STOOMBOOT „STAD ALKMAAR." BURGERLIJKE STAM) DER GEMEEÏÏE TEXEI, TELEGRAM. ADVERTENTIES I DIENSTWUZIGING, aangevangen op Maandag 22 Mei 1865, nieuwsgierigheid wandelen de vreemdelingen over den naakten grond. Maar in de muur ziet men nog duidelijkalsof het er gisteren in gegraveerd was, de namen "Dudley - Jane" en daaronder het jaartal van haren dood, 1554, en menig wandelaar blijft, in gedachten verdiept, staan voor deze twee woorden eener kerkerwand voor dezen grafsteen eener liefde die een oogenblik lachte en daarna stierf. Hier werd het ongelukkige paar bijna een jaar gepijnigd. Northumberland lord Dudley's vader, was reeds den 22 Au gustus 1853 op Tower-Hill onthoofd geworden het is waar schijnlijk dat de jonge koningin Maria het leven aan hare bloedverwanten gaarne had laten behoudenmaar de gang der gebeurtenissen is dikwijls magtiger dan het besluit der koningen In het jaar 1554 ontstond er wederom een op roer, die den naam der onschuldige Jane in zijn vaandel schreef. Ook dit tweede oproer werd gefnuikt en het bevel gegeven lord Dudley en lady Jane ter dood te brengen. Nu werden ze beiden van elkander gescheiden en Jane bleef alleen in den somberen kerker. Zij had nu niets meer dan de beide namen die de hand van Dudley op den muur gegraveerd had, haren lessenaar met de groote folio deelen daarop en de mandolinedie stom aan den muur hing. Op den dag van hunnen dood, 't was den 12 Februarij 1554, wensclite lord Dudley haar nog eenmaal te zien, doch zij sloeg dit verzoek van de hand, en zond hem de boodschap dat de smart van hun afscheid hen beide zoude overmannen en hunnen geest van die moed zoude berooven die hun na derend einde vereischte. Hunne scheidingzeide zij zoude nog slechts eenige oogenblikken duren en hunne vereeniging was dan voor altijd op eene plaats waar dood, teleurstelling en ongelukhen niet meer zoude kunnen bereikenof hunne eeuwige zaligheid zoude storen. Men had besloten Jane Grey en lord Dudley te zamen op één schavot voor den tower ter dood te laten brengen. Doch de staatsraad, die voor een te sterken indruk harer jeugd, schoonheid en onschuld, op de volksmassa vreesde, veran derde liet bevel. Dudley moest op Tower-Hill en na hem Jane Grey op de plaats binnen den tower sterven. In gebed en vrome overdenkingen wachtte de jonge lijderes het vreeselijke uur. Daar begon het klokje van St. Pieter in den tower te luiden. Lady Jane trad aan het venster, opende het en half knielend op een ho.ogen stoel zag zij naar beneden. Daar kwam haar gemaal te voorschijn om naar het schavot geleid te worden. Van uit het venster gaf zij hem nog het laatste teeken der herinnering, en haren groet, haar gebed en hare tranen begeleiden den geliefden echtge noot naar het schavot. Zij knielde en bad nog langen tijd voor het geopende venster tot dat de constable van den tower verscheen om ook haar naar de strafplaats te leiden. Drie korte klokslagen zeiden haar, dat het hoofd van hem, die zij zoo lief hadwas gevallendoch met een zekeren trots vernam zij van den constable, dat Dudley met kalmte den dood ondergaan had. Sir John vroeg haar eene gedachtenis zij gaf hem haar gebedenboekop welks eerste bladzijde zij schreef dat de raenschen tegen Dudley's ligchaam waren ge weest, maar dat de genade Gods met zijne ziel zoude zijn, en dat, wanneer hare fout straf verdiende hare jeugd wel- ligt op vergiffenis mogt rekenen. Toen men op de tower-plaats was aangekomen begon het St. Pieters klokje weder te luiden; ditmaal was het voor liaar zelf. Een zwarte lijkkist kwam voorbij haar van Tower-Hill terug. Daarin lag het ontzielde ligchaam van haren gemaal. Zij bleef kalm. »0 Guildford, Guildfordriep zij, »het lijden dat gij uitgestaan hebt en ik nog moet uitstaanis niet zoo smartelijk om mij er bevreesd voor te makenhet is niets in vergelijking met het feest dat wij nog heden in den hemel zullen vieren". En zoo ging het verder tot aan het schavot. Toen de beul haar bij het ontkleeden behulpzaam wilde zijn, verzocht zij hem haar niet aan te rakenvervolgens vroeg zij twee harer dienaressen haar in het ontkleeden te helpen. De beul beval haar nu op het stroo te treden. Zij gehoor zaamde en smeekte hem op vriendelijken toon: »ik bid u, maak het kort." Terwijl zij knieldekeerde zij zich nog eenmaal om en sprak»zult gij het niet eer afnemen voor ik mij ter neer gelegd heb?" »Neen Madame?" was het ant woord. Toen bond zij de doek voor de oogenvoelde naar het bloken vroeg: »waar is het? waar is het?" Een van de omstanders bragt er haar heenzij legde het hoofd op het blok en riep »God in uwe handen beveel ik mijnen geest De bijl viel en lady Jane was met haren beminden echt genoot in den hemel vereenigd. Meer dan drie eeuwen zijn er sinds dien Februarij-morgen voorbij gesneld. Doch, als de lente en de zomer komt, bloeit nog immer het grasperk op de tower-plaatsen de avondzon die door de hooge torens dringt verguit haar met hare zachte stralen. Van 19 25 Mei 1865. ONDERTROUWD: Petrus Cornclis Buijsman, weduwnaar, 54 jaren en Hendrica Bakker, weduwe, 52 jaren. Willem Moojen24 jaren en Antje Dalmeijer20 jaren. GEHUWD: Emanuel Meijer, 30 jaren en Cornelia Buijsman, 29 jaren. Tomas Graaf, 24 jaren en Antje Scheepers 21 jaren. GEBORENPieterr. van Heudrik Gersscn Jr. en Jetje Stocpker. Gcertruida d. van Roelof Stoepker en Pietertje Boon. Dirkje d. van Cornclis Timoat de Porto en Trijntje Gieles. Dirkjed. van Pieter Visser en Naantje Vlaming. OVERLEDENDirk Johannes Strcithorst gehuwd met Antje Kok 64 jaren. M A It K T B E K I G T E N. SCHA GEN 24 Mei. 5 Paarden f30 125. 26 Magere Gelde Kocijeu f 80 u 150. 20 Vette Gelde Koeijen f 140 a 220. 15 Melk Koeijen 1* 70 a 130. 6 Vaarscn f40 a 90. 24 Nuchtere Kalveren f3 a 8. 230 Overhoudcrsschapcn f20 a 25. 260 Melkschapen f 14 a 25. 4000 Lammeren f8 ii 18. 25 Bokken en Geiten fl u 5. 16 Magere Varkens f 12 a 25. 126 Biggen f6 a 10. Konijnen 10 a 70 et. Kippen 35 a 70 pi. Eenden 30 a 75 et. Duiven 10 a 20 cl. Boter 70 a 75 et. per kop. Kaas 25 45 et. per Ned. Kip-Eijereu f2.10 a 2.15, Eend-Eijercn f2.40 a 2.50 por 100 stuks. PURMERENDE 23 Mei. Kleine Kaas f 26.later f 26.25 Middelbare f 22.50. Aangevoerd 189 stapels Kleine Kaas. 7 Middelbare. Boter. Van f 1.10 tot 0.95 per Ned. Gemiddeld fl.02£ per Ned. fg. Aangevoerd 444 Runderen. Vette Koeijen iets beterGelde Koeijen minderMelk Koeijen llaanwe handel. 164 Vette Kalveren. Handel minder ving; de prijs was van 65 tot 85 et. per Ned. QJ. 76 Nuchtere Kalveren. Prijs van f6 tot 12 per stuk. Handel vlug. 63 Vette Varkens. Dc prijs was van 46 tot 50 ct. per Ned. f§. Matig vlug. 15 Magere Varkens, van f 17 tot 26, en 291 Biggen, van f6.50 tot 9 Handel redelijk vlug. 2167 Schapen en Lam meren. Handel in Schapen stug. Lammeren in den besten handel, overigens llaauvv uitgezonderd de Vette Koeijen had dc markt een ilaauw aanzien. 14 Paarden. Kip-Eijeren f2.20, Eend-Eijcren f2.55 per 100 stuks. Ver leden Dingsdag zijn ter waag gewogen 214 stapels Kaas, wegende 49765 Ned. \T. De hoogste markt was voor Kleine Kaas f 27.Middelbare f25.50 1 stapel a f27.25. Aangevoerd 2029 Ned. fg Boter. Heden Vrijdag26 Mei EFFECTEN Beurs van Londen Parijs n Weenen j Beter. t> n Berlijn u u Frankfort AMSTERDAM. Metalliek (oude) Vereeuigde Staten van Noord-Amerika Vereenigde Staten 1882 Gecoufedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 3°/0 Turken Coupon bewijzen Mexico 1865. 5°/o 5°/o 67 o 87» 64. 711 f 35 192 23) 22)- 415 48|- 11' 7<v Boot aan. Goud 1Wissel 2°/0 beter. Jefl'erson Davis gevangen. Maandag 29 Mei vertrekt van hier de West- Indische mail. Op 29 Mei 1865 VIJF-EN-TWINTIGJARIGE ECHT VEREENIGING VAN ÏÏl J. HOL STIJN S> H. G. P. GORDIJN. Nieuwediep. Alge m eene kennisgeving. Heden beviel voorspoedig van een ZOO N M. J. WINTER, Echtgenoot van P. G. SP1GT. Nieuwediep23 Mei 1865. Dagelijks, uitgezonderd DOXDEKDAU, Van NIEUWEDTEP 's morgens kwart Vóór 5 ure. ALKMAAR kwart over 8 Aankomst AMSTERDAM half 12 Van AMSTERDAM 's middags ALKMAAR namiddags Aankomst NIEUWEDIEP u 12 ure. kwart over 3 halt 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3