C. J. HONIGH, WATERLOO.IIR VUURWERK, W egenschouw. ARINE. KNAPPE DIENSTBODE. Boekhandelaar te Burg op Texel. STEM OP 18 JUNIJ 1865, LIED VOOR HOLLANDSCaË JONGENS 1 Ct. ter illuminatie voor 't aanstaande WATERLOOFEEST. MEN VERLANGT Heeft uitgegeven: Muzijkstukje voor Zang en Piano, 3 Ct. Verkoopt en belast zich tevens, met het leveren van: ORANJESTRIKKEN, KOKARDES 15 VV- DELIERS, enz. Alsmede BALLONS, LNN> TANRIS, STERREN en GLAZEN, enz. PROGRAMMA van het af te steken op het Stations-plein te Helder, den IS Junij 1S65, des avonds ten lO ure. Eerste Af deeling. Twee VUURPIJLEN, tot aankondiging. Eene staande- ZON, prijkende met liet devies: Waterloo 18151865, omgeven door bloemrijk vuur, eindigende met Kanonnades. Een CIIINESCHE BOOM, met verschillende kleuren en werkingen. Eene DRAAIJENDE ZON, met onderscheidene kleuren Voor en door elkander draaijende MOLENWIEKEN, met Cirkels van gekleurd vuur. Een EONTEINWÈRK veranderende in eene Cascade. EOURGONWIELEN, zich om en door elkander bewegende. Eene GÏRANDOLE. Van tijd tot tijd Vuurpijlen en Bouquetten-Luchtbolleu. Tweede Af deeling. Drie VUURPIJLEN tot aankondiging. De MILITAIRE WILLEMSORDE, gegarneerd met Bengaalsch vuur, omgeveu door eeue gloria van brillant vuur. Een WISSELRAD, waarin zich de meest verschillende kleuren beurteliugs en gelijktijdig vertoonen. Eene CAPRICE. Eene BATTERIJ, naar alle zijden gekleurde licht- kogels uitwerpende, met kanonnades, ontploffingen enz. Een draaijende PYRAMIDE, gegarneerd met wit Bengaalsch vuur. Een POPULTEltin vuur voorgesteld. Van tijd tot tijd Vuurpijlenen Bouquetten-Luchtbollen. Tot siot: eene GLORIA, prijkende met het naam cijfer W. II, geheel uit Bengaalsch en gekleurde vuren zamengesteldomgeven door Eonteinen van brillant vuur, eindigende met kanonnades, gegar neerd met eene Batterij Zwermpotten, Vuurpijlen en Bouquetten-Luchtbollen. EMTRÈE-KAARTEM! tot het afgerasterd terrein zullen te verkrijgen zijn tot uiterlijk Zondag 18 Junijten 6 ure, in Tivoli, a ƒ1.voor een Heer met eene Dame; meerdere DAMESICAARTEN ïl 25 Cts. Ingang voor de houders van Kaarten door het kleine Hek aan den kant van de Postbrug. Zonder vooraf van eene Entreékaart voorzien te zijn zal niemand binnen het af gerasterd terrein toegelaten worden. De Hekken van het Stations-plein zullen voor het publiek ten negen unr des avonds geopend zijn. De Directie. mm ten spoedigste in een BURGER HUISGEZINeene Adres bij den Uitgever dezer Courant. Het BESTUUR van den Polder HELDER en HUIS DUINEN maakt bekend, dat de JAARLIJK8CHE WEGEN8CHOIIWin den Polder, gehouden zal worden op Donderdag' 15 Junij aanstaande. Eigenaars of gebruikers van Landen worden herinnerd, dat de aan hunne Landerijen gelegen Polderwegen, vóór den dag der schouwing behoorlijk moeten zijn ingesleeht. De nalatigen verbeuren eene boete van Zestig Cents, onverminderd hunne verpligting, om de wegen in behoor lijken staat te brengen. Helder, den 7 Junij 1865. Het Polderlestaur voornoemd H. GRIJM, President. L. VERHEY, Secretaris. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Vrijdag den 16 Junij 1865 des voormiddags ten Elf ure. Het successivelijk weghalen van Rijks werf van de hoeveelheden ROT en KRULLEN, die den Aanne> nier zullen worden aangewezen, van 1 Julij 1865 tot en met 30 Junij 1866. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De voorwaarden van aanbesteding als ook het model in schrijvingsbiljet, liggen van heden tot aan den dag dei- aanbesteding (de Zondag uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing en inzage bij de Directie voornoemd. Willemsoord, den 7 Junij 1865. De Equipagiemeesterwaarnemend Directeur der Marine, D1TTEOFF TJASSEMS. Van en met den 27 Mei tot en met den 2 Junij 1865 onderstaande Schepen, met zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de 50 en meer Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. NAAM Diepgang van het Schip in Palmen. Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde den buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Beider om streeks den tijd dat het schip den drempel passeerde. van het Schip. van den Gezagvoerder. Datum. uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzcc. Toestand van de Zee. Rigting van dcu wind Regtw. Windd. op de vicrk.el kilo's. Nedcrl. Bark. Etigelsclic ii Nedcrl. ii ii Brcnicr Nederl. ii ii Hendrika. John Ritsen. Margar.Simonctla. Frans Elisc. Johaun Kepler. Jan Hendrik. iEgidia. N.de GrootSteffrij. C. Gibson. F. J. Hoffmau. T. J. Niedvcldt. C. II. Rahe. J. Lelijvcldt. II. J. Basberg. 57 52 57 55 51 56 52 Schulpeng. H n n li ii 17 Mei. 29 29 29 29 30 2 Junij. 2 nm. 12 vm. 1 nm. 3 nm. 9 nm. 6 vm. 6 vm. Held. winder, mooiw. Ligtbew.cn hel.goedw. ii ii ii ii n ii n ii Digtbcw. goedweer. Zwnarbcw winderig. Digtbew. w ind. koelw. 1.45 el ond. volz. 0.52 0.S3 ii ti 1.25 0.26 0.02,, 1.52,, Golvend. ii Gew. golv. Hol in zee. Gewoon. zw. zw. zw. zw. zzw. zwtz. otN. 6.5 12.0 10.0 S.0 4.8 12.0 9.5 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van 8. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4