LAPPENDAGEN. C. J. HONIGH, lm 4ATEBE00.m:; VUUBWEBK, IlLUmiNITlE'BIlliiS, CAREL A. J. VAX ROSEXDAEL. MAANDAG EN DINGSDAG, DE BAZAR. ONTVANGEN; ECHTE JA VA KERRIEPOEDER, Boekhandelaar te Burg op Texel STEM OP 18 JUNIJ 1865, LIED VOOR HOLLANDSERE JONGENS 1 Ct. ter illuminatie voor 't aanstaande WATERLOOFEEST SI II f.HI'W OU i'0ot0 SDffdi 1 i 1 Op Woensdag den 21 Junij 1865, Opruiming van eene groole partij Verkoophuis. BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. 2 ii 5 goede k L E E DEliMAKEHS, kunnen tegen goed loon vastwerk bekomen. SS. JAN ZEN Ez Faiicy Machines 60 Cent de 5 Ons. Mc Nacs 50 u van J. F. TENTÉE, Molenvliet te Batavia ad 35 Cent het Pleschje. XV. C. M. VAM BRlRfiEX. Mede verkrijgbaar bij: C. DB JONGLand over de Kuiperstraat. heeft uitgegeven en bij den Boekhandelaar L. A. LAUREIJ te Nieuwediep verkrijgbaar gesteld Muzijkstukje voor Zang en Piano3 Ct. Verkoopt en belast zich tevens, met het leveren van: OKifMJESTKlKHËi, KOKARDES BAN- DELIERS, enz. Alsmede BALEOIS, (LAN TAARNS, STERREN en «LAZEN, enz. PROGRAMMA VAN HET af te steken op het Stations-plein te Helder den 1$ Junij 1S05, des avonds ten IO ure. Eerste Af deeling. Twee VUURPIJLEN, tot aankondiging. Eene staande ZON, prijkende met het devies: Watert,oo 18151865, omgeven door bloemrijk vuur, eindigende met Kanonnades. Een CIIINESCHE BOOM, met verschillende kleuren en werkingen. Eene BRAAI JENDE ZON, met onderscheidene kleuren Voor en door elkander draaijende MOLENWIEKEN, met Cirkels van gekleurd vuur. Een EONTEINWÈRK veranderende in eene Cascade. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EOURGONWIELEN, zich om en door elkander bewegende. 8. Eene GIRANDOLE. 9. Van tijd tot tijd Vuurpijlen en Bouquetten-Luchtbollen. Tweede Af de eling. 1. Drie VUURPIJLEN tot aankondiging. 2. De MILITAIRE WILLEMSORDE, gegarneerd met Bengaalsch vuuromgeven door eene gloria van brillant vuur. 3. Een WISSELRAD, waarin zieh de meest verschillende kleuren beurtelings en gelijktijdig vertoonen. 4. Eene CAPRICE. 5. Eene BATTERIJ, naar alle zijden gekleurde licht— kogels uitwerpende, met kanonnadesontploffingen, enz. 6. Een draaijende PYRAMIDE, gegarneerd met wit Bengaalsch vuur. 7. Een POPULIERin vuur voorgesteld. 8. Van tijd tot tijd Vuurpijlen en Bouquetten-Luchtbollen. 9. Tot slot: eene GLORIA, prijkende met het naam cijfer W. II, geheel uit Bengaalsch en gekleurde vuren zamengesteldomgeven door Eonteinen van brillant vuur, eindigende met kanonnades, gegar neerd met eene Batterij Zwermpotten, Vuurpijlen en Bouquetten-Luchtbollen. ENTRÉE-K. AARTEN tot het afgerasterd terrein r zullen te verkrijgen zijn tot uiterlijk Zondag 18 Junij, ten 6 ure, in 1'ivoli, a. ƒ1.voor een Heer met eene Dame; meerdere DAMESKAARTEN h 25 Cts. Ingang voor de houders van Kaarten door het kleine Hek aan den kant van de Postbrug. Zonder vooraf van eene Entreékaart voorzien te zijn zal niemand binnen het af gerasterd terrein toegelaten worden. De Hekken van het Stations-plein zullen voor het publiek ten negen uur des avonds geopend zijn. De Directie. der zaxgvereeniging des avonds ten 8 ure, in het lokaal Tivoli. Op zeer vereerende uitnoodiging en in verbaud met de Wateri.oo-Eeestf.n, heeft de Directie van opgemelde Vereeniging besloten, behalve voor de gewone Diploma'sdeze vergadering ook voor het Publiek toeganglijk te Stellen, zullende de Pastorale „DIE MA1-K.ÖNIGIN onder anderen, op nieuw ten gehoore worden gebragt. Entrée voor het publiek {zonder Diploma40 Cts. BIJ «i Ondcrgeteekende berigteene schoone keuze in Stollen, voor HEEREN- en KINDER-KLEEDINGSTUKKEN voorhanden, waaronder eene partij nieuwe Stoffen gedurende deze week ontvangen; heeft steeds de nieuwst© modellen en dessins in uitgebreide sortering van HEEREN-BOORDEN, VOOR- en OVERHEMDEN, SLIPS, CRAVATTES, MANCHETTEN, HANDSCHOENEN, enz.; alle soorten HEEREN-ONDERGOEDEREN, xïji» voorradig; en worden in alle modellen ten spoedigste afgeleverd. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4