y ',^/wensclien, dat velen van hen/"die wij op de beide eerste concerten mogten ontmoeten, er zich bij voortduring zullen vertoonen, zoodat men hen spoedig als de habitués dezer bijeenkomsten zal mogen begroeten. Maar wij wenschen /r ook tevens/dat hun voorbeeld nog door zeer vele anderen '/moge gevolgd worden. Zoo gaarne zouden wij zien/Mat deze goedkoope concerten de algemeeue symphatie mogten wegdragen. De uitvoering was uitmuntend en de muziek degelijk, waarvoor wij het corps onzen dank brengen en inzon- derheid verdienstelijken kapelmeester, wiens ijver wij in deze bewonderen. Eéne opmerking, die ons van meer dan eene zijde ter oore kwam, verguune men ons hier te mogd' med^ueelen, het kan welligt zijn nut hebben; nl.jf dat, om meer in den smaak te vallen van het publiek/ n/Srvooy deze con certen voornamelijk zijn bestemd, men het doelmatig acht, om minder classieke en meer populaire stukken te kiezen. Het doet ons genoegen te kunnen v/rmelden, dat ter vervanging van den heer J. W. de Heer, onlangs alhier overle den, benoemd is de heer J. W. van der Wal Cz. tot deur waarder bij de Arrond. Regtbank te Alkmaar en tot eerste deurwaarder bij het Kantongeregt Helder, standplaats alhier. lu den nacht tusschen Zondag en Maandag is een 1 matroos/behoorende tot de equipage van Zr. Ms. instructie vaartuig Propatria, van den steiger in het Nieuwediep ge- loopenop zijn geroep om hulp schoten drie personen U toe, nl. t. J. Göbel, werkzaam bij de straatverlichting/ L. y Smit, koetsier bij den heer de Breuk en K. Kousebaud, vy politie agent; je mogten na zeer veel inspanning de zelf- voldoening smaken, een offer te hebben ontrukt, niet V alleen aan Neptunus maar ook aan Bacchus/ want de man fa gevoelde zicly na dit onwillekeurig genomen' bad, geheel verfrischt cn ontnuchterddaar hij nog kort geleden door anderen was gezien in eene houdine/die wel eens doet denken /jv aan een schip/ wi/ns roer met geen vaste hand bestuurd wordt en waardoor hei buiten koers geraken meermalen ontstaat. Op Dingsdag 30 Mei a. s./des middags ten 12 ure, zal aan het ministerie van Marine te 's Gravenhage worden aanbesteedde levering van pateutolie voor de kust/ en bin- nenverlichtingeuin twee perceelen. Men schrijft ons van Texel het volgende: In eene den 17den Mei jl. gehouden bijeenkomst van de commissie/belast met de daarstelling en leiding der feesten /y in Junij a. s.is besloten/om die te. doen plaatshebben op Dingsdag 20 Junij in plaats van 10 Junij, zoo als vroeger het plan was. Het programma der feestviering is tevens op die bijeenkomst door de commissie gearresteerd] en verwacht meu spoedig daarvan de openbaarmaking. Een bedrag van ruim f 500 is door de ingezetenen tot dat doel bijeenge- bragt, van welk bedrag alleen door de commissie ruim f 200, terwijl de gemeenteraad eene subsidie vau f250 heeft ver leend. Te bejammeren is het, dat vele zeer gegoede ingeze tenen binuen deze gemeente zich onttrekken aan de hen aangebo den gelegenheid tot deelneming. Wij v/ronderstellen Jilat dit is toe te schrijven aan de groote vredelievende gezindheid op dit eiland cn de/afkeer van oorlog en van alles/Twat daaraan slechts herinneren kan. Liever willen wij het op rekening daarvan schuiven dan het toeschrijven aan mindere ontwik keling of beschaving, en daardoor diepte betreuren onkunde /•j aan de feiten/die in 181315 gebeurd zijn. Men schrijft ons van Wieringen het volgende: Meermalen leest men in dc nieuwsbladen voorbeelden vau hoogen ouderdom, maar naar mijne meening verdient ook wel eenige vermelding, dat wij hier iemand in ons midden hebben (zijne initialen zijn II. v. S.) die op 78jarigen ou derdom/ zich Zaturdag jl. onledig hield met het schrapen van het topeinde eener overeind staande mast, en dat met eene losheid en activiteitdie meu dikwijls te vergeefs zou zoeken bij menschendie een halve eeuw jonger zijn. Naar men ons mededeelt, moeten eenige Ilollandsche en Amerikaansche handelaren zich hebben vereenigd, om voor gemeenschappelijke rekening in Amerika landerijen aan te koopen die nagenoeg dezelfde noorder-breedte hebben als ons land. Men wil die landerijen cultiveren in vruchtbare weide gronden er een veestapel van deugdelijk ras op uitgebreide schaal op vestigen en inzonderheid de boter en kaas door meerdere productie brengen tot concurerende handelsartikelen. In betrekkelijk korten tijd zal evengenoemde corporatie so- liede personen uit den kleinen boerenstand uitnoodigeuom de reis derwaarts te ondernemenop voorwaardendie alle- zins aannemelijk moeten zijn. Wordt dit plan tot uitvoering gebragt, dan is het met grond te voorzien, dat productie en cousumtie in de bewuste artikelen een gewenscht evenwigt zullen erlangen, waardoor het algemeen belang door meerdere goedkoopheid bevorderd en de nijverheid in het algemeen voortdurend gebaat wordt. Als iets zeldzaams wordt uit Scheemda berigt/dat een schaap van den heer B. Mulder aldaar 5 welgeschapen lammeren heeft geworpen 3 ooijen en 2 rammen. //Alles welis bij 't berigt gevoegd. Eene voor weinige jaren in Belgie opgerigte. maatschappij van onderlinge bijstandingeval van schade veroorzaakt door hagelheeft haren werkkring thans ook tot Nederland uitgebreid en wordt door den heer P. M. Montijn, notaris te Gouda/hier te lande vertegenwoordigd. Onder mededeeling van het bovenstaande meenen wij be langstellenden wel te mogen opwekken, zich ter vestiging van een zelfstandig eigen oordeel over deze maatschappij bij gemelden heer Montijn te Gouda te vervoegen tot het er langen van eenige gedrukte stukken, waarin de werkkring van die maatschappij geheel en al omschreven is/ met bij gevoegde tabellen ter invulling door de deelnemers. Uit Hamburg meldt mendat de Blankenezen reeders die, aangezien de Sleeswijk-llolsteinsche interimvlag nog altijd niet officieel aangenomen is, tot dusverre onder Deen- sche vlag varen, besloten hebben om in gevallen, waarin dit niet meer doenlijk is, niet de Pruisische, maar de Oosten rij ksche vlag te voeren. Volgens Noorweegsche dagbladen is den 7dea dezer langs de geheele Noorweegsche kust eene aardbeving waar genomen. Te Laurvig duurde zij niet minder dan twee mi nuten en ook te Kongsbergja zelfs te Christiania/werd zij bespeurd. Een predikant te Dundeey heeft Zondag 11. een tekst behandel/, zooals er welligt nooit éene tot thema eener predikatie is gekozen. Hij nam namelijk eene bloem mede naar den predikstoelen na zijne hoorders medegedeeld te hebben, dat hij nu eene bloem des velds, in verband met de schoone natuur tot het onderwerp zijner preek zou maken toonde hij hun in eene gloeijende en welsprekende rede aan, dat het beste en verhevenste middel, om zijnen geest te veredelen/en om nader tot de keunis Gods te komen daarin bestond, de werken zijner almagt te bestuderen; dat voor diegenen, die in het groote boek, het boek der natuur niet kunnen lezen, alle overige boeken gesloten blijven. Hij ried hun derhalve dringend aan, alle kerkelijke vormen en haar kloverijen/ ter zijde te stellen in plaats van dogmatische stellingen, die door den een als de hoogste waarhedendoor den auder als de gedrogtelijkste en onzinnigste leugens be schouwd wordendatgene te beoefenenwat nooit liegen kanmaar door een iegelijk als waar moet erkend worden en dus ook onfeilbaar tot de bron der waarheid moet leiden. (De theologie van dien predikant mag wezentlijk wel een moderne heelenhij, die den Bijbel gesloten laat/'om uit het boek der natuur te gaan prediken) In het laatst des vorigen jaars vestigde de Garten- laube de aandacht op den menschenhandel/die in Nassau en Hessen gedreven werd door zekere gewetenlooze onder- 4 nemers, die minderjarigen en kindereu naar Londen, St.- 1 Petersburg, -Califoruie, enz. overbragten/om hen daar als//-' reizende muziekanten, marskramers, dansmeisjes en dikwijls gj nog voor erger zaken te gebruiken. Dat berigt werd toen w door de politie tegengesproken en de Gartenlaubeonder bedreiging van terstond geschorst te worden, gedwongen die bekendmaking op te nemen. De politie beweerde, dat die menschenhandel sints tien jaren had opgehouden. Thans deelt echter het jongste nommer der Gartenlaube een berigt mede van zekeren heer Kirchhoff te Dalles, in den staat Oregonvolgeus hetwelk ook nu nog groote scheepsladingen met jonge meisjes naar Californie, Oregon en Nevada worden gebragt, om daar bij zwelgpartijen der goudzoekers als //dansmeisjes" of //hurdy-gurdy's" dienst te doen/de meesten komen uit Nassau cn uit 'de Rijnstreken en zijn door menschenhandelaars opgekocht Men is benieuwd te vernemen wat de politie-direclie op deze mededeeling zal antwoorden. Men heeft in Oostenrijk moeten afzien van het voor nemen vrouwen als telegraaf- en spoorwegbeambtennl. aan het bureau van afgifte der kaartjeste bezigendaar bij de proefneming gebleken isdat de conflicten met het publiek veelvul^gpr voorkomen, dan wanneeer mannen genoemde betrekking waarnemen. De Amerikanen zijn ontegenzeggelijk het meest prak tische volk op aarde/ hun praktische geest bekommert zich niet in het minst om regels van welvoegelijkheid. Een nieuw voorbeeld daarvan leverden de dagen van Lincolns dood. Even als bij ons bij zulke gelegenheden, regende het ge legenheids-verzen en geschriftenhet ras der gelegenheids dichters is over de gansche oppervlakte der aarde verspreid maar de Yankee deed er zijn voordeel mede. Hij gebruikte de verzen tevens tot voermiddel voor zijne annonces, en boven den treurzang over den president of den vloek van den moordenaar las men het adres van een oester- of wijnhuis of de aankondiging van een concertin dier voege of Hoff malz-extract annonceerde op den rug van bedienaars der begrafenissen, die een/doodtijding rondbrengen, /t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2