ITIETJTrSTXÏDXNGElT. JANE GREYDE KONINGIN VAN1 TIEN DAGEN, den kan plegen, plannen kan beramen tot brandstichting in alle groote steden, en, als ware het de eenvoudigste zaak der wereld, uit de Bermuda's eene lading kleederen aan voert die met de gele koorts besmet zijn. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 26 Mei 1865. In ons vorig nommer hebben wij onwillekeurig ver zuimd te vermeldendat ook de heeren Avis, te Westzaau, hunne stoombooten Zaanslroom No. 2 en Dolphijnvarende van hier, de eerste langs de Zaan en de andere langs Pur- merende, naar Amsterdambeschikbaar hebben gesteld tot vrije passage voor de oude krijgslieden van 18131815, die voornemens zijn deel te nemen aan het 50jarig gedenk feest, dan hun van staatswege den 25 Junij aanstaande te Leiden zal worden aangeboden. Wij raden die krijgslieden, om van de vrijgevigheid des heeren Avis een onbeschroomd gebruik te maken, hunne sympathie voor vorst en vaderland is ons een waarborg, dat zij er eene eer in zullen stellen een zoo groot mogelijk aan tal krijgers met hunne booten over te brengen. Het fraaije gezigt dat de passage langs de Zaanstreken oplevert, zal voor velen, die zelden reizen, eene reden te meer zijnom van deze aanbieding gebruik te maken. Naar wij vernemen zullen de Waterloo-feesten te Alkmaar en te Texel opgeluisterd worden door het staf- muziekcorps van de marine alhier. Te Alkmaar zullen de feesten gehouden worden den 19 en te Texel zoo als wij vroeger vermeld hebben den 20 Junij. Het vuurwerk dat te dezer plaatse zal worden afgesto ken zal zeer waarschijnlijk geschieden in den avond van den 18cn. Het stations-terrein is daarvoor welwillend ter beschikking gesteld. Nadat de vin van Zr. Ms. stoomschip Amslel, Woens dag morgen door een duiker is geklaard, is dat vaartuig van hier naar llcllevoetsluis vertrokken. Zr. Ms. korvet Paliaskomm. kapt. luit. t/z. W. C. Klis, is den 23 dezer ter reede van Vlissingen geankerd, komende van Wcst-Indie. Ten gevolge der buitendienststelling van Zr. Ms. schroef- stoomschip do Amslelworden met den laatsten dezer maand op nonactiviteit gebragt de volgende officieren luit. t/z. le kl. G. II. Bakker, komm. van geinelden bodem, de luit. t/z. 2e kl. F. Luteijn J. Plantenga, F. A. J. P. van Alphen en de offic. van adm. 2C kl. I. Salmon. Voorst wordt met 1 Junij a. s. geplaatst op Zr. Ms. stoom schip Cycloopals lc offic. de luit. t/z. 2ekl. J. J. Habets, van het wachtschip alhier, en de offic. van adm. 2° kl. W. II. F. Vogel, thans non-actief. Op het wachtschip alhier de luit. t/z. C. J. M. Swaan, thans nonactief, en de offic. van gezondheid 2" kl. W. Littel, van de Amslel. De luit. t/z 2C kl. H. E. A. Fruchl, dienende als 1° officier op Zr. Ms. transportschip de Heldinwordt met den laatsten dezer op non-activiteit gebragt en met den 1 Junij daaraanvolgende vervangen door den luit. t/z 1° kl. G. W. C. Westenberg, thans non-actief. Bij de op 23 Mei plaats gehad hebbende herstem ming voor één lid der Prov. Staten in het kiesdistrict Scha- gentusschen de heeren jhr. mr. D. van Foreest en H. R. de Mcêr, waren uitgebragt 417 geldige stemmen, waarvan op den lieer jhr. mr. D. van Foreest 250 en op den heer H. R. de Meer 167. Alzoo verkozen jhr. mr. D. van Foreest. Op de aanstaande algemeene vergadering van de maat schappij tot Nut van 't Algemeenzal door de commissie belast met te onderzoeken//welke algemeene en bijzondere middelen zouden kunnen worden aangewendom bij ouders die hunne kinderen de school doen verzuimen, zóóveel be langstelling in het onderwijs op te wekkendat daardoor het schoolbezoek toencme"voorgesteld worden //'t Hoofdbestuur doe zoo spoedig mogelijk een geschrift vervaardigen en verspreidenwaarin de middelen die men lot bevordering van hel schoolbezoek en tot be strijding van het schoolverzuim kan aanwendenwor den opgegeven en ontwikkeld. Verder benoeme ieder de partement eene commissie met het bepaalde doel, om liet schoolgaan te bevorderen en zal dat, zoo de kas van het departement niet toelaat, om de middelen die men tot dit doel noodig heeft, aan te wenden, een subsidie uit de al gemeene kas kunnen erlangen, de som van f50 niet te boven gaande." De gemecuteraad te Middelburg heeft even als die te Rotterdam, 's Hage en zoovele anderen, een onbepaald cre- diet verleend, om de oude krijgers van 18131815 in staat te stellen het feest te Leiden bij te wonen. Bij den raad van administratie van het invalidenhuis te Leiden, zijn van een voorstander dezer instelling, die verlangd heeft onbekend te blijven ontvangen 50/20 kistjes Waterloo-sigaren, om aau de manschappen op den gedeuk- waardigen dag van Waterloo, den 18 Junij te worden uit gereikt. De heer v. W.wethouder en ijzerfabriekant in een der voornaamste steden van Zuid-Hollandstond gepasseerde week voor de haagsche regtbank te regt, ter zake dat hij zich zou hebben schuldig gemaakt aan het wanbedrijf, ver meld in art. 175 van het wetboek van strafregt, en wel belang te hebben genomen in eene aannemingwaarover hij, tijdens de verrigting in zijne kwaliteit als wethouder, het bewind of toezigt had. De officier van justitie, jhr. mr. de Brauw, rekwireerde schuldigverklaring en veroordee ling tot eene gevangenisstraf van minstens zes maanden en hoogstens twee jaren. De advokaat, mr. van der Noorda, van Dordrechtconcludeerde tot vrijspraakop grond vooral, dat de beklaagde ter goeder trouw had gehandeld en niet bekend was met voormelde strafbepaling. De uitspraak is bepaald op 29 dezer. naar het Iloogduitsch, door IJerual Jr. Er bestaat in Londen een oud gebouw, eene vesting met grijze torens sombere muren en breede grachteneen ge- denkteeken der middeleeuwenwelks naam genoeg is om meer dan een halve eeuw van herinneringen te verwekken. Wie hoorde er nimmer van den tower van Londen Een zaam, als een somber beeld van het verleden, staat deze citadel op den heuvel aan den oever van de Theems. Thans is het er stilvroeger was dit gebouw als het ware de zetel van koninklijke pracht; de kerkers zijn leeg en de grond, weleer doorweekt van het vergoten bloed, is thans droog geworden. Slechts de kroonjuweelen worden er bewaard, alsmede eene zeer merkwaardige verzameling van wapens. Dagelijks ^omen er vreemdelingen om deze zaken te zien. Thans heerscht er overal vredesomwijlen hoort men er muziek van soldaten, die op een der pleinen exercerenmaar toch verrijzen er schimmen wanneer men over Tower-Hill gaat. Het schavot vertoont zich voor ons oog. Daar is het venster waar achter de zonen van Eduard vermoord werden in hunnen slaap en in hunne jeugd. Daar is Anna Boleijn en Catharina Howard gevallen deze schoone ongelukkige vrouwen van Hendrik VIII. Daar nam Lady Russell heldhaftig af scheid van haren gemaal. Een reeks van ongelukkige slagtoffers gaat er in onze verbeelding voorbijonder deze is er een dat ons lieflijker dan alle anderen toeschijnt. Wij bedoelen Lady Jane Grey. Lady Jane Grey huwde op haar 17 jaar, met Lord Guild- ford Dudley, dien zij teeder beminde, en met wien zij op zijn landgoed Lion House, een meer dan gelukkig leven had. Zij was eene beschaafde zachtzinnige en vriendelijke vrouw. Zij las de grieksche- en Latijnsche klasieken, versmaadde de gewone bezigheden van haar geslacht en haren standen gaf zich liever aan de studie over. Zoo had zij in haar on gestoord geluk haar achttiende jaar bereikttoen de toenmaals regerende koning Eduard VI stierf. Het was in het jaar 1553 en Eduard's zuster Maria de dochter van Hendrik VIII zoude den troon beklimmen; doch eene eerzuchtige partij aan wier hoofd de hertog van Northumberland Jane's schoon vader stondwilde deze troonbestijging beletten en bediende zich om zijn doel te bereiken van de jonge lady, die verre van het gewoel der wereldonbekend met de gevaarlijke on derneming waarin zij zulk eene treurige rol zoude spelen te vreden met haar lot, te midden van hare boeken leefde. Zij dacht er niet aan datterwijl de boomen voor haar venster ruischtenhaar naam door de straten van Londen werd geroepen en herauten onder trompetgeschal haar als koningin van Engeland proclameerden. De deputatie die haar als koningin kwam begroetenvond haar verdiept in Plato's boek over de onsterfelijkheid der zielhaar hart dat geen andere hartstogt kende dan voor de litteratuur en dat vol was van teederheid voor haren gemaalhad zich nimmer voor de eerzucht geopendhet berigt dat zij het stille landgoed met den troon van Engeland zoude moeten verwisselendeed haar tranen plengen. Zij weigerde lang het kostbare geschenk aan te nemen. Zij verdedigde het betere regt harer konink lijke nicht Maria en zij zeide dat zij liever in den stand Inleef waarin zij geboren was. Doch door haar schoonouders vader en echtgenoot aangemoedigdstemde zij eindelijk toezij nam afscheid van hare boekenvan haar geluk en van haar leven. Koningin Maria overwon echter het oproer en Jane Grey nadat zij tien dagen koningin was geweest, werd met haren gemaal en haren ganschen aanhang gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Daar kwam zij als staatsgevangene in den tower en in de steenen kamer van de Beauchamp toren. Het vertrek waarin zij gewoond heeft, is nog te zien. Men gaat langs eenen don keren trap naar boven en door eene deur van dik eiken hout, voorzien van ijzeren krammen, komt men in het vertrek van lady Jane. Het is er koud en vochtig; zelden komt erdoor het venster de frissche lucht naar binnen en slechts uit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2