Thee-Bepöt RIJTUIGMAKER NATIONALE Kapitaal: Een Millioen Gulden. CHOCOLADE, De ondergeteekende Bij lis. Js. I)Ê GRAAF ,5z. P. G. VAN DER J AG T le Utrecht, in ruime sortering en tot zeer billijke prijzen. TARWEMEEL, STOOMBOOT „STAD ALKMAAB." DIENST WIJZIGING, aanvangende op Maandag 22 Mei 1865, gevestigd te ROTTERDAM. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Directeur: Mr. W. SIEWERTSZ VAN REESEMA, Procureur bij de Arrondissemenls Reglbank en Officier der Orde van de Eikenkroon, te Rotterdam. Administrateur: S. VAN DER HELD, Assuradeur te Rotterdam. Adviserend Geneesheer voor den Helder: i)r. J. I1AREMAKER. L. F. OVER DE LINDEN. heeft de eer ter kenuisse zijner geëerde be gunstigers te bcrigten, dat hij zich als heeft gevestigd te Ilipolitushoef. WieringenMei 1SG5. G. JO,1GEJAK. Hoek Vlamingstraat en Stationsweg. ©HIÏTEES3H JAFA1TS3H VAN W. R. J. VAN SCHAICK, te Amsterdam. De THEE wordt afgeleverd in pakjes van 5 en 2 J Ned. Ons, versierd met Japansche Stempels en Figuren. De prijzen per 5 Ons zijn N°. 1 f 1.20N°. 2 f 1.30, N°. 3 fl.40, N°. 4 fl.50, N°. 5 fl.60, N°. 6 fl.80, N°. 7 f2.en hooger. Sigaren-Depot van De ondergeteekende beveelt zich bij zijne geëerde plaats- genooten bijzonder aan tot de levering van deze uitmunten de THEE en SIGAREN/ als ook van KOFPIJSUIKER en alle soorten van KRUIDENIERSWAREN. Bij hem is tevens te bekomende ook tot verzending bijzonder geschikte Poeder en andere uit de zoo gunstig bekende Fabriek van de Koninklijke Hotleveranciersde Erven J. J. Rijndeks, te Utrecht. a 12 Cents de 5 Ons; bij groote hoeveelheden iets minder. HS. js DE GRAAF Jz. Hoek Vlamingstraat en Stationsweg Dagelijks, uitgezonderd DOiVDERIHG. Van NIEUWEDIEP 's morgens kwart vóór 5 ure v ALKMAAR kwart over 8 Aankomst AMSTERDAM kalf 12 Van AMSTERDAM 's middags 12 ure. ALKMAAR namiddags kwart over 3 Aankomst NIEUWËDIEP n half 7 Levensverzekering-Bank, Dé waarborgen en voordcelon aan deze Bank verbonden, waardoor zij zich gunstig ondersoheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: le. Het kapitaal van EEN MÏLLIOEN GULDEN, bij de oprigting door de Inschrijvers bijeengebragt en beschikbaar gesteld. 2e. De uit de winsten op te rigten reservekas. 3e. De naauwkcurigc berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4e. De vaste geneesheeren, zonder wier goedkeurend advies geen^ levensverzekering wordt gcslotc(L~/ 5e. Matige premiën en het dadelijk aanvangen der verzekering/na de eerste premie betaling. Cc. Aanspraak bij staking der premie betaling op eene gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na 6 jaren op de helft, enz. 7e. Bevoegdheid om, na éenigen tijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derde gedeelte der premie'onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren de helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. Sc. Bevoegdheid om de Polis, zonder kennisgeving aan de Bank, door cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9c. 25°/0 aandeel in de winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden^ die minstens drie jaren deel gehad j en voor ƒ300.of daar boven zijn verzekerd. c Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor de gemeente Helcler Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Als Boden der Bank zijn aangesteld: CS. DE VOGEL/te Nieuwediep.L A. DE NIJS/te Helder. V Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4