NIEUWE COURANT «geföer, JïteurocÖiep, IMfemsoorö, etift. Jïa 420. Vijfde Jaargang. 1805. WOENSDAG 7 J U N IJ. VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Ccuten. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentienintezeudcn. Ingezonden stukken minstens écu dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd Het GEMEENTEBESTUUR van DEN HELDER vestigt de aandacht der Industriëlen in deze Gemeente, op de Kennisgeving, geplaatst in de Staatscourant van den 16 Mei 11., No. 114-, inhoudende dat er, van den 17 Junij tot den 17 October 1860 eene TENTOONSTEL LING van NEDERLANDSCIIE NIJVER HEID en KLUNST 9 in het Daleis voor Volksvlijt te Amsterdam zal plaats hebben. De zamenstelling van het Bestuur en de programma's dier Tentoonstelling worden nader bekend gemaakt. Helder, den 1 Junij 1865. Het Gemeentebestuur voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. !L. VERHEY, Secretaris. De WET TOT WIJZIGING DER GEMEENTE-WET voor zooveel de Plaatselijke Belastingen betreft, dezer dagen door de Tweede Kameraangenomenluidt thans als volgt Art. 1. Art. 210 der wet van den 29sten Junij 1851 Staatsblad No. 85) w&rdt gelezen als volgt; Tot dekbwig der plaatselijke uitgaven kunnen de ge meentebesturen lo. beschikken over ten hoogste vier vijfde gedeelte van de opbrengst' der Rijks belasting op het personeelin hunne gemeente geheven; 2o. de volgende belastingen heffen opcenten op de hoofdsom der grondbelasting; opcenten op de hoofdsom der personele belasting en andere daarvoor vatbare Rijksbelastingen, direct naar het vermo gen of inkomen gehevenmet uitzondering van het patentregt hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belas tingen eene belasting op de honden; eene belasting op tooneelvertooningen en andere openbare vermakelijkheden de regtenloonen en andere geldenbedoeld in art 238. Art. 2. Art. 241 wordt gelezen als volgt: Belastingen op voorwerpen van verbruik worden niet geheven. Art. 3. Art. 242 wordt gelezen als volgt Het getal der opcenten op de grondbelasting kan voor de gebouwde eigendommen tot veertig, voor de ongebouwde tot tien gaan. Art. 4. In het tweede lid van art. 243 wordt gelezen in plaats van vierde zinsnedezesde alinea. [Die tweede alinea luidt nu aldus: Als grondslagen kunnen niet uitsluitend worden aangeno men een of meer grondslagen van de personele belasting ot van de andere in de zesde alinea van art. 240 bedoelde Rijks- directe belastingen.] Art. 5. Art. 244 vervalt. [Ifet heeft betrekking op de heffing van hoofdelijke omslagen.\ Art. 6. Art. 245 wordt gelezen als volgt In de hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen worden uitsluitend aangeslagen zijdie in de ge meente hun hoofdverblijf houdenen zij die er verblijven. Daarin wordtover een dienstjaar door hem die niet dat geheele jaar in de gemeente zijn hoofdverblijf hield of er verbleef, slechts voor zooveel twaalfden gedeeld, als zijn hoofdverblijf of verblijf in do gemeente maanden heeft geduurdgedeelten van maanden voor geheele te rekenen door hemdie geene drie maanden van dat jaar in de gemeente verbleef, niet bijgedragen door hemdieter waarneming eener openbare betrekking in eene gemeente buiten zijn hoofdverblijf tijdelijk vertoeft, in die gemeente niet bijgedragen. In welke gemeente bet hoofdverblijf, waarvoor men steeds in de lasten bijdraagt, gevestigd zij, wordt niet uitsluitend naar de verklaringen, in art. 76 van bet Burgerlijk Wetboek bedoeld, maar naar omstandigheden beoordeeld. Art. 7. Art. 246 vervalt. Het bevattein het ontwerp het verbod om, belasting te heffen alvorens over de vier vijfden van het personeel beschikt ware.] Art. 8. Art. 247 wordt gelezen als volgt: Heffing van opcenten op de hoofdsom der personele be lasting is niet geoorloofdtenzij de opcenten op de hoofdsom der grondbelasting tot bet in art. 242 genoemd cijfer zijn opgevoerd en een hoofdelijke omslag of andere directe belas ting worde geheven, welker opbrengst met het bedrag dei- te heffen opcenten op de personele belasting minstens ge lijk sta. Art. 9. De artt. 248 tot en met 252 vervallen. [Zij hadden betrekking tot de heffing van plaatselijke accijn- sen of van andere indirecte belastingen.] Art. 10. Art. 255 wordt gelezen als volgt Bijzondere wetten vóór 1 Jannarij 1866 voor te dragen wijzen de gemeenten aan, in wier belang, uithoofden van bijzondere omstandigheden, van de bij art. 241 en art. 254, le zinsnede, gestelde regels kan worden afgeweken. Art. 11. Aan art. 260 wordt als derde lid toegevoegd: Het dwangbevel door een gemeente-ontvanger uitgevaar digd kan in bet geheele Rijk worden ten uitvoer gelegd. Slotbepaling. Alle plaatselijke belastingenbehalve de in art. 238 be doelde regten en loonen worden voor den len Januarij 1866 herzien en aan Onze goedkeuring onderworpen. Die belastingen vervallen wanneer Onze goedkeuring op de heffing daarvan niet voor den len Mei '1866 is verleend. Lasten en bevelenenz. 1TI 3 TT W S T IJ D 11T 3 S 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. G Junij lSGö. De namen van de oude strijders uit het tijdvak van 18131815 die alhier van hunne gezindheid oin deWaterloo- feesten te Leiden bij te wonen hebben doen bli jkenzijn de navolgende: Alexander 1'erdinand llenkePieter Sluis, IIcndrik de Lugt, Marcus A. de Lcuw, Augustinus Verkeek, Coenraad Louis van Schaarcnburg, Leendert Wale, Jan Pater en Willem Jacobs. S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1