Maandag morgen is van hier het stafmuziekcorps der marine per stoomboot naar Alkmaar vertrokken, om daar de feesten op te luisterenlangs het kanaal ontmoette men herhaalde malen feestelijke optogtendie zich van het eene dorp naar het andere begavendie optogten werden telkens door het muziekcorps met eenige nationale stukken begroet of bege leid, zoover als hunnen weg te zamengiug. Die attentie van den heer Weckesser deed veel genoegen aan de passa giers en werden door de feestvierende optogten zeer ver- eerend gevonden, zoo dat zij bij herhaling de muziek met gejuich beantwoordde. Men schrijft ons van Schagen, dd. 19 Junij het volgende Schagen? ja, het mag gezegd worden, Schagen heeft het Waterloo-feest op waardige wijze gevierd. Schagen is niet achtergebleven met te toonen dat het Neêrlandsch bloed daar onvermengd door de aderen vloeit. De feestdag van gisteren is aangevangen met eene gods dienstige viering, met eene verheffing des harten tot den Verlosser van Nederland. Vervolgens eene daad van lief dadigheid: aan de armen werd wijn cn eenige versnaperin gen verstrekt. Daarna volksspelen, waarbij een voortreffe lijke toon heerschte. Te midden daarvan werden de inge zetenen verrast door de komst van couriers, welke de tij ding bragten, dat de veldslag bij Waterloo was begonnen. Deze depêche werd den volke van af de puije van het raad huis door den heer Burgemeester voorgelezen. Latere couriers berigten dat Napoleon zijne garde in het vuur bragt en 't beslissende oogenblik naderde. Eene laatste bode bragt het berigt der overwinning, en meldde tevens de waarschijn lijkheid dat de Pransche veldheer zijn weg over Schagen zoude nemen. En inderdaad, eenige oogenblikken later zag men de ex-keizer door de gemeente galopperen, in volle vlugt van het slagveld, en gevolgd door een half dozijn Nederlandsche ruiters. Ik zal u wel niet behoeven te zeggen dat dit schouwspel eene eleetrische werking op het publiek deed; te meer daar het costuum des keizers, tot aan het paard toe (wanneer dit namelijk tot zijn costuum behoort)getrouw was nagebootst. Of de vlugteling is gevangen, weet ik niet; echter heb ik mij verbeeld hem later te hebben aangetroffendansende met onze Schager vrouwtjes en klinkende en drinkende met zijne vijanden. Een bewijs te meer dat bij de groote heeren, de haat evenmin als de vriendschap«eeuwig" duurt. De illuminatie van het raadhuisvan de muziektempel (waarin muziek werd gemaakt) en van verschillende huizen van particu lieren voldeed uitmuntend; inmiddels deed de liedertafel Euterpe haar best, om door het brengen van serenades bij verschillende personen eij met name aan een paar Waterloo-heldende feestvreugde te verhoogen. Ook hier Jiep alles in orde af, na aftrek altijd vau de omstandigheid dat een kermisreiziger die «Leve Napoleon''! riep, daarvoor zeer soliede Ilollaud- sche opwaaijers (zie Purmerender Ct. van Nov. 63) ontving. Waarom bewaarde de gek zijn «Vive l'Empereur"! ook niet voor Parijs, dat paradijs der groote natie. En nu moet ik nog melden wat ik Maandag 19 Junij in de Zijpe heb gezien, 't Is mij echter onmogelijk, den indruk dien ik daar heb ontvangenin een vlugtig artikel weder te geven. De lust zou mij bijna bekruipen om in eene brochure uitvoerig te boek te stellen, hoe de Zijpe Waterloo heeft herdacht. Verbeeld u 't is Maandag 19 Junij. 't Is heerlijk weder en wij bevinden ons aan de Schagerbrug, het centraalpunt der gemeentebovengenoemd. Op de brug, aan de groote sloot aldaar, is eene triumfboog geplaatst waarop wij lezen: Hulde aan 't Huis van Oranje, en daar onder met groote letters: Waterloo. Hoort ge dat gezang? dat is de schooljeugd, die, na in de kerk onthaald te zijn, hulde brengt aan een oude-strijder van Waterloo. Hoort ge die muziek dit is de cavalcade van de Oudesluisongeveer zeventig ruiters sterk daar optrekkende langs de Groote-Sloot, met vlaggen en banieren. Maar neen, zij is niet de eenige. Wij zien er nog drie anderen naderen, eene van de Burgerbrug die in het oog valt door de degelijkheid der uitrustingeene van de St. Maartensbrugwaarbij wij eene bijzondere vrolijk heid der ruiters opmerken en eene van de Schagerbrug bij welke 't ons opvalt alléén Oranje vlaggen te zien. Al die cavalcades te zamen opgeteld: drie honderd ruiters sterk, komeu bijna gelijktijdig aan de Schagerbrug en scharen zich in 't gelid, ontvangen de eerewijnrijden verder op, zwenken en trekken weder af in eene orde weike haar tot eer verstrekt. Het geheel levert een prachtig gezigt en «wien Neêrlandsch bloed in de adren vloeit", gaat het harte open bij het zien van dien ruiterstoet, waarvan wij vertrouwen, dat zij niet minder moedig isdan vrolijk van geest. Telkens wanneer eene cavalcade, na aan den heer Burgemeester eere te heb ben bewezen, zich in 't gelid schaart, wordt zij toegespro ken door den heer Sieiners, Notaris en oud lid der Pro vinciale Staten. Die grijsaard met een nogjeudig mannenhart, spreekt woorden, welke wij in deze dagen, ieder redenaar op de lippen zouden willen leggenen 't is geen bloote formaliteit wanneer hij bij 't eindigen zijner speech telkens met daverend gejuich wordt begroet. Wat hij echter zegt kan ik niet alles wedergeven, evenmin als ik verslag kan leveren van de verschillende volksspelen welke nog moeten aanvangen, want gij Courantiers zijt monsters van naauw- keurigheid even als de postkantoren. Wij arme correspon denten moeten maar immer op het gezette uur gereed zijn die omstandigheid verpligt mij dan ook ditmaalom van de geijkte uitdrukking: «dat mij de tijd voor verdere me- dedeeling ontbreekt", een gepast gebruik te maken. Ik kan echter niet nalaten mijn verslag te besluiten met de vol gende woorden van den heer S.: //Moge de natie immer de zegeningen haar door de overwinning in Waterloo's velden bereid, blijven gedenken en waarderen; moge de geest van liefdede geest van eendragtde geest van eerbied voor ons vorstenhuis, immer bij ons wonen cn door ons op het nageslagt worden overgebragt 1 Leve de Koning -Door een andere vriendelijke hand, wordt ons nog het volgende van Schagerbrug toegezonden, dato 19 Junij: De SOjarige gedenkdag van Waterloo is hier gisteren kerkelijk gevierd alsmede door het uitsteken der vlaggen, ter- heden de openbare vermakelijkheden hebben plaats gehad bestaande indes morgens 8 ure optogt en gezang der schooljeugd, die iu de kerk een feestelijk onthaal vondt; 9 ure eene optogt van 60 ruiters te paard, die de kinderen begeleidden naar de woning van den burgemeester, alwaar de kommandant eene aanspraak hieldt die door den burge meester werd beantwoord; Z. E. A. bood hem vervolgens de eere-wijn aan. Inmiddels verscheen de ruiter-eerewacht van de Burgerbrug, van de St. Maartensbrug, en van de Oude Sluis, die allen de burgemeester onzer gemeente kwamen complimenteren en regt hartelijke aanspraken hielden bij monde van hunne respectieve commandanten die allen even hartelijk door den burgemeester werden beantwoord; tevens werd door Z. E. A. aan ieder ruiter afzonderlijk de eere bokaal aangeboden. Daarna heeft onze ruiter-eerewacht een feestelijke optogt gemaakt naar de St. Maartensbrug en de Keinsmerbrug en vervolgens naar het Zand. Namiddag 2 ure sprietloopeu boven de vaart en zakloopen om prijzen. lies avonds illuminatie aan de fraaije eerepoort, die op de groote brug is opgerigt, waarboven men de opschriften las: Hulde aan het ITuis van Oranje eu Waterloo. Alsmede illuminatie aan de huizen van vele ingezetenenvoorts wordt het feest opgeluisterd door vreugdevuren. De bevolking is hier zeer nationaal en Oranjegezind waardoor de feestvreugde niet weinig wordt verhoogd. Ik moet u ook nog melden, dat wij hier in de Zijpe een oude strijder van 1815 hebben, genaamd Jb. Snip, voor wien een plaatsje aan den feestdisch te Leiden is aangevraagd. Aan het Zand, de Oude Sluis en Burgerbrug hebben ook optogten en volksvermakelijkhedeu plaats. Van Wieringerwaard dato 19 Junij ontvangen wij het volgende schrijven Men heeft hier verschillende volksspelen uitgevoerd waarbij prijzen zijn behaald. Des avonds is er een flink vuurwerk afgestoken. Alles is in de beste orde afgcloopen. Men schrijft ons van Alkmaar dato 19 Junij Men viert hier heden feest inden volsten zin des woords, alom vlaggen, wimpels, guirlandes, groen, eerepoorten enz., des avonds algemeene illuminatie die een zeer schoon effect maakte vooral op de grachten; u een ordelijk verslag te geven is mij niet doenlijk; ik zal het u maar bekennen. Ik verkeer op dit oogenblik (feestavond) in eene overspan nen oranjestemmingik zend u daarom hierbij een programma uit dat iu gr. 8° gedrukte en 8 pagina's beslaande stuk kunt gij oordeelen wat er gebeurd istot nog toe gaat alles in de beste orde en in eene regt gulle stemming. De optogt was bij uitstek prachtigde costumes waren keurig netjes gemonteerd. Het vuurwerk, afgestoken met vergunning van den heer Swerver op zijn werf, deed een zeer schoon effect, over het water te zien. Duizende en duizende toeschouwers zijn van alle kanten zaamgestroomd en het weder was ons zeer gunstig. Adieu de feestdrominen dringen van alle zijden weder op mij aan en trekken mij in hunnen maalstroom medevergeef mij dus dat mijn verslag niet vollediger is, maar uwe lezers weten toch wat een volksfeest is, wanneer zij nu de moeite willen doen zich een weinig fantastisch op te wekken, zullen zij er de rest zeer gemakkelijk bij kunnen denken en mij een boel tijd besparen, die ik nu zoo nuttig kan besteden ten dienste van Waterloo en Oranje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3