op Ncderlandsch verlossing. Duur was zij gekocht met het verlies van ruim 4000 dooden en gekwetstenuit de zonen van Nederland. In plaats dat de vreugde getemperd werd door het berigt van des Prinsen wonde, werd zij er door verhoogd, ik zou bijna zeggen geheiligd. Men was er trotsch op dat het bloed van Prins Willem zoowel het koninklijk huis zijne wijding gaf, als het stadhouderlijke door dat zijner voorvaders het zijne ontvangen had. Gelukkig dat de jonge bevelhebber zich over zijne landgenootenwaarvan zoo velen zonder eenige krijgs- ervaring waren, niet had te schamen. Wij zijn nog in de ge legenheid te vernemen, hoe hij op den vierden dag na zijne verwonding zijn hart voor zijnen koninklijken vader uitstortte »Het is onmogelijk Uwe Majesteit te beschrijven, met welke verbittering, vooral gedurende de laatste zes uren gevochten is. Ik heb het geluk niet mogen hebbenhet einde van dezen zoo roem vollen als belangrijken slag bij te wonenhebbende een half uur vóór de nederlaag van den vijandeen schot door den linker schouder bekomenwaar door ik genoodzaakt werd het slagveld te verlaten. Het maakt mij onuitsprekelijk gelukkig, aan Uwe Majesteit te kunnen meldendat Hoogstdeszelfs troepen van alle wapenen met veel dapperheid gevochten hebbenbij de charges van de kaval- lerie hebben zich de karabiniers gedistingueerd. De divisie van den luitenant-generaal Chassó is later in het vuur ge komen en alzoo ik mij in persoon van het centrum niet kon verwijderenhad ik hem voor dien dag onder de orders van lord Hillkommanderende het tweede legercorpsgestelden liet berigt ontvangen, dat deze divisie mede zeer dapper ge streden heeften de luitenant-generaal Chassóbenevens de beide kommandanten der brigades zich zeer goed van hunnen pligt gekweten hebben. Ik ben nog niet in demogelijkheid Uwer Majesteit ons geleden verlies op te gevenzijnde de rapporten daarvan inwachtende het smart mij intusschen te moeten zeggendat het zeer sterk is. De generaals der di- visien zijn gelast mij rapport te doen dergenendie zich hebben gedistingueerd, en ik moet mij bepalen die alleen op te noemenwelke dit onder mijn oog gedaan hebbende luitenant-generaals Collaert en de Perponclier, de eerstge noemde is gewondde generaal-majoor van Merleneen kuudig en braaf officieris op het slagveld aan zijne wonden overleden; ik neme deze gelegenheid waar U\yer Majesteit zijne nagelatene weduwe en kinderen aan te bevelen. De ge neraal-majoor Trip heeft zich bijzonder gedistingueerd, zoo door zijne kunde als dapperheidde generaal-majoor Ghigny, de kommandanten der drie regementen karabiniersals de luitenant Coenegracht, aan zijne wonden overleden; kolonel de Bruin en de luitenant-kolonel Leclileitner gewondde lui tenant-kolonel Westenberg van het battaillon landmilitie No. 5, is een zeer goed en braaf officier en heeft zijn bataillondat zich zeer dapper en braaf in den slag gedragen lieeft, met zeer veel beleid aangevoerdde majoor Hegman van het derde bataillon Nassau gewond; de majoors Merx en Brijas, van het regement karabiniers No. 2de laatste gewond de majoor van de artillerie de la Sarraz; de kwartiermeester-generaal, de generaal-majoor de Constant de Rebecque heeft zich zeer wel van zijnen pligt gekweten, en is mij van groote dienst geweest. Ik acht mij eindelijk nog verpligt, Uwe Majesteit mijne tevredenheid te betuigen over alle mijne adjudanten. De majoor van Limburg Stirum is reeds in den slag van den zestienden gewond geworden, en op den achttienden zijn den kolonel Du Caylar een, en den luitenant-kolonel de Cruquen- bourg twee, en den majoor Ampt óóu paard onder het lijf doodgeschoten." Hoe gelukkig gevoelde zich koning Willem I in het bezit van zulk een zoonzijn roemruchtig geslacht en den naam die hij droeg waardig. De generaal majoor Constant, de men tor van den prins in zijne jeugdschreef den koning een geluksbrief, en reeds den volgenden dag antwoordde de vader: »Gij hebt hem nooit gevleidik kan dus te meer verzekerd zijn dat mijn zoon zooveel lof verdient als gij hem geeft." Wellington zelf die zich nooit liet opwindenen overal zijne koele kalmte bewaarde droeg aan v. d. Capellen op om aan den koning deze betuiging af te leggen »Ik vind geen lof groot genoeg voor den Prins van Oranje, door wien de be wegingen, den geheelen dag, zoo voortreffelijk bestuurd zijn, dat ik hemvan het begin tot het einde van het gevecht gecne bevelen heb behoeven toe te zenden." Wordt vervolgd. 1TI 3 -J W S T n D 11T 3- 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 20 Junij 1865 Zaturdag 17 Junij werd hier de verjaardag van II. M. onze, met regt, zeer geliefde Koningin gevierd; niet alleen door het uitsteken der vlaggen van gemeente en rijks ge bouwen en schepen, maar ook van zeer vele particuliere woningen zag men Neêrlands driekleur wapperen. Ten .12 ure werd op het Westplein groote parade gehouden door de militairen van het garnizoen. (Meer dan eenmaal kwam ons de vraag ter oorewaarom de mariniers en matrozen van Zr. Ms. schepen van Oorlog met hunne onder-officieren en officieren zich daar niet aansloten, die, op ieder schip af zonderlijk, parade binnen boord hielden. Wij zullen die v^aag niet beantwoorden, om de eenvoudige reden, dat wij" ons niet geroepen achten het voor of tegen te beoordee- len: dit alleen verineenen wij, dat voor eene dergelijke alge meeneparade, onze pleinen niet ruim genoeg zijn, en men genoodzaakt zoude zijn daarvoor een meer afgelegen terrein te gebruikenb. v. dat tusschen de batterij Kaaphoofd en het Landsiiok). Zondag IS Junij. ITeden, de gouden gedenkdag van de zegenpraal der vrijheid en onafhankelijkheid over heerzucht en dwinglandij wordt alom in ons vaderland en ook te dezer plaatse met vreugde en dankbaarheid gevierd. Reeds vroeg in den morgen ziet men de geheele ge meente, waaronder Huisduinen en het Koegras ook niet te vergeten, als in feestdosch getooid. De nationale- en oranje-kleurenwapperen de scharen blijmoedig tegendie opgaan naar de bedehuizen der verschillende gezindheden, om hunne dankoffers te brengen op het altaar van Hem die wij met onze voorvaderen nog steeds zoo gaarne noemen: ie "Godvan Nederland," die onze loeijen heeft geslaakt, die ons lieeft uitgeleid uit den huize iler dienstbaarheid. Tusschen en na het eindigen der godsdienstoefeningen be woog zich eene menigte menscheu als eene levende zee, stroom op- en afwaarts, langs straten en wegen. Alom blikte u tegen een blijmoedig gelaat en een vriendelijk oog, waarin zich zoo duidelijk afspiegelde de dankbare liefde tot Vorst en Vaderland, die aller harten bezielde. Terwijl zich kleine en groote kinderen des namiddags en tot laat in den avond vermaakten, in een op het Westplein op geslagen caroussel, had inmiddels eene door jongens geïm proviseerde optogt plaatsvoorstellende het wegdragen van den gekwetsten Prins van Oranje van het slagveld. Een der jongensgezeten op een berrie en door anderen op de schou ders gedragen, stelde den Prins voor, met den linkerarm in een doek, en met de regterhand, waarin hij zijn hoofddeksel (een steek) hield, het volk op zijne wijze zeer gracieus groe tende. Des avonds ten'10 ure werd het geannonceerde vuurwerk afgestokendat uitmuntend goed gelukte en door velen zeer prachtig werd gevonden. Vooral het laatste nommer: eene Gloria, prijkende met het naamcijfer W IIrnogt met regt dien naam wegdragen. De vervaardiger zij eere, de com missie. lof en de directie van het stationsterrein dank gebragt. Het aantal aanschouwersdat zich op en rond het terrein bewoog, durven wij gerust op 10,000 schatten. Het grootste deel keerde uiterst voldaan naar hunne woningen terug, ter wijl nog velen, in vrolijke stemmingeenige uren aan de vreugde bleven wijden. Maandag 19 Junij. De vlaggen en wimpels die gisteren avond zijn ingehaald, worden op nieuw ontrold, hoofdzake lijk om meerdere luister bij te zetten aan de kinder-optogt van den heer Sipkesonderwijzer eener bijzondere school, met zijne leerlingen, waarvan een viertal in uniform ge kleed die den Prins van Oranje en hoogstdeszelfs Adjudant benevens de veldheeren Wellington en Blucher moesten voor stellen, gezeten waren in een bokkenwagengetrokken dooreen zesspan en gevolgd door de overige leerlingenjongens en meisjes, de eersten in militair tenue, voorstellende de geal lieerde leger die bij Waterloo de overwinning hebben behaald. Voorde woning van den schoolopziener, de heer Heijning, werd ieder afzonderlijk, uit handen van de jonge jufvr. Heijning, een glaswijn en lekkernijen in ruime mate aangeboden waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt. Vervolgens werden zij onthaald in de koffijkamer van het logement van den heer P. G. Spigt en daarna in de school van den heer Sipkes. Wij zouden bijna nog vergeten hebben te melden, dat de trein vooraf werd gegaan en opgeluisterd door een muziek gezelschap, zamengesteld uit zeer populaire elementen. Des avonds hield de zangvereeniging Nvt en Genoegen eene feestelijke uitvoering, waarvan ons het volgende ver slag van eene geachte zijde is toegezonden. Gister-avond den 19 Junij werd door de Zangvereeniging "Nut en Genoegen"in verband met het Waterloo-feest eene buitengewone vergadering gehouden. De opzettelijk voor die gelegenheid vervaardigde zangstukken werden ten genoegen van het opgekomen publiek uitgevoerdterwijl ook de andere stukjes daarmee in gunstige overeenstemming waren. Wij gelooven niets te veel gezegd te hebben, als we getuigendat die uitvoeringen en de gepaste geest van vrolijkheid, die in de vergadering heerschte, velen in den volsten zin des woord een genotrijken avond hebben ver schaft inzonderheid aan die ouden van dagenstrijders uit de jaren 18131815, weike door het bestuur met die achting en welwillendheid zijn bejegend, waarop hun ouder dom en verdienste zoo regtmatig aanspraak maken. Dat het velen wel is gweest aan die plaats, blijkt daaruit dat het uur van scheiden de nog zoo talrijk vergaderde belangstellenden, als het ware in hunne feestvreugde verraste, terwijl uit veler inond de verzekering werd gehoord, dat deze zangvereeniging door dusdanige buitengewone verga dering waardiglijk Waterloo en zijne helden heeft herdacht en aan Ilelder's ingezetenen een avond heeft verschaft van wezentlijk nut en genoegen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2