•geföer, JïieumeÖiep, IMfemsoorÖ, enj. Vijfde Jaargang. WOENSDAG 51 M E I. M 418. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. In ons nomrner van "Vrijdag jl., onder het beurstelegram berigtten wij reeds de arrestatie van Jeffersou Davis. Die tijding heeft zich sedert bevestigd. Men verneemt daaromtrent thans het volgende: Op den lOden dezer ontdekte de kavalleriewelke Davis op het spoor wasden vlugteliug in de nabijheid der Truins- ville. Het gevaar willende ontkomen, verkleede Davis zich in het gewaad eener vrouw en snelde op die wijze, naar hij meende onkenbaar gemaaktin een digt woud. Men zette hem achterna, bereikte hem en vorderde dat hij zich zou overgeven. Aanvankelijk was hij niet geneigd daaraan te hoorzamen, maar poogde een der soldaten, die hem op de hielen waren, met een dolkmes te dooden. Deze echter legde een pistool op hem aanvorderende dat hij zich on verwijld zou overgeven hetgeen hierop inderdaad geschiedde. Behalve Jefi'erson Davis heeft men bij die gelegenheid ge vangen genomen zijne vrouw, zijn broeder en zijne zuster, benevens eenige hoofdambtenaren der Zuidelijken. De Amerikaansche bladen zouden alleen de doodstraf van Jefi'erson Davis goedkeureu, indien het bleek dat hij inedepligtig was aan de zamenzwering van Booth. Alge meen eehter gelooft men dat niet, en de Express van Nieuw-York bevat thans een berigtwaarin gemeld wordt, dat Johnson slecht ingelicht is geweest door den judge- advocaledie hem de mededeelingen omtrent Davis mede- pligtigheid had gedaan en waarop Johnson zijne aauklagt had gegrond. De laatste zou nu dan ook van oordeel zijn dat de judrpe-advocale geen voldoende bewijzen had om Davis van medepligtigheid te beschuldigen. De MonUeur bevat een brief van keizer aan prins Na poleon, waarin hij betuigt dat de rededoor dezen te Ajaccio gehouden, op hem een pijnlijken indruk heeft gemaakt. In antwoord daarop schreef de prins in de Eresse den volgenden brief: //SireTen gevolge van den brief door U. M. aan mij gerigt onder dagteekening van 23 dezer en de opname daarvan in deu Moniteurbied ik U. M. mijn ontslag aan als vice-presideut van deu geheimen raad en als voorzitter van de commissie voor de aanstaande algemeene tentoonstelling. Met gevoelen van diepen eerbied en gehechtheid ben ik van Uwe Majesteit de zeer toegenegen Neef Napoleon (Jéröme.)" De prins zal zich in vrijwillige ballingschap naar zijn landgoed in Zwitserland begeven. Het standbeeld van keizer Napoleon is alzoo oorzaak geworden van eene scheuring tusschcn de leden der keizer lijke dynastie. Tudien de prins een ander man ware, zou men voor ernstige gevolgen beducht kunnen wezen. Thans zal de zaak waarschijnlijk hiermede geëindigd zijn, en met den tijd wel weder geheel vereffend worden. Men zou zelfs geneigd zijn er nog minder gewigt aan te hechten enge dachtig aan de rol, die de prins speelt, onwillekeurig ineencu, dat het slechts eene vertooning geldt, die alleen strekken om de liberale partij, die in Frankrijk weder krachtig het hoofd opsteektonder ééu leidsman te vereenigendie tot de dynastie der Napoleons behoortmaar in schijn geheel andere beginselen is toegedaan. Het schijnt, dat men in de omgeving van den keizer iets meer begint te vernemen omtrent de plannen, die ten opzigte van de hervormingen in Algerie bestaan. De keizer moet nog altijd van meening wezen, dat het voor Frankrijk het beste is om van het Zuidelijk gedeelte van Algerie afstand te doen en dit aan Ab-el-Kader ter regering op te dragen. Het kustland zou, in verband met dien afstand, over eene lengte van ongeveer twee honderd mijlen met eene linie van versterkte posten worden bedekt, die met elkander in verband kunnen worden gebragt. De inwoners van het af te staan gebied, zouden aan eene schatting werden onderworpen. Men wil weten, dak de keizer de kwestie reeds voor zich zeiven zou hebben beslist en reeds met Abd-el-Kader in onderhandelingen ia getreden. De laatste tijdingen uit Mexico zijn zeer treurig voor het Belgische legerkorps dat derwaarts is gezonden. Eene kompagnie onder bevel van den Frauschen kolonel Potier, dezelfde die Romero gevangen heeft genomenis den 24-sten April te Tacamburo door Mexicaansehe guerilla's onder Regules overvallen, ten gevolge waarvan 300 man schappen zijn gedood, gewond of gevangen genomen. On der de dooden zijn vijf officieren, waaronder ook de zoon van den minister van oorlog Chazal. De Belgen hadden zich in eene kerk verschanst en verdedigde zich heldhaftig. Na hunne overgave rukte de Franschen de stad binnen die eene bloedige wraak op den vijand namen. De Belgische gezant had aan den bevelhebber der juaris- tische troepen een schrijven gerigt, waarin hij verklaart, dat, zoo de krijgsgevangen Belgen niet overeenkomstig de krijgswetten worden behandeld, er maatregelen van repre saille zouden worden genomen jegens de Mexicaansehe ge vangenen die in de hoofdstad in handen der overheid waren. Met de mededeeling van dit berigt is de heerEloin, secre taris der keizerin, naar Europa gekomen. Men acht dc terugkomst van dezen een verontrustend teeken. Wederom is er sprake van eene nationale beweging in het Venetiaansche en Tyrol. De AvgsL. Zeit. die dit mede deelt, voegt er bij dat Garibaldi onder de leiders is. Met het oog op zulk een aanvoerder, meent het blad, dat het den ondernemers ernst is, en dat het eene andere zaak geldt dan de onbeduidende expeditie der vrijscharen, die een paar jaar geleden de oproersvaan omhoog hieven. In Brescia en Bergamo zijn werfbureaux opgerigt. Zij, die dienst nemen, ontvangen een handgeld van 20 francs en een bewijs voor uitrusting wapens en krijsbehoeften. Enkele kleine afdeelin- gen hebben zich reeds op de grenzen van Tyrol vertoond. Prius Frederik Willemde zesjarige oudste zoon van den kroonprins van Pruisen, moet een badkuur van vier weken te Rehme ondergaanter genezing vair zijnen sedert zijne geboorte zwakken regtcrarm, waarmede hij eens indien hij in leven, en inde affaire blijft, den scepter moet zwaai- jen, waartoe vooral in het gezegende, eerlijke Pruisen nog al wat kracht behoort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1