl de adelborst 1° kl. C. Maas, met 1 Junij geplaatst wordt op Zr. Ms. transportschip de Heldin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1