JjefÖer, Rieuroeöiep, IMfemsoorD, cn^. HERIJK DER MATENJN GEWIGTEN. I«: 424. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 21 JU NU. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 3o Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien iutczenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd Tot den Herijk der Maten en Gewigten, bestaande in alle Lengte-Maten, Ellen, gevouwen Ellen, Kettingen enz., ijzeren en koperen Gewigten (de Medicinale tot de 3- greinde Goud- en Zilver-Gewigt.cn tot de -§ korrel) Brandhoutsmaten of WissenInhoudsmaten voor Granen enz. met derzelvcr Strijkelsalsmede de Tonncmaten en de zoo van hout als blikkoper of tin vervaardigde Vochtmaten, zal voor de gemeente Helder voor het loopende dienstjaarzitting worden gehouden in de Wcrkinrigtiug aan de Zuidzijde van het Ileldcrsche Kanaalals Op Donderdag den 22 Junij en "Vrijdag den 23 e. k. voor wijk A tot en met wijk H aan het Westplein, met inbegrip van Huisduinen. Op Zaturdag den 24 en Maandag den 26 Junij ek, voor wijk I van het Westplcin tot de Viersprong voor- en achterom ter wederzijden van het Ileldcrsche Kanaal, en den Polder wijk P. Op Dingsdag den 27 en Woensdag den 28 Junij e.k., voor w ijk Lbewesten de berastering van 's Rijks Werfbew esten het Ka naalen voor wijk M, bezuiden de berastering van 's Rijks Werf, voor- en achterom. Op Donderdag den 29 Junij e. k. voor wijk K, benoorden de berastering van's Rijks Werf, voor-en achterom, en voor wijk O of de Nieuw staden Op Vrijdag den 30 Junij en Zaturdag den 1 Julij e.k., voor wijk Nlangs de Koopvaarders-Binnenhavenvoor- en achterom. Op eiken dag van des voormiddags 9 tot 12 en 's namiddags van 3 tot 6 ure. Des Zaturdags alleen des voormiddags van 9 tot 12 ure. Voor dit jaar is als merk voor den Uk en Herijk bestemd de letter AJ (Gotische Vorm). E11 worden bij deze alle winkeliersneringdoende lieden en andere bc- langhebbendenovereenkomstig de bestaande voorschriften herinnerd dat al de bij "hen in gebruik zijnde Maten cn Gewigten jaarlijks behooren herijkt te worden en dat 11a de gehouden zitting tot den Herijkeen on derzoek in de winkels en werkplaatsen zal worden gedaan, ingevolge 's Konings besluit van 30 Maart 1827 (Staatsblad No. 13). De belanghebbenden worden uitgenoodigd om de Olie- Kalk- en Teer- ïnatcu behoorlijk schoongemaakt aan te bieden. Helder, den 10 Juny 1865. De Burgemeester der Gemeente, STAKMAN BOSSE. De eerste indrukken van den slag bij Waterloo, uit SonstraFs Verlossing; een weerklank op het hoofd-artikel voorkomende in de beide voorgaande nommers. Gedurende den dag van Waterloo vierde het loszinnig Parijs Napoleons triomf, en men geloofde aan de onvergankelijkheid Van het keizerrijk.. Men verspreidde, en het werd natuurlijk geloofd, dat de Engelsche roodrokken zich reeds inscheepten te Antwerpen, en de Pruissen, zoo velen er waren overge bleven, den Rijn opzochten. Maar hoe verkeerde die blijd schap in droeven schrik, toen men op den 21 sten elkander influisterdede keizer is terug gekomenhet was maar al te waar! Napoleon is op het Elyseé Bourbon teruggekomen, maar hij heeft den keizer achtergelaten. Die is verwaaid in den kruiddamp. Het verraad omklemt hem als de Moloch het kind, Fouclié heeft gewerkt. Grooter schurk bezat Frankrijk nooit. Napoleon werd gedwongen afstand te doen. Hij deed het ten behoeve van zijn zoon, het baatte niet. Er waren die voor hem stemdensommigen stelden den koning van Saksen voor, anderen den Prins van Oranje. De Bourbons keerden tusschen de bajonnetten van Engelschen- en Pruissen terug. Bodewijk hernam zijne plaats op den troon en er werd eenige maanden later een tweede Parijsche vrede geteekend. Frank rijk onderging eene welverdiende vernedering, want zoowei Oostenrijkers en Russenals Pruissen en Engelschen over dekten het, en de Nederlander droeg in Parijs zijne Oranje kokarde. Napoleon viel als de kolossus van Rhodusen de wateren bruischten bij zijnen val. Hij was een geesel Gods geweest, ter tuchtiging der mensch- heid. Toen hij uitgediend had werd hij afgesloten uit den omloop der menschen, gelijk een muntstuk dat niet meer gangbaar is, en St. Ilelena was het kabinet, waar de bui tengewone legpenning bewaard werd. Wat eens da Costa zong mag Nederland nog overnemen met een blik op Napo leon en Frankrijk. Hij heeft geen welgevallen Aan de eigen kracht des mans, De macht der duizendtallen De scherpte van de lans, De menigte der paarden Die met den oorlogsheld Zich in slagorde schaarden, Der wapenen geweld! De Heer der Legerscharen Zij eeuwig lof en dank! Dat veldenbergenbaren Weergalmen dezen klank! Die 't heir doet zegepralen Is Isrels God en Heer Met orgels en cymbalen Verbreidt in 't rond zijn eer! Van uit der heemlen glorie Slaat Hij de wereld ga Geeft aan zijn volk victorie, d' Ootmoedigen gena De nederlaag aan Spanje, (nu Napoleon.) Wiens rijksmacht de aard omspant De zege door Oranje Aan 't needrig Nederland. Hooghartigen weerstaat Hij En nu en 't aller stond, Zijn liateren verslaat Ilij Met d'adem van zijn mond! 't Geheim van allen zegen (Oranje en Neêrlandhoort 't Is in Gods vree3 gelegen Zijn dienst, zijn gunst, zijn woord." Juist het omgekeerde van hetgeen te Parijs voorviel zag men in Holland. Doffe geruchten verspreidden zich in de hoofd stad Napoleon is België binnengedrongen hij heeft de Pruis sen op het hoofd geslagen Alles is in terugwaartsche be weging. Men huiverde voor de toekomst, en menigeen zag reeds den Franschman weder in het hart des lands want dat Napoleon, als hij de zege wegdroeg, Amsterdam en den Haag ongemoeid zou laten, kwam bij niemand op. Zou dan het Oranjevuur weder zoo spoedig uitgebluscht worden Er wordt al weder voor de wallen van Brussel hevig gestreden fluis tert men elkander toe met eene beangstheid, alsof er eene doodtijding op zal volgen. Hebt toch een weinig geduld, gij kleingeloovigen. Luistert even: daar komt de blijmaar; met trommelslag wordt de overwinning te Amsterdam bekend ge maakt, en het volk voelt zich als los gemaakt en het julj^U als in de dagen van November. En inderdaad de ovevftfuil ning van Waterloo drukte voor immer en altijd een s/eiïjjel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1