TOUR-BIILETTIN ASSURANTIE - MAATSCHAPPIJ TEGEN BRANDSCHADE 9 He snelvarende VERTREKKEN DAGELIJKS: onbepaald gangbaar voor bekte diensten: DE BAZ AR. Sroo!e Fr ij s ver mindering. Se ZVTPHE.V. Commissarissen Mr. D. P. II. ABERSON Zaanstroom No. 2 en Dolphjjn Yan NIEUWEDIEP 's middags 12 ure. IDEM 's avonds 11 Yan AMSTERDAM (Nieuwe Stads-Herberg) 's middags 3 ure. J~ -- Yan AMSTERDAM (Rijn- en IJssel-Steiger) s avonds 10 ure. Sste Biafssit. S«Ie SLaimf. Van NIEUWEDIEP naar ALKMAAR en TERUG ƒ2.— ƒ1.— IDEM AMSTERDAM en TERUG 4.- 2.— Nadere informatie» te bekomen bij de Commissaris M. VAN NECK, aan df Binnenhaven, en bij A. BURGERS en J. ZITS, aan den HELDER, die zich tevens belasten met het uitgeven van Ketour-Billettsn. en het aannemen van Bestelgoederon. BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. v<rê* Be ondergeteekende berigtdat na zijne prijsvermindering op Katoenen en Linnen Manufacturen van 1 Aprili;ij met 15 Mei is begonnen onderstaande Artikelen, zoowel in ordinaire als betere kwaliteit, TE VERTlBiHDEKEW» nis: Ongebleekt KATOEN met 5 Cts.perEl; Bruine PILOW, Grijze DTEMETS en VOE1UNGS met 5 Cts.; Paarsehe KATOENEN en MEUBET.SCHTTZ met 5 Cts.; Engelseh LEER 15 h 25 Cts. per El.KLEEDJESSTOFPEN 5 ft 10 cts.; Gekleurde BOEZELBONTEN en BROEKSTOEFEN 5 Ct.; Alle soorten witte goederen, zoowel fijne als ordinaire, 5 AIO Cts. per El minder; AMERSFOORT en KEPER ƒ2.tot 4.per stuk minder; 5/4 AMERSFOORT, deze winter kostende ƒ8.nu voor ƒ5.25 a j 5.50. Eene partij 7/4 Gestreept Geschulpte GORDIJN NETELDOEK, per stuk van 32 Elvoor ƒ7.— per El 25 Cts. Eene partij KARPETTENsoiiede kwaliteit 9 Els voor 3.50, 12 Els voor 5.1G Els voor 6.50. Ontvangen eene geheele nieuwe sortering OMSLAG- en OMSPEL DOEKEN"STOFFEN voor KLEED JES, HANDSCHOENEN, BRöDERTËN, DAMES- en KINDERKRAGEN, MANCHETTEN, SLIPS, HAAR NETJES. COIFFURES en MUTZEN, enz. 1L JANZEN Ez. Mr. J. F. B. van HASSELT, Lid van Gedeputeerde Staten van Gelderlandte Zutphen. G. J. VERBURGT, Grondeigenaar te Zutphen. Mr. C. H. Baron van RHEMEN van RHEMENSHUIZENLid van de Eerste Kamer der Staten-GeneraalBurgemeester te Brummen. II. F. LULOFS Notaris te Zutphen. A. van DAALEN, Lid van Gedeputeerde Staten van Gelderlandte Bennekom. Directeuren G. J. DERCKSEN en Cu. M. IIENNY. Deze Maatschappij, opgcrigt in 1845, gewaarborgd dooreen Grondkapitaal van een E5a5f SSiSUoen dulden, waarvan al de Aandeden binnen dit land zijn geplaatst, is bovendien in het bezit van een aanziosjlijk reservefonds. .Bij den ondergeteekende,' tot haren Agent benoemd, zijn inzage van de Statuten en der Verzekerings- voorwaarden en alle verdere inlichtingen te bekomen. Hij beveelt zich aan tot het sluiten van Assurantiën op alle onroerende en roerende goederen; de Verzekering geschiedt tot vaste premiëndie in verhouding tot het risico zeer matig zijn gesteld. Landbouwers, hun Vee voor minstens één jaarver- zekerende, ontvangen mede vergoeding, ook wanneer dit in het veld door den bliksem mogt worden gedood. HelderJunij 1865. De Agent Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4