WATEBIiOO. DIENSTBODE. Jïtiöfie&e Vcrüooping BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE DELDER. TELEGRAM. 1865. ADVERTENTIE De geheele partij is inmiddels LIT DE HAND TE KOOP. In onze Oost- en West-Indische koloniën, even als U in vele andere tropische landen/ vindt men in iederen win- ft kei de zonderlingste voorwerpen bijeeny kabeltouwen en fijne kanten, kammen en confituren, wagensmeer en satijn, zeildoek en allerliefste dameshoedjes, Europeesche groenten, j t Chineesche vogelnestjes en walvischtraanoude kleéren en modewaren, in 't kort al waar negotie is in te drijven. Uit een Limburgsch weekblad blijkt, dat zulk een toko ook in 't gehucht Krawinkel wordt gevonden. P. Creuen aldaar, namelijk, prijst bij advertentie zijne waren aan: likeuren, koloniale waren, wijnen, haring, stokvisch 36 cents het pond), echte Schiedammer en brandpolissen van Zeker heid geeft Jtnsl Eenige dagen geleden waren eenige arbeiders in Frankrijk bezig met 't herstellen van een kuil, bij 't Ka naal aan den ingang der Avenue Montagne. De spade van een hunner stiet op een kiezelsteen zoodat een vonk daar uit spatte. Waarschijnlijk had een der liggende gaspijpen toevallig een lek, en er vond eene vreeselijke ontploffing plaats. Steenen en aarde werden ver weg naar alle rigtin- gen heen geslingerd. De inspecteur der gasmaatschappij, Pontier, alsmede zes arbeiders, werden getroffen. Twee hunner zijn zwaar gekwetstterwijl ook de anderen meer of minder belangrijke wonden hebben bekomen. Het geweld, waarvan de ontploffing vergezeld ging, was zab groot, dat een der vensters van den wijnhandelaar Crast ten eenemale werd verbrijzeld, terwijl de glazen en flesschen op toonbank en tafels in duizend stukkeu werden geslagen. Een onder zoek is ingesteld. De vorige week Zondag zag men te Parijs eene dame gezeten in eene cal/che. De koetsiereen Engelschmau bestuurde in statieuse houding/ het span paarden van zuiver ras, dat slechts de bagatelle som van 40000 frsalzoo Vr. 20,000 frs. ieder paard/i/f) 5000 frs. ieder poot gekost heeft. Deze dame nn schitterde vooral door eene boven alles zigt- bare collectie diamantenwaarop zelfs eene vorstin te regt I jaloersch mogtzijn. Den daaropvolgende!avond zag men haar weder zitten in een der loges van de opera, toen VAfricaine werd opgevoerd; wederom was aller aandacht op haar ge- vestigd en geen wonder/^men zag haar beladen met allerlei edelgesteentenzoo als diamanten borstsieraden halssnoeren spelden sterrendiadeems, armbanden oorringen enz. '/Het lijkt wel een juweelkistje in plaats van een mensch", zeide een onnoozele tegen zijn buurman. «Wel", antwoordde deze, //het is ook geen mensch, het is een uitstalventster". En /W* inderdaad/ deze laatste had volmaakt gelijk/ want het zoo schitterende voorwerp stelde voor een prospectus van hetgeen bij een der grootste juweliers in de rue de la Paix te koop is /en diende om koopers te lokken. De aldus opgesmukte dame was niets anders dan een elegante winkelkast. Van 12 19 Mei 1865. ONDERTROUWD: C. Sijnc konstabelsmaat bij de Marine, 28 jaren en L. M. Klop32 jaren wonende thans alhieronlangs te Hcllevoetsluis. M. Bethlehem viss'cherman 25 jaren en D. Kuiper 26 jaren. J. Voetkleermaker36 jarenweduwnaar van A. J. Lobbcu eu J. A. Pecrc- boom, 23 jaren. GEHUWDG.' J. Scliadc en P. J. Kalatz. II. T. Kuhlmeijer en J. E. Harkes. L. Krijns en II. Koopman. J. H. de Beurs en A. Ran. BEVALLEN G. Huijsse geb. Jels Z. C. P. Hoogslag gcb. Goosens Z. 'D. P. Scklalimilch geb. Diukhuijseu D. M. Visser geb. Dekker D. A. Raar Z. J. J. Boaman geb. Kuntz Z. H. Dekker geb. Lazc- ron Ti. OVERLEDEN P. Wigman 80 jaren. G. T. van Gruningcn 53 jaren. M. Marchand 60 jareu. A. II ar rij van 5 maanden. A. M. Selder beek 3T jaren. A. Jurrien 7 maanden. G. J. Pereboom 44 jaren. L. *CX ïlajee 5 jaren. Levenloos aangegeven 3. - Heden Dingsdag23 Mei EFFECTEN Beurs van Londen h Parijs Weenen Beter. Berlijn o b Frankfort m H AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3 °/0 Binnenl. Spanje 3°/0 Turken 6°/o Venezuela Coupon bewijzen Mexico 60' 70 23. 22 41-J. TT °l O 47 IIAIlKTUEItlGTEK. ALKMAAR 20 Mei. Aangevoerd 4 Paarden f 20 a 80, 16 Koeijen f 92 a 120 644 Scha pen f 16 a 30, 1187 Lammeren f9 a 16, 15 Geiten 1*6 u 12, 80 Magere Varkens f 10 a 20, 242 Biggen f6 u 11 Boter per kop 55 a 65 ets. HOORN 20 Mei. Aangevoerd 18 mud Gerst f5.75, 8 mul Haver f4.50, 17 mud Bruine Boonen f 17 4 mud Graauwe Erwten f16, op monster ver kocht 95 mud Mosterdzaad f 15.25 53 mud Karweizaad 114, 39 Paarden f60 a 190 205 Koeijen f 100 a 235 49 Kalveren f2.75 a 13, 2430 Schapen f 14 a 313510 Lammeren f8 a 16, 590 Varkens f5.50 u 20.50, 13 Zeugen f 13 a 34, 915 Biggen f2.75 a 5, S3 Bokken f 0.50 a C.70 Geiteu f0.55 a 950, 230 Kippen fÓ.30 a 1.25, 23500 Kip-Eijeren f2 a 2.10, 14250 Eciid-Eijcrcu f2.45 a 2.55 per 100 2320 koppen Boter 50 a 60 ct. per kop. P O L I T I^E. Ten burele van politie te Helder/zijn de navolgende, ge-^ vonden/ voorwerpen gedeponeerd een PORTEMONNA1 E/"* een BIJBELTJE/ een ZAKDOEK, een SLEUTELRING met SLEUTELS/drie SLEUTELS/een CEINTURE cn drie pare»1 KOUSEN. UdZ Helder23 Mei 1865. De Commissaris van Politiële Helder, A. C. BOONZAJER. Woensdag 24 Mei vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Marseille. Heden overleed mijn/ dierbare Echtgenoot/' R. SPEELMAN, in den ouderdom van 41 jaren; wat ik in haar verlies/is onbeschrijfbaar, /g De Algoede schenke mij de kracht, om de thans dubbel op mij rustende pligten tegenover mijne zes jeugdige hun groot verlies niet beseffende Kinderen te kunnen vervullen. ■A Amsterdam, 23 Mei 1865. A. L. SCHNITZLER Namens de Commissie tot viering van den gedenkdag van Waterloo wordt medegedeelddat bet gezamenlijk bedrag der inteekening tot beden bedraagt 401.50, waaronder begrepen is de inschrijving door de Commissie zelve, ad. 113. De Commissie vertrouwde, met betoog op de grootekosten verbonden aan, en het hoogst zeldzame in deze gemeente van een goed VUURWERK, op eene grootere deelneming bij de Ingezetenen temogen rekenen. Evenwel hoopt zij de voorgenomeue taak toeli tot een 'goed einde te brengen. Daar liet echter mogelijk isdat sommige personen /j bij het circuleren der lijsten vergeten zijn/ of hunne, in teekening soms wenschen te verhoogenzoo beslaat daartoe gelegenheid, behalve in Tivoli, nog bij de meeste Koffij- huishoudersdie daartoe zullen worden uitgenoodigd. SIJlOft 1'. J. KKOS, Secretaris. Mejufvrouw BLOK, verlangt eene te Alkmaar, op Woensdag den 31 Mei 1865, des namiddags ten 12) ure precies, in een der lokalen van den Ilccr J. KEMP, van 500 volle tonnen beste oliedunne STOCK 110 LM ER TEER, liegende op de Scheepstimmerwerf NICO LAAS WITSEN aldaar Nadere informatien op franco aanvrage te bekomen bij de Heeren G. SWERVER Jz. en G. J. van LEEUWEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3