ijeföer, RteumeÖiep, WiffemsoorÖ, enft. Landgenooten M 417. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 27 MEI. 107% NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever s. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intczcndcn. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Toen nu 50 jaren geleden ons onafhankelijk volksbestaan bedreigd werd, beeft het Nederlandsehe Leger, onder aan voering van den Prins van Oranje, krachtig en roemvol medegewerkt tot afwending van het gevreesde juk; maar ook zijdie zeiven het zwaard niet konden aangrijpen hebben willen bijdragen ter bewaring der vrijheid kort te voren verworvenen toen van eenige edele mannen eene roepstem uitging «ter vereeniging in werkzame, liefderijke, vaderlandsche deelnemende zorg voor oude Nederlandsehe Krijgslieden," was het antwoord, door het gansche volk gegeven»de oprigting van het FONDS TER AANMOE DIGING EN ONDERSTEUNING VAN DE GEWAPEN DE DIENST IN DE NEDERLANDEN. Dat Fondsgestijfd door de giften tijdens den strijd tegen Belgio ontvangen, door jaarlijksche collecten, door schenkin gen en legaten, heeft namens het Nederlandsehe volk aan vele duizenden hulp in hunnen nood aangebodenaan aller billijke aanvragen te voldoen is het echter nimmer bij magte geweest. Het daartoe in staat te stellen zoude eene schoone uitL_g van onzen - volksgeest zijn; maar nu wij weldra met dankbaarheid herdenken zullen hoe voor 50 jaren bij Water- loo onze vrijheid verzekerd werd, nu vooral mag van ons verwacht worden, dat wij het voorbeeld onzer Vaderen vol gende, het door hen gestichte Fonds sterken, opdat: aan de deejgeregtigden van Waterloo eene extra gra tificatie worde verleend ter herinnering aan die heu gelijke overwinningin het Fonds als deeigeregtig den worden opgenomen alle Nederlandersdie bij Wa- terloQ gestreden hebbenen van goed zedelijk gedrag doch ónvermogend zij»de categoriën van deei geregtigden tot het Fonds worden uitgebreidopdat hdnderde oude en verminkte of infirme krijgslieden ook van andere oorlogen niet te vergeefs onderstand vragen. Moge die verwachting niet worden beschaamd! zegge nie mand: het is de roeping des Staats, niet de mijne, den krijgsman in nood te ondersteunen 1 - De Staat ja verleent pensioen en gagementmaar kan dat niet als naar regeling bij de wet vastgesteld, en vermag niet acht te slaan op de bijzondere omstandigheden van iederen gebrekkigen of ouden krijgsman Nederlanders! in 1815 beriep men zich niet, waar het gold een werk van liefde aan den krijgsman te verrigten op den Staatdoet ook gij zulks niet in 1865. De buitengewone giften die gij tot de voorschreven doel einden zult willen afzonderenznllen worden ingewacht door al de Leden van het Hoofdbestuur, en door al de Leden der Districts- en Plaatselijke Commissiën ten uwent gevestigd. Amsterdam10 Mei 1865. liet Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden J. W. H. RUTGERS VAN ROZENBURG, President. II. L. M. LUDENSecretaris. Leden der plaatselijke commissie te Helder zijn Mr. K. J. C. STAKMAN BOSSE. J. BORST Wz. S. BIJL. K. J. KRUL. POLITIEK OVERZIGT. Men is in Frankrijk in hooge mate ongerust over de plannen die in Amerika ten opzigte van Mexico worden gesmeed. Terwijl van liberale zijde aangedrongen wordt op het terugroepen der Fransche troepenschijnt de regering voornemens juist tegenovergestelde maatregelen te nemen. Men spreekt van eene versterking van het leger in Mexico en eene expeditie van den schout-bij-nacht Didelot, die on- middelijk na terugkomst des keizers van Brest zou ver trekken, om de gewapende oudernemingen tegen den ge- vestigden staat van zaken in Mexico overeenkomstig het volkenregt te keer te gaan. De Amerikaansche landverhuizers zouden dan als vrijbuiters en roovers worden behandeld. Als de opgaven der Amerikaansche bladen waar zijn, zou even wel het Fransche leger eene zware taak wachten. Men schatte het aantal landverhuizers reeds op 100,000 man, waaronder een groot aantal hoofdofficieren uit het weldra te ontbinden leger. De dagbladen houden zich nog bij voortduring bezig met de rede door prins Napoleon te Ajaccio uitgesproken. Ter wijl er van de eene zijde veel gewigt aan gehecht wordt volgen anderen het voorbeeld van den Moniteur en ontzeggen haar eiken zweem van officieel karakter. Men verhaalt dat aan het kabinet van Washingthon is te kennen gegeven dat Frankrijk geen vreemde interventie hetzij officiëlehetzij heimelijke, in Mexico zal dulden, zoolang zijn vaandel er wappert. Men zegt dat de nieuwe Fransche gezant te Washington er geen gunsligen indruk maakt, daar men hem voor een vriend van het Zuiden houdt. Het stoffelijk overschot van den president Lincoln is eindelijk, na een trajekt via Baltimore, Ilarrisburg, Phila- delphiaNieuw-York, Albany, Chicago, op het Kerkhof van Oak-ltidgein Illinois, ter aarde besteld, aan den voet van een kleinen heuvel, door geboomte omgeven. Het monument, hetwelk aldaar ter zijner eere is opgerigt, heeft den vorm van een Griekschen tempel. Of de moord van Lincoln niet met noodzakelijkheid voort spruit uit den gehcelen maatschappclijken toestand van het Zuiden is eene vraag die misschien moeijelijk ontkennend te beantwoorden zal zijn. Wanneer de begrippen van eer en schande, van regt en onregt, van goed en kwaad, zoo danig zijn verward en beneveld als in de Zuidelijke staten der Unie reeds jareu het geval was, wanneer, gelijk men zich herinneren zal, bij den aanval van Brooks op Summer een lid van den senaat zijn medelid te midden der vergadering ter sluiks kan aanranden, hem met stokslagen bijna ver moordt, en dan niet wordt geschuwd als eene pest der maatschappijmaar geëerd als een heldhaftig verdediger van de belangen der slavenhouders; wanneer men voor zulk een laaghartig wezen dinées aanrigt, hem bewierrookt op mee tings hem door de aanzienlijke jonkvrouwen van Nieuw- Orleans een rotting met gouden knop wordt aangeboden als herinnering aan zijn misdrijf, dan i3 men gezonken tot het peil, waarop men uit wraak voor zijne nederlaag moor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1