<§efDer, Jïieumeöiep, TMfemsoorD, enj. Jfê 421. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 10 JCJl IJ. BEKENDMAKING. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieveu franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intezcaden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente IIELDER, doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 9 Mei 11. is vastgesteld de volgende verordening: De RAAD der Gemeente HELDER Heeft besloten vast te stellen de volgende Verordening bij heerschende BESMET TELIJKE ZIEKTEN, die voor den algemeenen gezondheidstoestand gevaarlijk kunnen geacht worden. Art. 1. De Plaatselijke Geneeskundigen zijn verpligt, wanneer binnen de gemeente ziekte-ge allen voorkomen van besmettelijken aard en gevaarlijk voor den algemeenen gezondheidstoestanddaarvan onmiddelijk schriftelijk kennis te geven aan den Burgemeestermet opgave vau den aard der ziekte en van de woningen die daardoor besmet moeten geacht worden. Art. 2. Wanneer.bij gerucht kenbaar wordt gemaakt, dat binnen wonin gen betmcttelijke ziekten van gevaarlijken aard heersclieu en de hoofden van huisgezinnen of gebruikers van die verdachte woningen weigeren een onderzoek toe te staanzal met inachtneming van de voorschriften van art. 3 der Wet van 21 Augustus 1853 (Staatsblad No. 83), de Burgemeester of de Commissaris - vau Politie en twee Geneeskundigen een onderzoek binnen die wouijigen doeu* Art. 3. Dc woningen waarin pokken of volgens het gevoelen der Ge neeskundigen andere besmettelijke ziekten heerschendie voor den algemee nen gezondheidstoestand gevaarlijk worden geacht zullen door een duidelijk uitwendig geplaatst teeken kenbaar gemaakt worden. Art. 4. Wanneet; eene woning door een bevoegd geneeskundige besmet verklaard wordt door dergelijke besmettelijke ziektezal bet hoofd van het huisgezin een billet of merktecken vau den Burgemeester ontvangen, met aanwijzing van dc plaats waar het vastgehecht moet worden en tot nader order vastgehecht moet blijven. Art. 5. Bij verzuim of onwil om het tccken dat de besmette woning kenbaar moet maken te plaatsen of wauncer het teeken zonder de daar voor vereischte toestemming wordt weggenomenneemt de Burgemeester maatregelen om daarin te voorzien en doetzoo noodigeen paal voor de woning plaatsen waaraan het teeken van besmetting gehecht w ordt. Art. 6. Zoodra dc pokken of andere besmettelijke ziekten zich in eene woning openbaren zullen gcene kinderen uit zoodanig huis op de scholeu mogen worden gezonden of toegelaten. De toelating mag niet plaats hebben dan op een bewijs van den Geneeskundige. Onder scholen worden verstaan alle zoodanige verzamelingen van kinderen die onderwijsopvoeding of bewaring ten doel hebben. Art. 7. Overtreding der voorschriften van art. 3 en 4 dezer Verordening wordtwanneer die blijkbaar uit verzuim voorkomtgestraft met eene geldboete van ƒ3.bij onwil of verzet met eene geldboete vau ƒ25. en gevangenisstraf van drie dagen. Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Noordholland volgens bun berigt van den 24 Mei 1865 No. 22 in afschrift medegedeeld. Èn is hier van afkondiging geschied, waar het behoort den 2 Junij 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. 'L. VERIiEY, Secretaris. op Woensdag 7 Junij 1865. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verliey. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig de heeren Papineau, Haremaker, Slebe, Bakker en Strootman. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Benoeming van een hulponderwijzer. De Voorzitter deelt mede, dat zich drie sollicitanten hebben aangemeld voor de vacature in de school No. 3waarvan echter twee hunne sollicitatien weder hebben ingetrokken we gens benoeming elders. Het Dag. Bestuur stelt voor eene nieuwe oproeping te doen en de benoeming aan te houden tot eene volgende ver gadering. Wordt algemeen goedgevonden. 2). Regeling der geneeskundige armenpraktijk. De Voorzitter zegt, dat ingevolge de in de vorige vergade ring gedane toezegging, om in de Vergadering van Junij een voorstel, deze aangelegenheid betreffende, te doen, hij thans kan mededeelendat volgens advies van doctor Haremaker hettengevolge van de meerdere uitbreiding der gemeente wenschelijk isom ten opzigte van de armen-praktijk de gemeente niet langer in twee, maar in drie wijken te ver- öeelen en voor iederen wijk een geneesheer aan te wijzen; dat het Dag. Bestuur zich daarmede vereenigende voorstelt om de wijken aldus te verdeelenwijk I, Huisduinen en den Helder tot aan het Westpleinwijk IIvan daar tot aan het Hoofd en tot aan de Nieuwe kerk, met inbegrip van den Polderwijk IIIhet overige gedeelte der gemeente. De Voorzitter zegt verder: dat het Dag. Bestuur, in over weging nemende aan welke geneesheeren de bediening dier wij ken op te dragenzich alleen de heeren Heijnes en v. Baerie hebben aangemeld voorstelt voor de eerste wijk te benoemen den heer R. Boomsmavoor de tweede den heer J. Harema ker en voor de derde den heer P. Bakkerde eerste op een traktement van ƒ300, de tweede op ƒ350 en de derde mede op 300. De heer de Breuk vraagt of de heer Bakker gesolliciteerd heeft naar die betrekking. Waarop de Voorzitter ontkennend antwoordt, er bijvoe gende dat er expres geene sollicitanten zijn opgeroepen, er slechts bij advertentie eene mededeeling is gedaandat wanneer zich na het vertrek van dr. Kros een geneeskundige in de gemeente vestigde, er voor hem kans bestond om ook belast te worden met dat deel der armenpraktijk waarmede dr. Kros was belast geweest. De heer de Breuk repliceert dat hij het gevoelen van het Dag. Bestuur eerbiedigtmaar, dat wanneer de heer Bakker niet heeft gesolliciteerdhij er bezwaar in ziet om op hem zijne stem uit te brengen met passering van de beide heeren die zich hebben aangeboden. De heer Graat vraagt en bekomt inlichting omtrent de fondsen waaruit de meerdere uitgaven zullen worden bestreden. Spreker zegt verder: hebben die twee candidaten, sollici tanten of liefhebbers, hoe moet ik ze noemen, zich bepaald aangeboden voor die betrekking. De Voorzitter antwoordt: neen, zij hebben slechts brieven geschreven zoo als er ook van andere personen bij mii zim ingekomen. De heer Reeringh zegtde twee genoemde heeren hebben gesolliciteerd. De Voorzitter verzoekt den Secretaris lezing te doen van de beide brieven, waaruit blijkt dat de heer Heijnes zich als sollicitant aanmeldt en de heer v. Baerie zich voor de betrek king aanbeveelt. De heer de Breuk maakt de opmerking, dat dit sollicitatien zijn in de behoorlijken vorm, en geeft op nieuw zijne be vreemding te kennen, dat door het Dag. Bestuur een jong mensch voorgedragen wordt die niet gesolliciteerd heeft. Dc beide andere heeren te passerenvindt spreker niet fashionable. De Voorz. herhaalt, dat de geplaatste advertentie geene op-*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1