GENUA TAFEL-OLIE, KATGOOIJEN GAAISCHIETEN, MI 1I K VIIOII DEN Dl NS. CHROEFSTOOMBOOTDIENST OP HET GltOOT Hlllllilillltl 11)111, GERIL MVHLEN. DAÖELIJKSCIIE UITGIFTEN VIN RETODBBIUETTEN. ZAANLANDSCHE EN TWEliDE Z VAN LAI) SC HE ASSURANTIE COMPAGNIE, VOOR BRANDEN BINNENLANDSEHE VAART groot iu fuijiilnaf f400,000, geoesügö te KROMMENIE EN ZAANDAM. Op Maandag den 2n Pinksterdag: van AMSTERDAM via PURMEREIVD en ALKMAAR naar NIEUWEDIEP v. v. Nieuwe Zomer-Dienstregeling. Aangevangen Zaturdag 20 Mei a. s. mT wez O Cent per Flescli. Verkrijgbaar bij W. J. MAALSTEEDDijkstraal II. 390. De flesseiien worden 10 Ct. in betaling teruggenomen. op Maandag den Tweeden Pinksterdag, aanvang des namiddags "ten 4 ure, in liet Koffijhuis de Lindeboomaan den Helder. Entrée vrij. EN bij D. ZON, aan de Kooi in liet Koegras. Aanvang ten 3 ure des namiddags. NA AFLOOP REGTSTREEKS DOORVARENDE ZONDER OVERLADEN. uur. circa 1 m ex'Z M m-m AS Van AMSTERDAM des MORGENS 9 uur, des NAMIDDAGS 44 uur, des AVONDS ALKMAAR NAMIDDAGS circa 12 L AVONDS circa 8 NACHTS AANKOMST TE NIEUWEDIEP: (des MORGENS circa 4 uur, corresponderende op de Stoomb. naar Texel. naar Texel. 1 j De Passagiers kunnen desverkiezende tot morgens 8 uur aan koord vertoeven. des NAMIDDAGS circa 3j- uur, j des NACHTS circa 10J uur, |c corresponderende op de Stoomboot Stoomboot van Texel. Van ALKMAAR des MORGENS 10uur, des AVONDS 7 uur, des NAMIDDAGS circa 1£ uur /des NACHTS 12 uur, 1 De Passagiers kunnen (lesverkie- m /m. e; M S Vau NIEUWEDIEP des MORGENS 7>- uur, jdes NAMIDDAGS 4 uur, in correspondentie met de Stoomboot van Texel. J in correspondentie met de i zende ten 9 uur des avonds aan boord komen. des NACHTS 3 uur, j dadelijk doorvareude. AANKOMST TE AMSTERDAM: des AVONDS circa 10 uur, des MORGENS circa 6 uur, corresponderende op deI I corresponderende op de IIoll. Spoortrein 2 uur 40 minuten, j Eerste Holl. Spoortein 7 uur 10 minuten. Rijn. 2 40 "5 l R'ju en met de Ilarlinger-, Zwolsche- en Lem- mersche Stooinbooten. onbepaald op al de booten van boveng-enielde dienst gangbaar. Van AMSTERDAM naar NIEUWEDIEP of omgekeerd: Eerste Kajuit J 4.Tweede Kajuit j 2. u u ALKMAAR u 2.1. n ALÊMrlAR NIEUWEDIEP 2.—1— De RETOURBILJETTEN zijn verkrijgbaar bij den Commissaris J. VAN HEES, boek Binnenhaven, tegenover de aanlegplaats der Stoombooten, bij C. L. PEDROLI, Westplein cn bij T. LU1JKS, in het Texelsche Veerhuis aan het Hoofd. -*r'r 1 De' Directie berigtdat de Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1864, door II1I. Commissarissen, alsmede door eene Commissie uit de aandeelhouders is nagezien cn goedgekeurd. Dat het Dividend voor eerstgenoemde Compagnie bgpaald is op 15 pCt. tegen intrekking van de 17" Coupon, en voor de Tweede op 10 pCt. tegen intrekking van de 4« Coupon betaalbaar bij de Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam. En verderdat tot Agent van bovengemelde Maatschappijenvoor den Helcler en het Nieuwediep is aangesteldde Heer C. SWAVINGte Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3