grond kan besluitendat de verbondene mogendheden over meer dan een millioen slagvaardige krijgslieden konden be schikken. Nadat Napoleon alles vruchteloos had beproefdom door vredelievende vertoogen den dreigenden aanval der bondge- nooten af te weren, stond zijn besluit vast, om in de helft van Junij de legers van Blücher en Wellington aan te val len. Mogt deze aanval door ccne overwinning bekroond worden, dan voorzag de keizer, dat België zich aan zijne zijde zoude scharen, eene totale overwinning zoude volgen en hem voor goed handhaven op den Franschcn troon. De sterkte waarmee Napoleon naar de Nederlanden oprukte, hebben we reeds in naauwkeurige cijfers opgegeven waartegenover twee legers der bondgenooten stondennl. een Engelsch-Nederl. leger, onder 't opperbevel van den veldmaarschalk, hertog van Wellington, 91,221 man sterk, met 27 batt. en verdeeld in: 16,258 man kavallerie, 2,894 man artillerie en 72,076 man infanterie; een Pruisisch leger, onder Blücher, 116,897 man sterk, met 212 stukken en verdeeld in 11,879 man ka vallerie, 5,303 artillerie en 99,715 man infanterie. Het geal lieerde leger had alzoo bijna de dubbele sterkte van het Fransche, maar mistte voor een deel diens overeenstemming en eenheid. Napoleononderrigt van de gebrekkige en verstrooide stel ling van de legers der bondgenootenlaat den 8 Junij de garde van Parijs vooruitmarcherenden 12n verlaat hij zelf Parijs en twee dagen later is hij aan het hoofd van zijn strijd baar leger en geeft in ceDe hartstogtelijke legerorder kennis dat de strijd een aanvang zal nemen. Het leger posteerde zich in 't zuiden van Henegouwen Beaumont was het mid denpuntCharleroi werd bij een eventuölen aanval der geal lieerden als punt van zamentrekking aangewezen. In den vroegen ochtend van den 15dcn, stelden de drie kolonnen van 't Fransche leger zich in beweging, maar hoe verschrikte Napoleontoen hij ontdekte, dat de luitenant-generaal Bour- mont eeuwige schande over zijne nagedachtenis tot de Pruissen was overgeloopendie echterondanks het bezit van vele geheimen, door de Franschcn op den voet gevolgd en uit hunne stellingen verdreven werden. Het Fransche leger nam nu de rigting over den Brusselschen weg naar Quatre-Bras, maar werd door de krachtige houding van de 2e brigade van de divisie Perponcher, onder 't bevel van den dapperen Saxen-Weimarverhinderd, die belangrijke positie in bezit te nemen. Perponcher, die Napoleou's bedoeling met de vermeeste ring van Quatre-Bras ten volle begreep, zond spoedig die dappere Nederlandsche brigade de noodige versterking en beslootin lijnregte tegenspraak met Wellington's bevelen, maar met goedkeuring van den Prins van Oranje, te Quatre- Bras te blijven stand houden en deze belangrijke positie alst centrum voor 't geallieerde leger manhaftig te verdedigen. Dit besluit van Oranje en Perponcher wordt te re'gt aange merkt als de grond-oorzaak van de gelukkige uilkomst van den veldtogt van 1815; want had Napoleon Quatre-Bras ver overd het Pruisische leger bij Ligny was in den rug aan gegrepen verstrooid of overwonnenalle vereenigiug van de deelen van het geallieerde leger had eene onmogelijkheid geweest, en de verschillende legers zouden van meet aan door Napoleon successief zijn verslagen. Wellington was op het strategische gewigt van Quatre- Bras opmerkzaam geworden en zond verschillende divisiën naar Quatre-Bras, om daar, vereenigd met de Pruissen, den dwingeland het hoofd te bieden. De veldslagen bij Ligny en Quatre-Bras, wier beschrijving- de beschikbare ruimte thans niet toelaatwaren de laatste voorboden van denbeslissenden slag bij Waterloo. Wat voor ons belangrijk is, dat ORANJE de ziel was van eene verdediging, die beter dan woorden Neêrland's leeuwenmoed verkondigt. De geallieerde legers kregen daardoor eene eenheid en kracht, die de overwinning bij Waterloo zoo dringend eisclite. H ordt vervolgd.) 1TI B tr 1T S T IJ D 11T 3 B 1T. Helder, Nieuwcdiep, Willemsoord enz. 13 Junij 1865. De afloop der op heden aan liet Raadhuis alhier gehouden aanbesteding, van het doen van eenige veranderingen en vernieuwingen aan genoemd gebouw isEr zijn '1 biljetten van inschrijving ingekomenals van de heerenP. Dekker f1287 P. Verheij f 1101; Gebr. Korff f 1040; Gcbr. Moor man f9S0, aan laatstgenoemden is het werk dadelijk gegund. De feesten ter viering van den oOjarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo, zullen te dezer plaatse heden avond een aanvang nemen. De vereeniging Jirnst en Scherts heeft daartoe den dag van heden den verjaardag van Z. K. II. Prins Hendrik uitgekozen, om daarmede tevens hare hulde te brengen aan hel huis van Oranje. De gemaakte toebereidselen hebben bij ons de feestelijke verwachting van die bijeenkomst hoog gespannen. De zaal is sierlijk en smaakvol gedecoreerd en de op te voeren stuk ken zijn in aard en strekking voor het feest toepasselijk. Aan de te dezer plaatse wonende oude strijders is eene uitnoodiging gezonden ter bijwoning van het feest, hetwelk dan ook hoofdzakelijk ter hunner eere wordt gegeven. Wij vernemen dat ook andere vereenigingen bij hunne feestvieringen het voorbeeld van Ernst en Scherts zullen volgen met aan de krijgers van Waterloo eene cerezetel aan te bieden. Aan den viee-admiraal G. Vogelpoot en den schout-bij- nacht lt. v. Voss, zijn op hun verzoek, met 1 Julij a.s. een pen sioen verleendde eerste van f 3000 en de tweede van f 2400. Z. M. heeft met ingang van den 1" Julij a.s. bevor derd: bij keuze, tot schout-bij-nacht de kapts. ter zee G. C. C. Pels Rijcken en A. D. S. Clarkson; naar ouderdom van rangtot kapt. ter zee de kapt.-luit. t. z. P. A. A. Gregorij en J, P. G. Muller; tot kapt.-luit. t. z. le kl. J. J. B. de Jonge Oudraat en H. P. Klerck; tot luit. ter zee Ie kl. de luit. t.z. 2e kl. H. J. S. van der Sloot, C. J. Smith, C. P. van der Star en J. P. van Rossuintot luit. ter zee 2° kl. de adelborsten 1" kl. W. C. BöhlingkW. C. A. Ziegenhirt von Itosenthal C. II. de Goejc, H. E. Cadet, J. H. de Bruijn, P. Zegers Veeckens, II. W. P. ltiesz, H. de Jongh, G. J. Pisscher en L. Bakker Overbeek; tot offic. van gez. 1° kl. de ofBc. van gez. 28 kl. dr. D. Hellema, en tot ofiic. van admin. le kl. de offic. van admin. 2de J. L. K. van der Heijden. Z. M. heeft goedgevonden de betrekking van directeur en kommandant der marine alhier, op te dragen aan den schout-bij-nacht G. C. O. Pels Rijcken. Men schrijft uit Vlissingeu Zr. Ms. korvet Pa Was zal spoedig, na eenige herstellingen een kruistogt ondernemenom daarna de reis naar Oost-In- dië aan te nemen. Het uit Indie terugkomend stoomfregat Ailolf Hertog van Nassau (kommand, kapt. t. z. O. A. Uh- lenbeck) wordt over eenigen tijd alhier binnen verwacht. Met dit oorlogsvaartuig zullen 200 man uit onze koloniën repatriëren. - De Minister van Oorlog, gevraagd zijnde, of de ter blokkeering van den Helder uitgetrokken Alkmaarsche schutters gtyegtigd zijn tot bekoming van het ingestelde eereteeken voor de oud-gedienden van 181315, heeft geantwoord, dat zoowel deze als alle anderen, die werkelijke militaire dienst verrigt hebben, daarop aanspraak kunnen maken. -Men berigt ons van Texel, dat de prijs voor de hard- reunerij aldaarte houden aan den Burg, op den 20 Junij a. s., zal zijn: een Zilveren Likeurtoestel met Kristallen Placons, en de premie een Peper- Zout- en Mostaardstel insgelijks van Kristal met Zilver gemonteerd, beide zeer fraaijc stukken. Ook vernemen wij, dat op Maandag 19 Junij te Oosterend aldaar, het Walerloofeest gevierd zal worden met harddra verij, mastklimmenzakloopen en andere volksvermaken. Men schrijft ons van Schagendd. 12 Junij het volgende: Omtrent de festiviteiten op Zondag 18 Junij alhier, (ge ziet uit den datum dat er niet /'opzettelijk" zal worden gewoekerd; de heer S. kan omtrent Schagen's schande ge rust zijn) kan ik u het volgende mededeelenEr zal aan de armen wijn en krctitebrood worden uitgedeeldhet raad huis zal des avonds verlicht ziju en de marktplaats zal met een triumfhoog worden versierd. Wijders zal ook het zang gezelschap, doch geheel huishoudelijk, aan de feestviering deelnemen. Dit zijn officiële berigten. Onder de //geruch ten welke nadere bevestiging vereischen," belmoren die van cenen optogt, voorstellende de komst der kozakken hier te lande, alsmede die van het bouwen eens muziek-tempels. De. tempel zal echter denkelijk wel tot aan de inwijding van ons kanaal, dat met//Nederlandschen spoed" zijue voltooijing nadert, achterwege blijven. Men schrijft ons van den Anna Paulowna-polder, dato 12 Junij, het volgende: Naar inon verneemt is de overtogt met de pont, dienende voor de communicatie tusscheu den hoofdweg in den Anna Paulowna-polder en dien langs het Noordhollandsch kanaal thans, om verschillende redenen meer dau vroeger, zeer onaangenaam, ja gevaarlijk. De pont is oud en defect; de toegangen ziju steil en geheel onbeschermd en vervallen. Het verwondert menigeen, dat het gemeentebestuur van den Helder zich deze aangelegenheid niet aantrekt. Het is zeer te hopen, dat hierin spoedig verandering moge komen, ook vóór dat daar groote ongelukkeu hebben plaats gehad. De op dit punt sterk vermeerderende passage maakt afdoende, voorziening, hetzij door middel van eene vlotbrug, hetzij door een verbeterde en grootere pont, zeer wenschelijk. Als er geen geld is om het te herstellenware het beter de pont geheel op te heffen, dan kunnen er al- tans geene ongelukken gebeuren. In zake der aanneming van den bouw ccner spoor wegbrug bij kuilenburg en daarmede in verband staande werkenten dienste der Staatsspoorwegen, waaromtrent eene overeenkomst was gesloten tusschen den Staat der Nederlanden Bij (le gemeente-wet art. 179 litt. li. is ook aan liet gemeentebestuur opgedragen „de zorg voor de instandhoudingbruikbaarheid en veilig heid van bruggen en veeren tot gemeene dienst van allen bestemd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2