DE BAZAR. Groote Prijsvermindering. Maandagen Dingsdag Lappend agen. Van al de soorten Aardewerk TAFEL- EN ONTBIJTSERVIEZEN, ENKELE ONTBIJTSERVIEZEN, BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. H. JANZEN Ei. voor Tafelgebruik, is GRANIET het verkieselijkst. bestaande uit 88 stuks, voor f 47.15, zameugesteld als volgt: bestaande uit 17 stuks, te zamen /'4.80. Verkoopbuis. CA REL A. J. VAN ROSENDAEL. •mem- mxm T)e ondergeteekcnde berigt dat na zijne prijsvermindering op Katoenen en Linnen Manufacturen van 1 April, hij met 15 Mei is begonnen onderstaande Artikelen, zoowel in ordinaire als betere kwaliteit TE VERMIUDEHEil, als: Ongebleekt KATOEN met 5 Cts. per El; Bruine PILOW, Grijze DTEMETSen VOERlNGSmet5 Cts.Paarsche KATOENEN en MEUBELSCIIITZ met 5 Cts.; Engelsoh LEER 15 k 25 Cts. per El.KLEEDJESSTOFEEN 5 5 10 Cts.; Gekleurde BOEZELBONTEN en BROEKSTOFFEN 5 Ct.; Alle soorten witte goederen, zoowel fijne als ordinaire 5 ik 10 Cts. per El minder; AMERSFOORT en KEPER 2.tot 4.per stuk minder; 5/4. AMERSFOORT, deze winter kostende ƒ8.nu voor 5.25 h 5.50. Eene partij 7/4 Gestreept Geschulpte GORDIJN NETELDOEK, per stuk van 82 Elvoor 7.—per El 25 Cts. Eene partij KARPETTEN, solide kwaliteit, 9 Els voor ƒ3.50, 12 Els voor 5.16 Els voor ƒ6.50. Ontvangen eene geheele nieuwe sortering OMSLAGDOEKEN en OMSPELDOEKEN, STOFFEN voor KLEEDJES, HANDSCHOENEN, BRüDERlEN, DAMES- en KINDERKRAGEN, MANCHETTEN, SLIPS, HAARNETJES, COIFFURES en MUTZEN, enz. Opruiming van LAPPEK, buitengewoon goedkoop. Eerstens. De kwaliteit is nog deugdelijker dan het zoo gunstig bekende Wedgwood. Tweetlens. De kleur is bijna gelijk aan Fransch Porceleinen zijn de Modellen veel eleganter dan van alle andere Derdcns. Het is veel goedkooper en kost slechts een bagatel meer dan gewoon Aardewerk, zoodat dagelijks gebruik voordeel aanbrengt. De onderstaande prijs-opgaaf zal dat dan ook ontegenzeggelijk bewijzen soorten het bij SOEPTERRIENEN op Schotel No. 1 ƒ4.95 ld. id. Id. id. Id. id. SCHALEN met Deksels ld. id. SALAADBAKKEN ld. SAUSTERRIENEN op Schotel SAUSKOMMEN ZUURSC1IAALTJES, rond FRUITMANDEN op Schotel AARDBEZIËN-TESTEN FRUITDRAGERS op Voet (Middenstuk) No. Id. HU COMPOTIERS of DESSERTSCHAALTJES ld. id. h ld. id. h SOEPLEPELS SAUSLEPELS MOSTAARD-, PEPER 3.95 3.00 2.25 1.S0 1.60 1.20 1.00 1.50 1.05 0.15 1.70 0.75 1.60 1.40 0.85 0.65 0.55 0.50 0.22 VLEESCIISCHALEN, ovaal No. 0 1 H 2 -r 8 4 5 00 0 1 h rond, plat of diep ld. id. Id. id. BORDEN, plat of diep, per dozijn ld. Dessert id. Id. id. id. VISCHSCHOTELS met Plaat, rond ld. id. Id. id. BROODMANDEN ld. BOTERVLOOTJES, overstolpt ld. ovaal ETJERSTELLEN met 6 Dopjes op lioogen voet No. No. 2.40 u 1.70 1.J0 0.60 h 0.40 -r 0.30 1.40 1.20 0.80 1.50 h 1.25 1.20 2.75 v 2.25 h 1.50 1.20 H 1.00 0 70 h 0.G5 1.80 en ZOUTSTELLEN met LEPEL 50 Cents. -«'SgSfKfKSssSjiSfh.- COMPLEET VOOR 13 PERSOHEN, 1 Soepterrien met Schotel No. 2. 2 Salaadbakken 2. 4 Schalen met deksels u 2. 2 Sausterricnen met schotel 1. 1 Ovale Vleeschschotel -r0. 1 H H H 1. 1 n H H 2. 2 H tr tr 8. 2 H II H 4. 2 Ovale Vleeschschotels No. 5. 1 Ronde ir 2. 1 n Visehschotcl met plaat n 00. 2 Zuurschaaltjes 1 Soeplepel. 2 Ovale Fruitmanden met schotel. 2 Aardbeziën-Testen 1 Fruitdrager op voetNo. 2. 1 Broodmand 1. 2 Botervlootjes, ovaal 2 Compoticrs (dessertschaaltjes) No. 2. 2 n h h 3. 24 Platte Borden. 12 Diepe 12 Dessert n 1 Eijerstel op voet met 6 dopjes 1 Mostaard-, Peper- en Zoutstel. 2 Sauslepels. 1 Mostaardlepeltje. 2 Compotiers, Vlecsch- of Kaasschaaltjes. No. 3. 12 Dessert Borden. 1 Broodmand No. 1. 2 Botervlootjes, ovaal De zamenstelling van genoemde Serviezen kan naar verkiezing plaats hebbenhetzij door meerder of minder stuks te nemenblijven de prijzen naar rato geëvenredigd. Ieder stuk dat haarscheurt wordt vergoed. Voorts beveel ik bijzouder aau mijne groote keuze KRISTAL en GLASWERK en verdere Artikelen voor huiselijk gebruik, kunnende dezelve in concur rentie van iedere groote Handelsstad aanbieden Ter Boek-Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4