M 425. Vijfde Jaargang. f805. fjcföer, JlteuraeÖiep, Wiffemsoorö, cn.v ZATURDAG 17 J U N IJ. WATERLOO. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende AdvertentiènIntczenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Vervolg en slot. Napoleon's hoofddoel bij den veldslag van Ligny en Quatre Bras »de doorbreking van de magt der bondgenooten" was niet bereikt. De onvergetelijke prins van Oranjewiens militaire be kwaamheid zijne energie en beminnelijkheid evenaarde, had als een Leonidas Quatre-Bras tegen den dapperen Ney ver dedigd en na bekomene versterking dezen teruggedrevenmet opoffering van 4,452 gesneuveldengekwetsten en verminkten waaronder, volgens het officiële rapport van Wellington867 Nederlanders. Gneisnau, een der veldheeren bij uitnemend heid en als zoodanig de ziel van den ruwemen onversaagden Blüchervolbragtzonder vijandelijke verhindering en zonder verlies van kruid, lood en manschappen, een beleidvollen af- togt in eene noordelijke rigting van Ligny naar Wavre, na zich te Gemblours met Bülow's leger vereenigd te hebben. Die aftogt verklaart het feit, waarom de Pruissen ter juis ter tijde op 't slagveld van Waterloo verschenen en daar de overwinning voor goed hebben beslist. De verraste Wel lington begreep uit dien onverwachten terugtogt van het Prui sische leger het bepaalde sein van eene naauwere aansluiting zag van de directe voortzetting van den strijd af en liet 's mor gens ten ló ure zijn leger opmarcheren naar de zijde van Brussel. In den avond van den 17 Junij had het Engelsch- Nederlandsch leger, sterk 65,000 man (waaronder 13,000 ruiters) met 200 vuurmonden, de stelling van Waterloo in genomen, terwjjl dat van Blücher geposteerd stond in de environs van Wavre en eene sterkte had van nagenoeg 100,000 man. Nq^stond twee uur ten westen van Waterloote Halle een corps vèh 12 a 15,000 man, onder prins Frederik der Nederianderf*, voor wieneven als voor de nog in leven zijnde grijze Hrijdefcsde gouden gedenkdag van Waterloo gewis eene eigenaardige feestvreugde oplevert. Het leger des keizers ter sterkte van bijna 67,000 man verdeeld in 51,790 man infanterie15,120 kavallerie, met 240 vuurmondenposteerde zich des avonds zuidwaarts van mont St. Jetfoterwijl Grouchy over 36,000 man bevel voerde bij GembÜurs. Zoo was in 't algemeen de positie der strijdbare legers. De zwaar bewolkte lucht ontlastte zich nu in een feilen- en aanhoudenden plasregendie de opstelling der vijandelijke legers vertraagde tot half elf ure in den vóórmiddag van den onvergetelijken Junij-dag. Eene stilteniet geboren uit hooger aandrift, om op den eersten dag der week het hart te verheffen tot Hemop wiens adem de starren zweven niet de vrucht van christelijken ootmoeddie zich neêrbuigt voor de onbegrensde Almagtdie de liefde zelve is maar eene verdachte, eene onheilspellende, eene huivering wekkende stiltedie een woesten storm pleegt vooraf te gaan zweefde als een booze geest door de gelederen van de vijan delijke legers. De hoogmoedige keizer liet zijne geheele strijdmagt in slag orde scharen en verspilde.altijd in 't idee,dat Bliichers leger voorshands door de neêrlaag bij Ligny niets kon uitvoeren door die praalvertooning onnoodig veel tijd. Eindelijk, ten elf ure en vijf en dertig minuten daar geeft Napoleon bevel tot den aanval op de beide vleugels van Weliington's legerom daardoor zijn hoofddoel te bedekkennl. om bij l i Haye Sainte in 't midden door te breken. Inzonderheid was Ilougoumont het voorwerp van een heftigen aanval door de divisie Guileminot, waar bij 's keizers broeder Jerome was, doch de bezetting van het kasteel bleef hare stelling manhaf tig verdedigen de Franschen weken terug, alvorens den brand door granaten in 't gebouw te werpen. Inzonderheid had de linkervleugel van Weliington's leger (vooral de bri gade Bylandt in hare vooruitspringende stelling) het meeste van het vuur te lijden. Acht en zeventig Fransche vuur monden slingerdengedurende twee urenden dood in het centrum van WelliDgton's legermagthet bloed stroomde uit der dapperen zieltogende ligchamen en bedekte de groene vlakte met een rood tapijtde engel des verderfs waarde door de beemden van Waterloo en eischte onmeedoogend ziine slagt- offers. Napoleon onderrigt van de mogelijke aankomst der Pruisen gaf den dapperen Ney lastom de verzwakte linie der verbon denen aan te tasten en de hoeve la Haye Sainte die be nijdenswaardige positie der geallieerden te veroveren. Sterke liniën tirailleurs, gevolgd door eene in kolonnes ge schaarde infanterie en door de geduchte kurassiers, rukten op naar la Haye Sainte en liepen storm op Oranje's slaglinie. Hier schitterde de Oranje-vorst in al zijne grootheid »als held van Waterloo." Z. M. schaarde zijne infanterie in quarré'sliet de artillerie en de ruiterij ter bescherming in hare nabijheid plaatsenen in weerwil van de hevige en herhaalde aanvallen van een vijandopgevoed in de school van Mars en gehard en beproefd door tal van oorlogen, ge durende een reeks van jaren, stond die Nederlandsche jeug dige en nog niet beproefde heldenschaar, als een de stormen trotserende eikpal en bleef de hoeve meester. 'tWas omstreeks half vijf ure, toen de Pruissen langzaam maar vast den regter-vleugel van 't keizerlijk leger naderden, waardoor Napoleon belet werd, onverdeeld zijn krachten te genover 't geallieerde leger te stellen. Napoleon, die wel is waar 's morgens door een krijgsgevangen Pruissisch huzaar van de beweging der Pruissen onderrigt was, had evenwel niet verwacht, dat het Pruissische leger als éón en een on verdeeld en frisch militair ligchaam het slagveld naderde, om in gebiedende omstandigheden zyn kracht toe te passen daar, waar ze het dringendst noodig was. Diep teleurgesteld beveelt de keizer den kampstrijd van meet aan voort te zet ten. Weliington's linie wordt op nieuw, doch vruch teloos door de Fransche legerscharen, onder Ney, met de woede eens tijgers aangevallen. En na de bekende ne derlaag en vlugt der Franschen bij Plancenoit brengt Napoleonten einde raadzijne garde in 't vuurom door een grooten slag de beslissing te naderen. Die dappere keurbende, de ranke klimop van den trotschen Napolcontischen eik, de type bij uitnemendheid van krijgs mansdeugd en onkreukbare trouw, die uitgelezen schaar stelde zich slagvaardig, kolonsgewijze met 't geschut op de flanken. Bij den stormmarsch wordt de garde voorafgegaan door Fransche bataillons van linie, die door een hevig kanon vuur van de Engelscliengesteund door het vernielend geschut van Chassdbegroet worden evenwel dringen die bataillons dóór en verdringen do Nassauërs, nadat hun doorluchtige aanvoerder door een kogel is getroffen. Nu treedt de eerste kolonne der garde op deu voorgrond en zet, ondanks het moorddadig vuur van Engelsche en Ne derlandsche batterijen, den aanval voort, tot dat de helft ontzield uitgestrekt ligt op het veld van eer. De tweede kolonne wordt moorddadig gedund door dezelfde batterijen het overschot van die gedenkwaardige garde trekt sehoorv tend in verdedigende positie voor de geduchte overmagt 1 en vormt zich bij Rossumme tot een quarrc.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1