RrijniilTiflc TferiioopttiQ W A T E K L O O. BURGERLIJKE STAND DEK GEMEENTE HELDER. TELEGRAM. ADVERT E N T I E IV. De Makelaar S. Tii. KEETS Notaris B. WE RE ND LIJN SMIT, GEKEEDSCHAPPEN, KOPER-, BLIK-, TIN- cn IJZERWERK, Boekhandelaar te Burg op Texel STEM OP 18 JUNIJ 1865, L1E!) VOOR HOLLANDSERE JONGENS 1 Cl. Ier illuminatie voor I aanslaande WATERLOOFEEST. en de lieereu 1'. Quant c.s.'is thans door den Hoogen ltaad der Nederlanden uitspraak gedaan en is verstaan, dat de laatsten, eischers in liet onderwerpelijk geding, niet bewezen hebben wat noodig was tot toewijzing hunner vordering; ontslag uit de door hen aangegane verbindtenis wegens over- magt, en dat het gemis van bewijs dier overmagt ook nood zakelijk de ongegrondheid te weeg brengt der tweede vor dering, strekkende tot betaling eener som van f 186,785.89 voor door de aannemers op het werk gebragte en aanwezige bouwstoffen, werktuigen en gereedschappen, waarover de gedaagde als eigenaar had beschikt. Op grond van een en ander is de vordering der eischers, wat beide punten betreft, aan hen ontzegd, en zijn zij voorts niet ontvankelijk ver klaard in hunne derde vordering tot schadevergoeding, met vcroordeeling in de kosten, ook in die, bij vroeger arrest van den Raad voorbehouden. Zie hier een staaltje van razernij voor curiositeiten van Waterloo. Een weetgierig Engelschman komt naar Belle Alliauce om het slagveld te zien en er ontstaat tusschen hem en de waardin het volgend gesprek Goeden dag madam. Uwe dienaresmijnheer. Wat is er van uwe orders Is tat hiertat geweest is de groote bataille Waterloo Om u te dienen mijnheerdat is hier. O heel curieusWaar geweest te slag van Waterloo Wel hier overal op de vlakte die gij hier voor u ziet. OcurieusHebt gij ook gezien te slagmadam Ja, mijnheer. Wel geducht! Hebt gij ook gezien ten generaal Gnaisenow Of ik Hij is immers hier geweest. WatIs hij hier geweest tic groote generaal Gnaisenow en wat heeft hier gedaan tic groote generaal Gnaisenow? Wat hij hier gedaan heeft Ja wat hij hier heeft gedaan? Hij heeft ik weet bijna niet regt meer o ja, hij heeft een rapport geschreven. Waar heeft hij geschreveu tat rapport Op de tafelmijnheer. Waar op de tafelmadam Hier op deze tafel. Wat op tie tafel heeft geschreven tic groote generaal een rapport? Ja mijnheer. Wat kost tie tafel madam Wat ze kost, ik denk toch niet dat mijnheer ze zal willen lcoopcn Wel zekermadam. Ik wel die tafel koopen wil. Maar, mijnheer ik kan ze niet verkoopen ik heb haar zelve noodig. Madam gij moet verkoopen tie tafelik tie tafel hebben wilwat kost tic tafel? Welnu dan ze kost vijf honderd francs. O kostelijk heel goedkoop tatHier madam vijf honderd franken tie tafel is mijn draag tie tafel in mijn kales. Hij geeft aan de waardin eeu banknoot van vijf honderd francs en de gemeene tafel van vurenhout wordt achter op zijn rijtuig gepakt. Het ge sprek wordt voortgezet. En tie groote generaal Blucher kent gij ook tien groote generaal Blucher madam O die bullebak jadie staat mij goed voor. En wat heeft hier gedaan tie groote generaal Blucher. Wat hij gedaan heeft. Laat zienO juisthij heeft door dit venster uitgezien. Wat door dit venster madam Ja mijnheer. Curieuswat kost tat madam Maar mijnheer ik kan dat venster toch niet verkoopen. Maar madam, gij moet en gij zult verkoopen tat venster. Ik zeg gij moet en gij zult. Nu als het volstrekt wezen moet, tegen moeten is niets te doen. Hoeveel geld tat venster? Mijnheer duizend francs geen penning minder. "llier, madam, tuizend franken; tat venster is mijn, breng tat venster in mij» kales. Dat gebeurde en men zette het gesprek voort. En tien hertog van Wellington, ten veldmaarschalk van deu Engelschmanneu? O, nu versta ik u; mijnheer Vilainton ken ik heel goed. Is tie hertog ook hier geweest O, ja mijnheer. En wat heeft tie hertog hier gedaan Dat durf ik zoo niet zeggen, mijnheer. En waarom kunt gij tat zoo niet zeggen madam Het is wat onfatsoenlijk. IIc, wat! gij zult en gij moet tat zeggen madam. Als ik dan volstrekt moet de lord had eene zware diarrhée. Zware diarrhéeCurieus. En wat heeft tie lord gedaan met tie diarrhée Wat hij er mee gedaan heeft Ja wat de lord heeft gedaan Welhij is een paar malen naar zekere plaats geweest. Curieus! waar is tie plaats Ik wil terstond zien tie plaats. Hoe mijnheer gij Breng mij naar tie plaatsmadam Als ge 't volstrekt verkiest. Hij wordt naar de merkwaardige plaats gebragt en geeft zijn hart in een herhaald: curieus! curieus! lucht. Eindelijk vraagt hij met de meeste ernst. Hoeveel t»e bril, madam? De slimme waardin veinst zich eerst geheel ongenegen om dit kostelijk stuk te verkoopen doch geeft ten laatste toe en vordert 3000 francs. Opgetogen over zijn koop telt de Brit de som van 3000 francs in bank- nooteu laat de bril insgelijks iu zijn kales brengen en trekt huiswaarts met zijn veroverde schatten die tegenwoordig zijn landhuis in Oud-Eugeland Vau 2 9 Junij 1865. ONDERTROUWD: N. Dekker, timmerman, 24 jaren en M. Dekker, zich noemende en schrijvende Dekkers 24 jaren. J. C. Brems zouder beroep, 34 jaren en M. J. Zits 28 jaren. C. Wijs, notarisklerk, 26 jaren, en M. N. Riekels, 25 jaren. J. Krijgsman, timmerman26 jaren cn J. C. Velthoven, 20 jaren, wonende te Delfshnven. P. Huijsers, tim merman, 26 jaren en M. Krijgsman, 22 jaren. J. N. Buisman, tuinman 26 jaren en A. van Veen, 27 jaren.G. J. Bark, matroos bij de Marine, 28 jaren en AI. E. Koopman, 32 jaren, weduwe van P. van Dijk. E. van Hertketelmaker, 24 jaren en J. C. van Rijn, 26 jaren. GEHUWD C. Sijnc en L. M. Klop. J. Schipper cn A. Tiemann. J. Schouten en AI. vau der Stok. C. II. Geevers en AI. de Mul. 1 ECHTSCHEIDING. BEVALLEN J. E. Ran geb. van den Bosch Z. AI. J. D. H. Kraijcn- hoff geb. Kolfl', Z. A. de Vries geb. Kuijper Z. AI. W. Kam- mcrer, geb. Thie, D. OVERLEDEN: A. L. W. Ludekens, 56 j. G. Rijkers geb. Sterk 59 j. J. Smit 42 j. II. Stclleman 5 m. J. Zwecrus 4 m. W. C. Velling geb. Metz 64 j. H. C. Poulie 3 in. Ambtshalve ingeschreven 2. lieden Dingsdag13 Junij EFFECTEN Beurs van Lonclen Lager. 'i Parijs i lFeenen I Weinig variatie. Berlijn i n Frankfort I e AMSTERDAM Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vereenigde Staten 18S2 Geeonfedereerden Russische Spoorweg-Aandeden Blaauwe Grieken Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) •3°/.. Binnenl. Spanje 6»/Turken 3°/o Venezuela 1865. 5°/» 5°/o e°/« 8°/o 5°/o 5°/o 3"/o 61 65 717 1 8 ƒ33 193 19 23 J- 22| 16' 7» POLITIE. Ten burele van don ondergeteekende liggen ter beschikking van den eigenaar, een stukje GOUD en een OORBEL LETJE, op) de openbare straat alhier gevonden. Helder12 Junij 1865. De Commies. r,an Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Donderdag 15 Junij vertrekt van hier do Oost-Indische landmail via Marseille en Vrij dag 16 Junij via Southampton. zal op Dingsdag den 27 Junij 1865 en volgende dagen, telkens des morgens ten 10 ure, ten huize van den Heer Jb. LASTDRAGER, aan de Hoofd gracht te Nieuwe diepten overstaan van den IX IIET OPENBAAR VERKOOPEN Eene zeer aanzienlijke partif KAGCIIELS, ROOKMACHINES, en vele andere GOEDEREN, (alJes nieuw.) De goederen zijn twee dagen te voren voor ieder te zien. lnformatien zijn te bekomen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemdDijkstraat II. No. 384. C. J. HONIGH, heeft uitgegeven cn bij den Boekhandelaar L. A. LAURE1J te Nieuwediep verkrijgbaar gesteld Muzijkstukje voor Zang en Piano3 Ct. Verkoopt en belast zich tevens, met bet leveren van: OEMiJErrKIKHEl, liUEitliDES, BAN DELIERS, enz. Alsmede R ALLO AS, L\l'- TA AR AS, STEKREA en GLAZEK, enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3