mi M 422. Vijfde Jaargang. 1805. f)c(i)cr, JïieuiMeöiep, Wiffcmsoorö, m,v WOENSDAG 14 J U N IJ. WATERLOO. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren, Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advbrtkntckn van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Ook de redactie van dit blad wil zich thans niet onthou den eene historische variatie op het algemeen gevierde thema »Waterloo" te leveren; zij doet dit echter door 't schetsen van hoofdfaiten in korte en algemeene trekkenten einde ha rerzijds iets toe te brengenom den gouden gedenkdag der heteekenisvolle overwinning op Waterloo's velden door de verbondene europesche mogendheden in dankbare feeststem ming te vieren. Terwijl Napoleon I in 1814 als banneling op Elba rustte van een krijg, die, gedurende een vierde eeuw, Europa stroo- mén bloeds eu tranen en tonnen gouds gekost hadberaad slaagde 't congres te Ween en over Europa's evenwigt, als grondslag en waarborg voor den herboren vrede. Te Parijs en Brussel en andere hoofdplaatsen vierde men in luidruch tige vormen uitbundig feest de vredezon koesterde en ver kwikte, inzonderheid de nijvere standen, die hooggewaar- de bijen in den maatschappelijken honigkorfalgemeen kenmerkte zich een geest van verademing eu gingen velen vooral de hqogere standen onbezorgd de toekomst te gemoet. Op Elba echter heerschte noch een vredes-idee noch eene feestelijke stemming, noch eene zorgvrije rust: de groote geest van difn kléinen Korsikaan ging daar zwanger van een her- overings-idee, van eene oorlogszuchtige stemming, in e'en woord van een heimwee naar verbeurdverklaarde vorstelijke grootheid op Frankrijks grondgebiedIu dien toestand ontving'de heerschzuchtige banneling verontrustende tijdingen, waaruit zijn wakkere geest besloot, dat de mogendheden hem wilden doen overbrengen naar St. Ilelena, ten einde hem dharte midden van den oceaan en gescheiden van de we- re# voor altijd onschadelijk te maken. De diep vernederde banneling, ontwaakt uit zijne fantastische sluimering: de keizer herleeft^ hij peinst op middelen, om de laatste en grootste velfcederirtg te ontgaan In dien toestand is de vorstelijke banneling gelijk eene vrouw in barensweeën, die hoopvol en zuchtend het uur der verlossing verbeidt. In den avond van den 2G Februarij 1815 begaf Napoleon zich aan boord van een brikgevolgd door vereerders en trouwe vriendenen op den 1 Maart bereikte hij met 1100 man de zuidkust van Frankrijk en wel de golf Juan, tusschen Cannes en Antibes. Even alsof Europa's hoofd steden door electro-maguetische telegrafen verbonden waren vérbreidde zich nu met bliksemsnelheid alom de indrukwek kende mare: Napoleon is geland Napoleon is in Frankrijk De zegepralende togt des keizers van Cannes naar Parijs geleek inderdaad eene sneeuwlawinedie gaandeweg in vo lume en kracht toeneemt en alles iu beur vaart medesleept. Onze humane lezers weten, hoe de eene bezetting voor, de andere na, zich aansloot bij het kleine Napoleontische legerhoe de bekende proclamatie van den zwakken Lo- dewijk XVIII èn volk èn leger met verontwaardiging ver vulde dat vrijwillig trad in de gelederen van het nieuwe en avontuurlijke leger, uit oude en bevriende elementen tezaam- gesteld,hoe daardoor en ook door den laaghartigen afval van Ney de zaak der Bourbons ten eencnmale verloren was, xjn de verschrikte koning Lodewijk de vlugt nam naar de Nederlanden, in weerwil hij de landing van zijn geducliten tegenstander eene zotte onderneming noemde, die zijne rust althans niet zoude storen hoe Napoleon den 20 blaart Parijs triomferend binnen trok en zich plaatste op den zoo pas door de Bourbons verlaten troon,hoe de keizer, ter wijl de driekleurvlag weer van Nötrc-Dame's grijze torens wapperde, de onverdeelde sympathie genoot van generaals, officieren.en soldaten, die door de Bourbons tegen hem afge zonden waren, om hem gevangen te nemen, hoe de procla- matiën van Napoleon in treffende overeenstemming waren met de zoo gunstig gestemde volksgezindheid voor zijne per soonlijkheid proclamatiëndie getuigen van eene veld- heerstaktiekdie nog de onbepaalde bewondering door kernaclitigen inhoud eu echt militairen vorm algemeen wegdragenmaar die tevens het miskenbare keurmerk drageu vau eene onbegrensde en noodlottige heerschzuchtdie Na- poleon's goede hoedanigheden overschaduwde en hem herschiep in den stouten Romein van ouds, hoe eindelijk Napoleon door dit alles zich op nieuw als keizer der Franschen kon beschouwenen dit nieuwe tijdperk van liet onverwachte kei zerrijk bekend onder den naam van honderd dagen les cent jours) rijk is aan beslissende gebeurtenissen, wier naauwkeu rige en volledige ontwikkeling niet in een paar onder de zegelbelasting zuchtende kolommen van een publiek orgaan kan worden opgenomen. Binnen twee maanden tijds stond Napoleon aan 't hoofd van 850,000 man van alle Avapenenwanneer men iu aan merking neemt, dat 150 vestingen of forten moesten geAva- pend en bezet Avordendat talrijke legerkorpsen aan den Rijn, naar de zijde van ZAvitserland, van Italië, aan de Spaansche grenzen moesten geplaatst aa^ordendat de opstand van de Vendee óók een niet onaanzienlijk legercorps ver- eischtedan zal het niemand verAvonderen dat de sterkte van Napoleon's legermagt, voor zoover het in Junij naar het Noorden oprukte, volgens officieële opgavenniet meer be droeg dan 128,088 man, verdeeld in: infanterie 92,915, ka- valleric 22,302 en artillerie 12,871 man, met 344 stukken. De onverwachte landing Aran Napoleon kAvam den 8 Maart ter kennis van 't congres te Weencn, dat de heerschzuchtige keizer onmiddellijk nbuiten de Avet" stelde; de discussiën aan de groene tafel Averdcn van een algemeen staathuishoudkundig op een millitair terrein overgebragt, en het resultaat Avas dat alle Europeesche staten, behalve Zweden en Portugal, met RuslandPruisen Oostenrijk en Engeland aan 't hoofdzich verbonden, om den onruststoker voor goed de neêrlaag te geven. De stellingen en sterkten der geallieerde legers in 't begin \ran Junij Avordt aldus opgegeven 100,000 Engelschen Nederlanders, Belgen Ilannoverancn Nassauërs en BrunsAvijkers, onder den Hertog van "Welling ton en 120,000 Pruisen, onder BKicher, beide leger3 gesta tioneerd in de Zuidelijke Nederlanden (België) Aan de oevers van den Rijn, van Schaffhausen tot Mann- heim, stonden geschaard 255.000 man uit Oostenrijk, Beije- renWurtenburg en verdere kleine Duitsche staten, onder 't bevel van Prins aran Sclnvartzenberg. Luxemburg Averd bezet door 20,000 Duitschersuit de Staten \ran Noordelijk Duitschiand. De A\restelijke grens van ZAvitserland was gedekt door 35,000 Zwitsers. In Waadland en Savoye bedroeg de bezetting GO,000 man Sardiniërs en Oostenrijkers, onder't kommando van Frimont terwijl aan de rivier de Var nog 10,000 Sardiniërs gelegerd Avaren. En buiten dat alles verAvaclittc men 170,000 Russen, oy der Barclay de Tolly, zoodat de geallieerde legers c^ne*" sterkte hadden van 775,000 man Avaarbij nog moet Avojfdcn gevoegd eene reserve van p. m. 300,000 man en de stt;>k4^». van de bezettingen der grensvestingenwaaruit men

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1