ii[siuiiiii;iiiii;i.iMii\ni:i;\iiiiiii:iM;\ ïïri.jimffiije Uer&ooping KMCIIELS, ROOKMACHINES, JMilMc TTerfiooping MEUBELEN EN HUISRIAD, WINKELWAREN, ADVERTENTIEN. Eene Gezonde MIN J. F. MANIKUS. Kantoor HELDER TEVENS HERVERPACHTING. De Makelaar S. Th. BEETS, Notaris B. WERENDLIJN SMIT, GEREEDSCHAPPEN, KOPER-, TIN-, BLIK- en IJZERWERK, Eene aanzienlijke partij Maandag 5 Junij vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Triëst. Op den 27 Mei 1865, overleed mijne geliefde Zuster A1ARGARETHA WEBER, in den ouderdom van ruim 24 jaren. J. G. WEBER. WORDT TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD Jong' kraam*. Adres in Persoon, bij den Genees-, Heel- en Verloskundige H. BITTER, Een HUIS en TUIN, in de onmiddelijke na- Hjk» bijheid van het Spoorwegstation te Helder. Te bevragen bij den Heer S. REINBACI1aldaar. «63 a 75 Ct. DE ONTVANGER der registratie en domeinen te Helder, zal op DONDERDAG» den Ssten .JUNIJ 1865, des namiddags ten 6J- ure, in het Lokaal TIVOLI te Helder, ten overstaan van den notaris WILLEM JAN HIDDE BOK te Helder 2°. Voor den tijd van ZES jaren: Een perceel LAND gelegen tusschen de Koopvaarders-Binnenhaven en de Haven het Nieuwe- diep te Helder. Een Stuk GROND, gelegen tusschen de Groote Koopvaarders-Schutsluis, den Haveudijk van het Nieuwediep en de Kleine Koopvaarders- Schutsluis te Helder. De VISSCHEBIJ in dc Buitenhaven het Nieuwediep, in de Voorhaven van de Nieuwe Koop vaarders-Schutsluis en ter wederzijden van den Keerdam van de Haven het Nieuwediep. Voor den tijd van TWEE jaren Het GRASGEWAS van de Stortgronden Dijken, Wegen, Bermen en Boorden, langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, van af de grens scheiding tusschen de Gemeenten Callandsoog en Helder tot de vestingwerken Oost- en Westoever te Helder. De V1SSCHERÏJ in gezegd Kanaal, van af de genoemde Grensscheiding tot aan de Afslui tingsboom van de Koopvaarders-Binnenhaven en de Marine-Binnenhaven te Helder. De SPECIE voor Ballast, uit de perceelen Stortgrondten westen van het Groot-Noordhollandsch Kauaalzich uitstrekkende op een afstand van 592 ellenten noorden van Mijlpaal N°. 62 tot aan de Brug N°. 74. 1°. Een GEDEELTE van den Koegras- Zeedijk, aan de Oostzijde van het Groot-Noord- Hollandsch Kanaalmet een gedeelte van den Binnen- berm van dien dijkin de gemeente Callandsoog Sectie B, N°. 239 geheel, en N°. 243 gedeeltelijk, te zamen groot ongeveer 6.39.60 Bunders. 20. Een GEDEELTE als voren. Sectie B, ge deelte van No. 243 en No. 328geheel te zamen groot ongeveer 8.02.40 Bunders. 3». De 'VISSCHERIJ in voormeld Kanaal, voor zoover zij gelegen isonder de gemeente Callandsoog en Zij ge. SPECIE voor Ballast gelegen op de hooge Stortonder de gemeente Callandsoogten westen van het Groot-Noord-Hollandsch Kanaal, ten zuiden van de Brug No. 74, op Sectie B. No. 327. Nadere inlichtingeu zijn te bekomen bij de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Helder en Schagen. De Ontvanger der Registratie en Domeinen voornoemd Kr. L. J. BOIJRICIirS. zal op Dingsdag den 27 Junij 1865 en volgende dagen, telkens des morgens ten 10 ure, ten huize van den Heer Jb. LASTDRAGER, aan de Hoofd gracht te Nieuwediepten overstaan van den IN HET OPENBAAR VERKOOPEN Eene zeer aanzienlijke partij en vele andere GOEDEREN, (alles nieuw.) De goederen zijn twee dagen te voren voor ieder te zien. Informatieu zijn te bekomen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat II. No. 384. OK CONTANT GELD. Alen is van meening op Woensdag den 7 Junij a. S. en volgenden dag, des voormiddags 10 ure ten huize van Alejufvrouw de Wed. S. WALLIN aan de Koopvaarders-Binnenhaven te Nieuwediepten overstaan van den Notaris publiek te verkoopen: waaronder: BEDDEN met Toebehooren, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KAG- CHELS, KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDE WERK, alsmede diverse BESTAANDE IN: Koffij, Thee, Suiker, Tabak, Sigaren,. Geneyer, Brandewijn, Likeuren, Koperen Ketels, IJveren Potten, Ballast-Schoppen, Brandhout, een Vlet, Handkar, Winkel-Gereedschappen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Alles daags vóór den verkoopdag, van 's morgens 10 tot 's namiddags 4 ure, voor een ieder te zien: Nadere informatiën ten kantore van den Notaris AV. J. HIDDE BOK voornoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2