Intusschen is de Pruisische armee op liet slagveld ver schenen, en Wellington geeft het sein tot eene aanvallende beweging Ziethen loopt storm op Napoleon's regtervleugel terwijl de Franschen bij Plancenoit door Bülow uiteenge dreven worden. Te vergeefs poogt de radelooze keizer de vlugtende troepen om het overschot zijner voortreffelijke garde in slagorde te stellen; de verwarring wordt grooter en lost zich op in eene algemeene vlugt. En bij Rossume stond nog altijd het overschot der keizerlijke gardeals ruïne van vroe gere grootheid. Die dapperen Zij moesten ten laatste zwich ten voor de zegevierende overmagtzij bezwijken en vallen neêr op de vermaarde plekzij vallen en met hen de heerschappij van een Cezar der negentiende eeuw De zon was reeds ondergegaan de nacht sluijerde een too- neel, waarop een bloedig drama was uitgespeelddat eindigde met de laatste stuiptrekkingen van ruim veertig duizend ziel togende heldenwier roemvolle nagedachtenis immer zal leven bij alle volgende geslachten. Bijna zes jaar later stierf kalm en zacht op St. Helena een gedenkwaardig man, in de volle overtuiging, dat ook de vorst op den troon onderworpen blijft aan de majestuöusche kracht uit hooger sfeer. Vijftig jaren zijn voorbijsinds de beteekenisvolle over winning bij Waterloo. Er is zeker wel geen historisch per soon die èn meer vergood èn meer verguisd is dan Napoleon I. Er is buiten twijfel wel geen feit in de wereldgeschiedenis aan te wijzen dat méér het voorwerp van verschillende oor deelvellingen is geweest dan de oorsprongvestiging en ont binding van het eerste Fransche keizerrijk. Blijkens de er varing, is eene halve eeuw noodig geweestom de heerschende verbittering te temperen en te vervangen door eene meer kalmere en diepere beschouwing. Moge door den tijd de zoo zeer uiteenloopende ideën over Napoleon en zijn tijd in den smeltkroes der onbevangene kritiek eene regtmatige op lossing vinden. Wij Nederlanders hebben ruime stof, om Waterloo's gouden gedenkdag dankbaar te vieren. Immersdat feit drukte het zegel op onze herstelling als zelfstandig en vrij volk, en als zoodanig hebben wij gedurende eene halve eeuw alle gewensclite zegeningen in ruime mate genoten en genieten ze nog. Viere heel Neêrlandonder de banier van Oranje, dankbaar feest, in de bewustheid van zijne historische beteelcenis en waarde. Zóó zal de onvergetelijke Junij-dag zijn een nationale dag, een Feestdag bij uitnemendheiddie Oranje en Nederland op nieuw verbindt en alle bijzondere belangen in één ge meenschappelijk belang oplost. ITI5ÏÏTS? II D I U 3 3 1T Helder, Nieuwcdiep, Willemsoord enz. 16 Junij 1865. Bij besluit van Z. M. is de schout-bij-nacht G. C. C. Pels Rijckcn benoemd tot hoogstdeszelfs adjudant in buiten gewone dienst. He luit. t/z. Ie kl. jhr. E. P. E. de Stuersthans dienende op Zr. Ms. wachtschip te Vlissiugenwordt met l Julij a. s. geplaatst als adj. bij den directeur en command. der Marine alhier en met dien datum op dat schip vervan gen door den luit. t/z. Ie kl. J. Tromp, thans non-actief; terwijl met den 16" dezer maand op Zr. Ms. stoomschip Cycloop wordt geplaatst de luit. t/z. Ie kl. K. A. Stakman Bosse, van het wachtschip alhier, en op gemeld wachtschip de luit. t/z. 2e kl. P. Ten Bosch, non-actief. Met den laatsten dezer worden o. a. de navolgende zee- offic. op non-act. gebragtals de kapt.-luits. t/z. jhr. J. B. E. von Schmidt auf Altenstadt en P. Toutenhoofd, beiden dienende als 1° offic.de eerste op bet wachtschip te Vlis- singen en de tweede op dut alhier; de luit. t/z. 1° kl. C. Eeg, van het wachtschip alhier en gedetacheerd op de kanonneerboot n°. 32. Met 1 Julij worden o. a. geplaatst, op Zr. Ms. wachtschip alhier: de kapt.-luit t/z. W. B. P. Esciier, als le offic. en de luit. t/z. 2e kl. E. Sirnon van der Aa, beiden non-actief; terwijl de adelb. le kl. L. Voute, J. II. Mijer, ït. C. A. L. Jansen, D. Hordijk, P. W. C. Ledeboer en J. P. Lubbe Bakker, met den Un dezer van de korvet Pallas op Zr. Ms. transportschip cle Heldin zijn overgeplaatst. Ingaande den 21 dezer is geplaatst op Zr. Ms. wacht schip alhier, de offic. van administratie 2e kl. B. L. van Daalen Wetters. Zr. Ms. stoomschip Cycloop is gisteren vanjhier naar Ilellevoetsluis vertrokken om den 26 a. s. II. M. de ko ningin van daar naar Engeland over te brengen. Bij de Directie der Marine alhier is tot klerk be noemd dc heer J. J. C. Graat, ingaande 1 Julij a. s. Bij de heden ter directie der Marine plaats gehad hebbende verpachting van het weghalen der Mot enz. was de hoogste inschrijver de heer D. Iloogenbosch. Wat de feestviering van de verecniging 'Ernst en Scherts aangaat, waarop wij in ons vorig nommer reeds hebben gewezen, die heeft wat decoratief, opvoe feesttoon betreft, nog boven onze hoog gespannen ting voldaan. In bijzonderheden te treden moeten laas achterwege laten, maar dit zij nog gezegd, dat genoodigde oude krijgers een regt genoegelijkeu avond ben doorgebragt en zij niet weinig werden gevierdze dat als in de dagen van voor vijftig jarenhet bloed hen op nieuw door de aderen bruischte, en zij met luider stemme deden weergalmen Voor Vaderland en Vorst. (Hunnen dank en erkentelijkheid betuigen zij bij adver tentie hier achter). Woensdag avond jl. had in het lokaal Tivoli alhier eene uitvoering plaats door de vereenigde zanggezelschap pen Eulerpe en Cecilia. Een vrij talrijk publiek toonde ten duidelijkste aandat de belangstelling zeer groot was en zekerlijk tot aller genoegen werd de oude spreuk be waarheid: Eendragt maakt magt. De uitvoering was dan ook in alle opzigten zeer verdien stelijk. Door eene vrij goede verhouding in het aantal mannen- en vrouwen-stemmen maakten de verschillende par tijen een zeer goed geheel, terwijl dit bij elk der zangge- zelsehappen afzonderlijk genomen wel te wenschen overlaat. Altijd met juistheid en vaardigheid, en waar dit vereisoht werd ook met krachtwerden de kooren uitgevoerd en ge tuigden daardoor zoowel van de lust en ambitie der zangers en zangeressen om zich voldoende te oefenenals van den ijver en de goede opvatting van den Directeur. De stukken die vóór de pausering zijn voorgedragen, waren reeds door elke der zangvereenigingen ten gehoore gebragt, doch daarna volgde: Die Mai-Königin, eene pas torale of herderszang, waarin kooren, recitatieven, solo's, duetten en terzetten elkander afwisselden. Een stuk van dien omvaug was hier nog nooit uitgevoerd en is alleen dan met goeden uitslag mogelijk, wanneer behalve goed geoefende kooren ook bekwame solisten aanwezig zijn, die doorgaans met veel kosten van elders worden ontboden; en hoewel hier de solisten allen uit de leden der zangvereenigingen waren ge kozen, zijn ook deze zekerlijk met zeer veel genoegen ge hoord. Vergelijkingen en beoordeelingen over hunne voor- dragtcn te maken zou hier ongepast zijn: allen hebben zij zich naar vermogen van hunne taak gekweten. Het is niet te betwijfelen, of bij hoorders en zangers zal deze uitvoering eene aangename herinnering achterlaten ,en dit zal zeker bijdragen om eenige voldoening te geven aan allendie zich daartoe bijzondere moeite hebben getroostaan de Bestuurders vaa de beide vereenigiugenaan den Directeur den Heer G. A. Bekker, aan de verdienstelijke musiciene Mevrouw diezoowel bij de repetitien als bij de uit voering den zang door piano-accompagnement heeft gesteund alsmede aan den Heer J. van HattemJJz. die op verzoek van bestuurderenhet oorspronkelijke zoodanig in Holland- sehe verzen heeft overgezet, dat zij geheel bij de bestaande muziek passen. Het is te hopen dat beide vereenigingen nog lang blijven bestaan en zich zoodanig volmaken, dat zij over eenigen tijd weder een groot stuk ten gehoore kunnen brengendat niet minder dan Die Mai-Königin aan billijke verwachtingen zal voldoen. Het Bestuur der Sociëteit de Eendragt alhier, heeft goedgevonden en bij aanplakking in een der lokalen aan de leden bekend gemaakt, dat op Zondag aanstaande, den 50 jarigen gedenkdag van de overwinning bij Waterloo, de toegang tot de lokalen voor een ieder is opengesteld, mits onder introductie van een der leden. De feestelijkheden die overigens Zondag zullen plaats hebben zijn reeds in onze vorige nommers vermeldalleen hebben wij er nog bij te voegendat op het Westplein eene groote parade van het garnizoen zal worden gehouden. De optogt door den heer Sipkes met de kinderen zijner school zal niet Zondag, maar Maandag plaats hebben, aan te vangen des morgens 11 ure Terwijl heden morgen het barkschip Bataviakapt. van Dolder, door een der sleepbooten uit de haven werd gesleept, ontdekte men op verschillende plaatsen rook en een broeilucht uit het ruim, onmiddelijk riep men den kapt. der sleepboot toe terug te keeren. Het schip ligt thans aan de steenendamhet zich aan boord bevindende kruid is weder gelost en men is bezig de lading voor zooverre noodig, om het onheil te ontdekken, in ligters te bergen. Het schip is bestemd van Amsterdam naar Japan en ge laden met stukgoederen. POLITIE. Op de openbare straat heeft men gevonden en ten burele van den ondergeteekende geponeerdéén witte- en één roode ZAKDOEK. Helder16 Junij 1865. De Gommiss, van Politie te Helder A. C. BOONZAJER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2