roeping was van sollicitantenhetwelk de heer v. Baerle ge toond heeft goed te hebben begrependie niet solliciteert maar zich aanbeveelt. Do heer de Breuk wenschte, dat de heer Bakker gesollici teerd haddan was zijn bezwaar opgeheven. Spreker vindt de verhouding zeer vreemd, daar de vader Wethouder en lid van het Dag. Bestuur isdoor welk collegie de zoon in deze betrekking zoude worden geschoven. De Voorzitter zegt, dat de heer Bakker, Wethouder, zich in alles, deze zaak betreffende, buiten stemming heeft ge houden, en alles buiten hem om is behandeld. De heer de Breuk zegt, dat in deze niet de goede eerlijke roijale weg is bewandeld. De heer Reeringli antwoordt hierop, dat er geene kwestie is van eenen oneerlijken weg, maar wei degelijk de roijale, eerlijke weg bewandeld is. Men heeft die regeling gemaakt en voorgesteld, in overleg met, en op advies van een erkend soliede persoon. Er is niet op personen, alleen op de zaak^ geletalleen de zoodanigen die in het belang der gemeente nuttig kunnen zijn, die zijn in aanmerking gekomen. De voorge stelde regeling is niet het werk van het Dag. Bestuur, maar eeno voordragt van den heer Haremaker. De heer de Breuk zegtdat de Wethouder Reeringhdoor het aangevoerde, hem niet van zienswijze heeft doen veran deren hij verklaartdat hij de door hem uitgesproken woor den niet terug neemt en herhaalt dat in deze niet roijaal, niet eerlijk, niet rationeel is gehandeld. De heer Reeringh zegt hierop, dat B. en W. het voorstel doen en dat het aan den raad is om het aan te nemen of te verwerpen. De Voorzitter brengt het eerste deel instemming: de ver deeling in drie wijken. De heer de Breuk vraagt vooraf, of de patiënten iu het ziekenhuis, door den doctor van die wijk worden behandeld dan of het om en om gaat. De Voorzitter antwoordtdat de doctor van de wijk waarin het ziekenhuis voorkomtdaarmede uitsluitend wordt belast. Daarna wordt de voorgestelde verdeeling der gemeente in drie wijkenalleen ten opzigte van de armen praktijk met algemeene stemmen aangenomen, op die van den heer Boomsma na, die zich buiten stemming houdt. De heer Graat wenschte de verdere behandeling: het be noemen der geneesheerenuit te stellen tot eene volgende vergaderingalleen om de gelegenheid te geven de geopperde bezwaren uit den weg te ruimen. De Voorzitter kan zich daarmede niet vereenigenen ge looft dat de heer Haremaker die de armen practijk thans alleen waarneemt, zeer naar adsistentie verlangt. De heer Zurmuhlen zegt dat wanneer er sollitanten zijn, men die niet mag passeren. De Voorzitter verzoekt den heer Zur Muhlenvooral in aanmerking te nemen dat er geene sollicitanten zijn opgeroepen*. De heer Zurmuhlen meent, dat wanneer de heer Bakker gesolliciteerd hadhet beter houding zoude geven. De Voorzitter repliceert, dat de voorgestelde personen vooraf gevraagd zijn en ook hebben toegestemd om in geval van benoeming de betrekking aan te nemen. De heer de Breuk herhaaltdat wanneer de heer Bakker gesolliciteerd had, hij hem zijne stem zoude geven; en voegt erbij, dat van de beide candidaten de heer Heijnes hier niet geheel en al onbekend isvooral bij de familien Haremaker en Bakker. Voorts dat hij den vader van bedoelden sollicitant op diens schrijven geantwoord heeft, dat het zijn zoon vrij stond om te sollciteerenmaar dat zich vermoedelijk een plaatsgenoot, de heer Bakker, zou aanmelden, die in dat geval stellig be noemd zou worden. De Voorzitter repliceert den heer de Breuk: gij verwijt den heer Bakker, dat hij niet gesolliciteerd heeftdoch het is juist op mijn aandringen dat hij dit niet heeft gedaan. De heer Zur Muhlen meent, dat de heer Bakker zich dan toch wel had kunnen aanmelden. De Voorzitter antwoordt daaropdat heeft hij gedaan. De heer Zur Muhlen repliceert daarvan is hier niets bekend. De Voorzitter brengt het overige gedeelte van het voor stel in stemming en zegt, dat alleen over de wijken I en III behoeft gestemd te wordendaar de heer Ilaremakeraan wien wijk II wordt opgedragenreeds is benoemd dus er behoeven slecht twee namen op de stembriefjes te worden ^'schreven. De uitslag is: 10 stemmen op den heer Boomsma, 8 op den heer Bakker2 op den heer Ileijnes en een briefje in blanco. De beide eerstgenoemden zijn alzoo benoemd. De heer Boomsma, in de vergadering tegenwoordig, ant woord toestemmend op de vraag van den Voorzitterof hij de betrekking aanneemt. 3). Verzoek om verhooging der subsidie aan de lagere In dustrie-school en vrryrooting van lokaal. Wordt gelezen een adres van het departement Helder der Maatschappij tot Nut van 't Algemeenwaarin wordt mede gedeeld dat in de afgeloopen cursus der Industrie-school is gebleken: dat het aantal leerlingen steeds toenemende is, zoo dat het tegenwoordige lokaal te klein is om de leerlingen te kunnen plaatsentengevolge daarvan wordt gevraagd 1. Vergrooting van het lokaal door toevoeging van een deel der aangrenzende ruimte. 2. Vermeerdering van de tegenwoordige subsidie van 250 op J 500. De Voorzitter beveelt, namens het Dag. Bestuur, dit ver zoek ten gunstigste aan, daar er weinige inrigtingen zijn die eene zoo nuttige werking uitoefenen. De vergrooting van het lokaal kan geschieden door het uitzetten der beschotting de kosten zijn door den gemeente-opzigter geraamd op 30. De heer Braaksma vraagt of er nog posten op de begroo- ting zijn, waarop deze meerdere uitgaven kunnen worden gebragt. De Voorz. antwoordt, dat het eerst op de begrooting van het volgende jaar zal komen. Het verzoek wordt daarna met algemeene stemmen aan genomen. De Voorz. deelt mede, dat bij het Dag. Bestuur is inge komen eene missive van de commissie, die te dezer plaatse te zamen is gesteld, tot regeling van de viering van het Wa- terloo-feest alhier. Dit schrijven maakt niet direct een punt van overweging uit voor deze vergadering en behoort dan slechts als kennisgeving te worden opgemerkt. In die missive wordt medegedeeld, dat de comm. besloten heeft, op een nader te bepalen dag, des avonds een vuur werk af testeken, opliet verhoogde gedeelte van het stations terrein, dat voor het opladen en lossen van vee is bestemd; voorts wordt verzocht 1. Verlof daartoe. 2. Adsistentie van het personeel der Politie bij die gelegenheid. 3. Het plaatsen van een brandspuit gedurende dien avond, bij of op bedoeld terrein. De Voorzitter voegt er bij, dat het Dagelijksch Bestuur, in het gedaan verzoek bewilligd en dat de medeeling daar van aan den Raad hoofdzakelijk nuttig geoordeeld isopdat de leden zich niet behoeven te verontrusten, wanneer zij een brandspuit door de gemeente mogten zien rijden. Op de gewone rondvraag, vraagt en bekomt de heer van Strijen het woorddie vraagt of er van wege de gemeente ook iets wordt gedaan ter viering van het feest. De Voorzitter antwoordt: Neen, er heeft zich te dezer plaatse eene commissie geconstitueerd, daaraan wordt het overgelaten. Voorts bestaat er gelegenheid tot het uitreiken van bijzondere giften aan het fonds ter aanmoediging en on dersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden met bedoeling dat fonds te steunen tot het ten uitvoer bren gen van het voornemen, om op den feestdag aan de behoef tige deelgeregtigden van Waterloo, eene extra gratificatie te kunnen uitreiken. Nog zegt de Voorzitter zal binnen kort de gewone jaarlijksche collecte voor dat fonds aan de huizen zal worden gedaan. De heer v. Strijen bedankt voor de bekomen inlichting en hoopt, dat toch van de openbare gebouwen de vlaggen zullen worden uitgestoken. Waarop de Voorzitter antwoordtdat de Waterloodag even als vorige jaren op de gebruikelijke wijze zal gevierd worden. Daarna wordt de vergadering gesloten. KT I S U W S T IJ D 11T O- XIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 9 Junij 1865. Heden namiddag is inet de schroefboot alhier aangeko men de gepensionneerde Vice-Admiraal D. Bijl de Vroe, gewezen Directeur en Iiommandant der Marine alhier, met familie. Naar wij vernemen is het doel van dit bezoek, alleen belangstelling in deze gemeente en in de vele vrien den en bekenden die Z. Exc. hier in der tijd heeft achtergelaten. Bij Zr. Ms. besluit van 7 dezer, N°. 54, is de adj.-commies bij de Directie der Marine alhier, de heer W. A. E. Sarlemiju, met ingang van 1 Julij a. s. benoemd bij dezelfde Directie, tot boekhouder bij de magazijnen. Gisteren is alhier met het koopvaardijschip Zeenymh kapitein Graadt van Roggen, van Indie aangekomen een transport onderofficieren en soldaten van het Indisch leger sterk 87 man, ouder geleide van een kapitein. Nadat die manschappen hier gisteren als een bandelooze troep heb ben rondgezwierd, ten genoegen van de straatjeugd, zijn ze heden morgen in onbehoorlijke orde naar de boot ge marcheerd, om verder naar Harderwijk te worden getranspor teerd, alwaar ze uit de dienst worden ontslagen, wegens verstreken diensttijd, ligchaamsgebreken of anüersins. Naar wij vernemen wordt door den heer Sipkens, hoofdonderwijzer der bijzondere school aan de Binnenhaven eene gecostumeerde optogt zijner schooljeugd georganiseerd om door de gemeente te doen plaats hebben den 18 Juni a s.voorstellende eenige militairen van de geallieerde legers dit bij Waterloo hebben gestreden voorzien van de verschillende nationale vlaggen en vaandels in miniatuur. Aan het hoofd der trein zal zich bevinden, eene zeer net met vier bokken bespannen kinderwagen, waarin o. a. een der scholieren zal gezeten zijn, die met een omwonden linkerarm, den held van Waterloo, Prins Willem van Oranje moet voorstellen. Ook de meisjes dier school zullen zich bij den stoet aan sluiten, sommigen als marketenster3 gekleed: Dit idéé van genoemden onderwijzer, heeft niet alleen bij de k deren, maar ook bij de ouders eene algemeene syrnp' opgewekt. Bij den boekhandelaar C. J. Honigh te Texel, w voor het Waterloo-feest twee gelegenheidsliederen uitgeg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2