TEXEL. GOUDEN ZIJNAALD, WATEBLOO. t OPTOGT TE PAARD, VOLKSVUIUIIKELIJKIl EDEN VUURWERK, Muziek in Tivoli. Extra! Extra! Pleizierreizen, TER BIJWONING VAN HET WATER IJ MI-FEEST. Urbanus-Pillen, I OPENING VAN HET FEEST. it. TMGTOGT WIG M BUIIG, HARDRENiNERIJ, FEESTELIJKE OPTOGT HOOR M IILIIG, I 7. MUZIEKALF UITVOERING Dc Hoofdcommissie tol regeling der feesten te Texel. F. SNEL, ApothekerWeststraat. Waarschuwing. op Bingsdag den 20 Junij, niet MUZIEK aan Boord Si E TO UU BIL JE T TEN gangbaar voor DRIE DAGEN. 'fi'gvn «Ie Kosten öezcp A»lvertentie en bewijs van eig-encioan is bij d'en ondergeteekende terug te bekomeneen bij hem voor de Toonbank gevonden. lil. I»E<: .)bz. FE09EAMM£ der Eeestelijkc viering van den öOjarigen llerdenkdag der overwinning op de Velden van Wateht.oo, door de Geallieerde, legers behaald, te houden in de Gemeente TEXEL, op Dingsdag 20 Jiinij 1SÖ5, des morgens ten 8 ure, door het luiden der Klokken en het lossen van 21 Kanonschoten. ten half negen ure, uit het Park (den Burg) naar het fort de Oude Schans, bewesten het Oude Schild, vooraf gegaan door eeue Optogt van Schutters en Militairen, die van 1S3033 de veldtogten tegen België hebben medegemaakt. De schutters zullen en colonne marcheren onder kommando van den Heer J. L. Kikkekt, Kapi- tcin-Kommandant der Rustende Schutterij op Texel vervolgens in de nabijheid van het fort deploijeren en de buitenwallen van hetzelve beklimmenals wanneer van het fort de Ilollandsche driekleur en Oranje-vlag zullen worden ontrold. ALGEMEEME TNTOGT IN HET PORT. De op Texel woonachtige krijgers van 181313 zijn inmiddels door eeue Commissie in het fort geleid, alwaar zij door den Voorzitter der Eeestcommissie worden verwelkomd en uitgenoodigd tot deelneming aan de algemeene feestvreugde van den dag. ten 10'. uur; in deze volgorde: a. Stafinuziek van het Instituut der Kon. Nederl. Marine, te Nieuwediep. b. Ecre-wagen, waarin de krijgers van 1S1315. e. Eere-wacht te Paard. d. De schutters en militie van 1S3035. e. Eere-wacht te Paard. OM PRIJS EU 1P3SEMSE, voor Paarden aan Texelsche Eigenaren toebehoorendeop den Grindweg, tusschc-n het Oudeschilil en den Burg. Aanvang ten 12 ure. op de Groene Plaats aan den Burg. Aanvang ten 3 ure. door het gemelde Muziekkorps des avonds ten 6} ure. door het Stafmuziekkorps van het Instituut der Ivonkl. Nederl. Marine, te Nieuwedieponder Directie van den llèer L. W. Weckesseuin het Park, des avonds ten 8 ure. ten 10 ure nabij den Burg. No. 1. Eeue staaude Zon prijkende met het devies „Waterloo 1815-1865" omgeven door bloemrijk vuur, eindigende met Kanonnades. No. 2. Eene Giraudole. No. 3. Een Fontcinwerk veranderende in eeue Cascade. No. 4. Fourgoinvielen zich om en door elkander draaijende met verschillend ge kleurde lichten. No. 5Eene draaijende Pyraraidc gegarneerd met wit Bengaalsch licht. No. 6. Eene Caprice. No-. 7. Eene Chincsehc Boom, met differente kleuren en werkingen. No. 8. Eene Batterij naar alle zijden gekleurde liclitkogels uitwerpende. No. 9. Een Wisselrad, waarin zich de meest verschillende kleuren afzonderlijk en gelijktijdig vertoonen. No. 10. Een veelkleurige Rosct. No. 11. Een Waterval in vuur voorgesteld. No. 12. Voor en door elkander draaijende Molenwieken met cirkels van gekleurd vuur. No. 13. Eene Giraudole. No. 14. Eene Decoratievoorstelleude een Altaar, waarop het naamcijfer van Z. M. Koning Willem ii, uit Ben gaalsch licht zaamgestcld omgeven door lauweren in Bengaalsch vuur, ver levendigd door eene Kanonnade van gekleurde liclitkogels. Tot afwisseling der stukkenZwermpottenLuchtbollenVuurpijlen met Sterrenvan de meest verschillende kleuren en Gouden Regens. l)e Ingezetenen van Texel worden uit genoodigd van hunne belangstelling te doen blijken, door het uitsteken van vlaggen, enz. bereid volgens het aloude en echte recept, waarop men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING; ze zijn ontmuntend tegen de GAT,, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID; ze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van 371- Ct.van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld Purmcreude, J. v. Alplien (dc Ba/ar. Rijp J. van 't Kruis. Amsterdam, J. C. Bartcls Drogist, Ilaarl.-dijk bij dc Ilecrcnmarkt 519. Alkmaar II. Schreuder Comp. Apothekers op liet Ritsevoort. Enkhuizen Wed. S. van der Meer. Hoorn E. Knaven Apotheker. Koog a.d. Zaan, v. Poincrcn, Droogist. Mcdemblik KKrap. Nieuwediep F. Snel Apotheker. De UllBANUS-PlLLEN, Texel (den Burg) Jan Jb. Verbcrne. Texel (Oostercml), D. Streithorst. Uitgeest wed. J. Daas. Wogiium P. Bos. Zaandam, J. W. Knipschcer Drogist, 't Zand iu dc Zijpc J. Kuilman. ZuidscharwoudeF. de Boer. bereid volgens liet aloude en echte Recept, sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te Nieuwediep allüOIl en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instantclijk verzochtwel attent to willcu zijn dat door ons bij niemand anders de URBANUS-PILLEN bereid volgens 'l oude en echte recept in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Sleden en Plaatsen dan b>j de hierbovengenoeiude Depothouders, In elk doosje is ecu billet voorzien met de eigenhandige naamtcckcning van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOON, Apothekers, welke Hanjiieckening zich ook bevindt op het zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij reien men de doosjes Pillen baalt. Alleen die Doosjes waarin een billet met onze Ilaiulteekeniiig is zich aan te schaffen en zich te wachten voor liet gebruik van de vele namaaksels. 2. OP ZONDAG DEN IS JUNIJ 1S65. Aanvang ten 8 ure. Entree en Dans vrij. VO«BS VKKfi VEKMITIIEKnO Ï>3-:M wisacïbt. Van T E X E L. 's Morgens5.) ure. 's Namiddags4 's Avonds9 Van NIEUWE DIEP. 's Morgens8 ure. 's Namiddags6 n 's Avonds10 Z EGT SS E TT V «9 SS BS T. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4