$efÖer, JïieuioeÖiep, WiffemsoorÖ, cn,v M 419. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 5 J U N IJ. UliRGElU/iJKE iil) DER GEMEENTE TEXEL. TE LEG HAM. NIEUWE COURANT VAN DEK Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v 1.50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intczendcn. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. 1TI B V W S IJ D I1T5 X1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 2 Junij 1S65. Het aantal stoombooten, varende onder directie van de heeren Gebr. Zur Miihlen, tusschen Amsterdam en dozo gemeentelangs het Noordhollandsch kanaalis dezer dagen weder vermeerderd met een prachtig nieuw gebouwd ijzeren schroefstoomjagtdat Maandag jl. van de werf der heeren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam, te water is geioopen cn welligt nog in den loop dezer maand in dienst zal komen. Hitjagt draagt den naam: Staatsraad van der Oudermeulen. Bij den hr. J. F. ManikusGoud- en Zilversmid te dezer plaatse, hebben wij gezien tene bij lieui in zilver vervaardigde, zeer net bewerkte insigne, om te dragen bij gelegenheid van de Waterloo-feesten. Het is een symbool van de over winning bij Waterloovoorgesteld door den Nederlandschen Leeuw niet het «waard in den opgeheven regterpoot en met den linkerpoot" den kop van den Pranschcn Adelaar vertrap pende; daaronder, enreliej, de woorden: //1815,-Waterloo.- *1865." Het geheel getuigt van eene smaakvolle vinding, zelfs in de keuze van het aangebragte lintzonder dat het daarin met eene enkele letter wordt aangeduid, geeft dat den opmerker duidelijk te lezen, het zoo zeer geliefde: //Oranje boven" De luit.-t/z. le kl. H. Ilovydienende op Zr. Ms. wacht schip alhieris met den laatsten Mei op non-activiteit ge- bragt en .wordt met den 11 Junij vervangen door den luit. t/z. JL®.k 1 - J. P. A. Lapidoth, thans nou-actief. Door de commissie tot het examineren van varens lieden, te 'Amsterdam, is Zaturdag 11. het diploma uitge reikt als tweede stuurman voor de Atlantische- en als derde stuurman voor de groote vaartaan den heer H. Verberne, leerling aan de school voor de zeevaartkunde van den ou derwijzer A. J. Leijer, alhier. De arrondiss.-regtbank te 's Gravenhagebeeft Maandag ji. uitspraak gedaan in de zaak van den lieer v. W.wet houder en ijzerfabriekant te D., en hem schuldig verklaard aan het wanbedrijf, vermeld in art. 173 van het Wetboek van Strafvordering, lil. belang te hebben genomen in de aanneming, waarover hij tijdens de uitvoering, in zijne kwa liteit van wethouder het bewind en toezigt bad. De regt- bank beeft hem veroordeeld tot eene gevangenisstraf voor den tijd van drie maanden te ondergaan in eenzame op sluiting, en hem voor altijd onbekwaam verklaard eenigen openbaren post te beklecden of waar te nemen. ÏIct état-major van het gepantserde Noord-Amerik. fregat Fiagarageeft vele bewijzen van uitstekende beleefd heid aan de ingezetenen van Vlissingenwelke daar zeer worden gewaardeerd. Zondag gaven de muziekanten van dien bodem eene matinee musicale in den Prinsentuindo leden, der sociëteit en de notabelen, waarbij de burgemeester en andere burgerlijke autoriteiten, woonden dat concert bij, waarvan het programma met veel talent werd uitgevoerd. Dingsdagavond werden er een concert en eene dramatische voorstellingcn daarna een bal aan boord van dit kolossale stoomschip geneven; alle notabelen met lnimic dames waren daartoe uitgenoodigd en werden met smaakvol versierde sloe pen derwaarts gevoerd. Zondag avond jl. bragten de muzie kanten bij het standbeeld van de Ruyter eene serenade en deden daar ook het altijd geliefde JNederlandche Volkslied hooren. Om der curiositeitsivilledeelt men het volgende ge val mede: //Een paar jonggehuwden in de gemeente Ruincr- wold, ontdekten mot niet weinig bevreemding, dat hun bijna dagelijks eenig kindergoed van de bleek werd ontvreemd. Die gedurig herhaalde diefstallen kwamen hun te raadsel achter voorwijl voorwerpen van veel meer waarde bleven liggen, zoo dat het niet om de waarde, dan wel om het gemak van het gestolene te doen scheen. Men besluit om 's nachts de wacht te houden en nadat men dit eenigen tijd heeft gedaan, betrapt men eindelijk den vermetelen indrin ger op heeter daad, die niemand anders bleek te zijn dan oen der ooijevaars, welke hun nest op het erf hadden ge bouwd. Op deze wijze hadden de ooijevaars hun nest met het vermiste kindergoed belegd en daardoor zeer gemakkelijk en met weinig omslag hunne jongen eene zachte rustplaats bezorgd. De dieven waren te hooggeplaatst om voor den gewonen regter geroepen te worden. Van 25 Mei 1 Junij IS65. ONDERTROUWDGeenc. GEHUWD: Petrus Cornclis Buijsman, 54 jaren, weduwnaar van Neeltjc Lelie en Hendrikje Bakker 52 jarenweduwe van Harmcu Spigt. Willem Moojen24 jaren ea Autje Dalmcijcr 2U jaren. GEBOREN: Gccue. OVERLEDEN: Gecnc. Heden Vrijdag, 2 Junij 18G5. EFFECTEN Beurs van Londen Willig. Parijs i Weeneu fVast. Berlijn 1 Frankfort 1 AMSTERDAM Metalliek (oude)GIJ Vereenigde Staten van Xoord-Amerika 65 Vcreenigde Staten 1882j 711 Geconfedereerde»/'36j 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeeleu i 194 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/o Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3 0/„ Binnenl. Spanje 6Turkeni 4-S 3°/o Venezuela16 a 5°/o 5°/o o 8°/o °/o 231 22 411 POLÏT I_E. Ten burele van Politie is gedeponeerd ecu ZAKDOEK een KRAAGJE cn een paar Kiiider-HAJNDSCHOENEN. Helder. 2 Junij 1865. De Commies, van Politie te Helder A. C. 1300NZAJER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1