VERHUISD: BURGERLIJKE STANÜ DER GEMEENTE WIEH1XGEX. BURGERLIJKE STAM DER GEMEEWE TERSCHELLING. TELEGRAM. PROGRAMMA voor het Concert der Zangvereenigingen ADVERTENTIE IV. die zeer geschikt zijn om de feestvreugde te verhoogen, en wat de prijs aangaat geen bezwaar oplevert, om zich in handen van al de feestvierende te bevinden waarin ze op den 18 Junij dan ook te huis behooren. (Zie advertentie hierachter). Wij vertrouwen dat de heer iïonigh ze ook wel in den boekhandel te dezer plaatse verkrijgbaar zal stellen. Gisteren werd in het lokaal van de bureaux van Staatsspoorwegen te 's Hage aanbesteed: het maken, leveren en opstellen van dertien draaischrijven van 4.80 el middel lijn. Daarvoor waren 9 biljetten van inschrijving ingekomen en was de minste inschrijving die van den heer Charles Bosch Reitz alhier, voor 17,469. De minister van oorlog heeft aan de betrokken auto riteiten kennis gegeven, dat diegenen der oud-militairen in in Nederlandsche dienst van 1813—1815, welke hun voornemen, om de feestelijke bijeenkomst op den 25 Junij te Leiden bij te wonen, niet ter bekwamer tijd (vóór 15 Mei) kenbaar hebben gemaakt, en vooral zij die aldaar huisvesting verlangenvoor zooveel dit feest be treft buiten aanmerking moeten blijven, op grond dat, als een onvermijdelijk gevolg van het overgroot aantal oude krijgsliedenzelfs aan de tijdig gedane voordragt niet in alle opzigten het gewenschte gevolg zal kunnen gegeven worden. Met den 11 den dezer wordt overgeplaatst: op het wachtschip alhier en belast met de politie der adelborsten bij het Kon. Inslituut voor de Marine, de luit. t/z. 2de kl. J. W. Visser, thans dienende, op de korvet P alias, liggende te Vlissingen, en op laatstgenoemden bodem de luit. ter zee 2de kl. J. Isebree Moens, dienende op het wachtschip te Vlissingenterwijl met denzelfden datum op dat wachtschip wordt geplaatst de luit. t/z. 2de kl. J. A 1'. J. de Roy van Zuidewijn, thans non-actief. De twintigste vergadering der geldersche predikanten vereeniging is tegen den 7den dezer maand te Arnhem be schreven. Onder andere vragen, die ter behandeling zijn voorgesteld, vindt men eene betrekkelijk de afschaffing van den doop; eene andere betrekkelijk de bepaling van slechts ééne avondmaalsviering in het jaar en wel op Goeden Vrijdag, eene derde betrekkelijk het al of niet aanbevelenswaardige van zending-meetingsals die te Wolfhezen. De lieer Mr. J v. lennep wijst in de Amst. Ct. op het groot verschil dat er bestaat lusschen de viering van de herstelling van Nederlands onaf hankelijkheid en vau den val van Napoleon. Ilij zegt daaromtrent het volgende „Wat nu mijue gedane vraag betreftof ik de verjaring van den gedueh- ten slag niet even waardig acht gevierd te worden als die van Nov. 1813 antwoord ik bepaald ontkennend. „In November 1818 herwonnen wij, na jaren vernedering en rouw, ons zelfstandig volksbestaan Gold het nu de viering van onzen krijgsroem, dan zou veeleer de strijd van Quatre-Bras daar aanspraak op maken. Daar waren het werkelijk Nederlanders en aangevoerd door een Willem van Oranje die de Franschen tegenhieldenendoor hun tijdig en kloekhartig weder stand biedende overwinningdie den volgenden dag behaald werdvoor bereidden en mogelijk maakten. „Maar w il men het gulden feest van Waterloo met huitengemeenen luister vieren, dan bestaat er geen reden, waarom men niet evenzeer de overwin ning van Civilis op de Romeinen vieren of den .3 Junijde dag waarop Witte van Iïaemstedc de Vlamingen uit Holland klopte of den 18 Scpt. toen Tromp de -Spaansche vloot bij Dnins vernielde of den 3 Aug. en den 23 Mei, toen wij met Marlborough de Franschen versloegen hij Bleuheim en bij Ramilies of den 6 Oct. toen wij met de Franschen vereenigd de Engelsehen en Russen hij Castricum overwonnen. Wij doen dit nieten wij handelen daarin zeer verstandig; maar waarom dan nu juist zulk een ophef gemaaktalleen vau dien slag vau Waterloo Waarom noodeloos in vollen vrededoor uithundige blijschapsbetuigingen over het toen voorge vallene, "bij eene thans bevriende natie de steeds bloedende wonden open- gekrabt? De Engelschen denken tegenwoordig op dat puut verstandiger dan wij. „Men versta mij .wel. Ik acht het zeer loffelijk, dat men de afwering vau het onweder dat ons in 1815 bedreigde kerkelijk blijve herdenken ik vind bej .zeer gepast, dat zij, die aan den toen gevoerden strijd hebben deelgenomen de 'veijaring daarvan gezamenlijk vieren ik vind het een hoogst gelukkig' dcukbeeld van onzen geëerbiedigden Koning hen daartoe op onbekrompen wijze behulpzaam te zijn; ik juich vooral elke poging toe, aangewend om dien veteranen een onbezorgden levensavond te verschaffen maar wat ik wenschteis, dat men zich onthield van manifestatiën vau de zijde van 't publiek. Ware het niet beter dat wie zijue dankbaarheid betoonen wil, het geld, dat hij daarvoor over heeft, in plaats van aan op- togten en lampions ten behoeve van hendie voor het vaderland hun leven waagdenoyermaakte aan het fonds yoor de gewapende dienst." Aan Garibaldi is het volgende telegram gezonden //De ma?onnieke vergadering, vereenigd te Genua, zendt u bij eenparig votum een broederlijken groet en zij procla meert u tot den eersten Italiaaiischeu vrijmetselaar en tot haren honorairen grootmeester. Van 1 Mei 1 Junij. ONDERTROUWD J. van Nieland jongm. en A. Smit, jonged. J Boersen jongm. eu A. Koendvink jonged. D. Baijsjongin. en T. Zomerdijk, jonged. A. Kooij jongm. en A. Mostertweduwe van Simon Buis. GETROUWD II. Sprcnkelingjongm. en C. M. Zandvcld jonged. J. Kooij jongm. en G. Rotgans, jonged. .1. van Nieland jongm A. Smit, jongedocliter. J. Boersen, jongm. GEBORENGeertruida Petroncllad. van J Jan z. van W. Nimeijcr en D. Keijzer. man en A. Visser. Theodora Mariad. van E. C. Loomeijer. OVERLEDENPietcr de Wit 1 maand Antje Lont 66 jaren. Roukcs van der Linde 3 maanden. Johannes Takcs 6 jaren. en A. Kocndrink jonged. van Troost en E. Jausen. Jacobz. van Jb. Koop- C. J. van Kelkckhoven en Van 16 31 Mei 1865. ONDERTROUWD: Theodorus Ruijgh, zeeman, oud 22 j. cu Mare- tje de Vries, oud 21 j. GEHUWD Gceue. GEBOREN Joost, z. van Jacob Donwes de Jong en Trijntje Tcunis Krul. Albert z. van Hendrik van Keulen en Elisabcth de Vries. Jan, z. van Jan Jans Lieuwcn en Mientjc Cornelis Kuijpcr. Jetsked. van Douwe Jelles Stada en Marrij Arends Mier. OVERLEDEN: Trijntje de Beer, oud 4 j. Coenraad Bos, oud 6j. Trijntje ltudolphij Vlietstra, oud 16 j. Pietcr van der Mculen, gehuwd met Maamkc Cornelis Worteloud 71 j. Heden Vrijdag9 Junij 1865. EFFECTEN Beurs van Londen i Parijs i IVeenen Vast. Berlijn i n Frankfort 1 AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)61 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 65, 6°/o Vereenigde Staten 1882 711 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6 °/0 Turken 3°/0 Venezuela Boot aan van New-YorkGoud 1% beter. 193 411 4S IIARKTBEKIGTËN, SCHAGEN' 8 Jnnij. 3 Paarden f 30 a 60. 9 Magere Gelde Kocijen f90 a 120. 8 Vette Gelde Kocijen f160 a 220. 12 Melk Koeijcn f70 a 112. 26 Nuchtere Kalveren f5 a 9, G4 Mclkscbapen f 14 a 24. 180 Ovcrlioudersschapen f 22 a 32. 36 Geschoren Vette Schapen f 22 a 32. 2060 Lammeren f 7 a 14. 15 Bokken en Geiten fl a 5. 24 Magere Varkens f12 a 24. 2 Zeugen f 25 a 35. 12S Biggen f6 a 10. Konijnen 10 a 70 ct. Kip pen 40 a 65 ct. Eenden 40 a 60 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter 77§ ct. per kop of f 1.03 per Ned. fl?- Kaas 25 a 35 ct. per Ned. fl?. Kip-Eijeren f 2.50 Eend-Eijcren f 2.45 per 100 stuks. PURMERENDE 6 Jnnij. Kleine Kaas (Gras) f28.(ITooi) f26.—. Middelbare f26 50. Sla pende verkocht en matig aan den prijs. Aaugevocrd 155 stapels Kleine Kaas. 3 Middelbare. Boter. Van fl.tot 1.10 per Ned. ft. Gcmid- dtld f 1.05 per Ned. fl?. Aaugevoerd 124 Runderen. Vette-, Gelde en Melkkoeijen iets minder, handel flaauw. 170 Vette Kalveren. Handel minder vlug, de prijs was van 60 tot 80 ct. per Ned. fl?. 82 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f4 tot 12 per stuk. Handel stug. 43 Vette Varkens. De prijs was van 44 lot 50 ct. per Ned. fl?. Handel vlug. 8 Magere Varkens, van f 1G tot 25, en 184 Biggen, van f6tot 8 50. Handel minder vlug. 582 Schapen en Lammeren. Handel in Vette Schapen vlug, prijzen hoog; Lammeren iets vluggeren handel. 16 Paarden. Kip-Eijeren 1*2.40, Eend-Eijeren f2.65 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 137 stapels Kaas, wegende 31569 Ned. ft. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f28.Ilooi f26.50, later f27. Middelbare f2G.50. Aangevoerd: 1342 Ned. (f Boter. op Woensdag 14 Junij 1865. Eerste Af deeling. 1. Koor uit EuryantheWeber. )tt. Ru/ieAbt. b. Le Couite OryRossixi. i. lm Walde i b. Enljlieh mit mir f c. Es fiel ein Reif van Mendelssoijn. d. Auf ihrem Grab I e. Mui-lied Tweede Af deeling. Die Mui-Koningin Pastorale voor Solo's en Koor van W. Sterndale Bennet. ~P O L I T I E. Ten burele van den ondergeteekende zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerdals: een SLEUTELTJE, een R. C. KERKBOEKJE en een Bont BOEZELAAR. Helder, 9 Junij 1865. De Commies, van Politie te Helder, A. C. BOONZAJER. Mannenkoor Quartetten. Bevallen van een ZOONde HoogWelgeboren Vrouwe M. J. D. H. KRAIJENllOFF geboren KOLFF. Helder, 6 Junij 1865. De Makelaar S. Th. BEETS, naar den Kanaal- weg* over liet Molenplein, in het huis vroeger bewoond door den Heer Doctor KROS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3