yufiRcftf llprfioojjiiifl. MARINE. UREDIET-VEREENIGING EENE MEID, MARINE. TELEGRAM. Legerberigt. TELEGRAM. ADVERTENTIE N. te AMSTERDAM. MEN VRAAGT: Eenig HUISRAAD en INBOEDEL Een BEU met TOEBEIIOOHM. Gemaakte KLEEDEREN. Te Texel wordt het Waterloo-feest heden gevierd de vreugde is daar in top, zoo als ligt te begrijpen is als men leest het onderstaandedoor ons van daar toegezonden TEXEL, 30 Jmiij 1865. Het fort Oude- schans is door de lioüaodsclie troepen ingcnomeii, onder bevel van den kapt. Kikkert. Het gevecht was lievig-, maar van korten duur, daar de bezetting onder commando van den in liet fort bevelvoerenden officier Kegel spoedig capituleerde. Het verlies aan weerzijden is gering. Er lieerscliteeneonbeschrïjfelijke geest drift onder de bevolking ten gevolge dezer roemrijke overwinning. lieden Dingsdag20 Junij 1865. EFFECTEN Beurs van Lonilen n n Parijs Weetien j Beter. Berlijn n v Frankfort AMSTERDAMWillig. 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geeoufedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3°/0 Venezuela 60f 691 76 181 2 Ver 23tV 49| 16 k °l o CECMEEA, Woensdag den 21 Junij 1865. PROGRAMMA. EERSTE AEDEELING. 1. Koor met Alt-Solo Engelenzang No. 1" van Bree. \a. „O Isis" (die Zauberjlötc) Mozart. 2. Mannenkoor |4 fln/. RosstM. 3. Quartetten. a. „lm Walde" b. „Entjlieh mit mir" I c. „Es fiel ein Reif" Mendelssoiin. d. „Auf ihrem Grab" I e. Mai-licd TWEEDE AEDEELING. DIE MA1-KÓMIGIM, Pastorale voor Solo's cn Koor van W. Stern dale Bennett. POLITIE. De navolgende gevonden voorwerpen, zijn ten burele van den ondergeteekende gedeponeerd, als: Een KNIPJE, een MES met SCHEDE, een PEPERMENTDOOSJE, een NETTJE, een KRALEN KETTING met SLOT, be nevens eenige SLEUTELS. Helder20 Junij 1865. De Commiss. van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Donderdag 22 Junij vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triëst. Bovenstaande Vennootschap geeft Gelden op ls2" en verdere Hypotheek; ook op blanco crediet (d.i.: zonder Hypotheek); neemt Gelden a deposito, enz., enz. De rente voor 1° Hypotheek is thans 4.) die voor 2° of verdere en blanco crediet 5%. Alle verdere inlichtingen te bekomen bij baren Agent voor de Gemeente Helder, Texel en Wieringen, den Ma kelaar S. Th. BEETS, te Niewwediepover het Molen plein, of ten zijnen kantore Dijkstraat H., No. 384, (bij Notaris SMIT). Adres bij M. WITSENBURG, Broodbakker, Hoofdgracht. Men vraagt met Augustus a. s. ^"goed kunnende werken eneen Burgerpot koken. Adres franco, letter A, aan het bureau dezer Courant. Men is van meeniug op Donderdag den 22 Junij a. S., des voormiddags ten 10 uur, ten huize van wijleu J. S. VAN BEELEN, aan de Westgracht bij deBiersteeg, Wijk M, N°. 268, publiek te verkoopen, ten over staan van den Deurwaarder Jt. W. v. «I. WAL Cz, benevens: Een Gouden HOROLOGIE en dito VEST- KETTING, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Woensdags namiddag voor de verlcooping te zien. OPENBARE V E R IC O O PI N G bij 's Rijks werf te Willemsoord, op Woensdag den 28 Junij 1865, des voormiddags ten tien ure, van de navolgende voor 's Rijksdienst afgekeurde voorwerpen, te weten Eiken- en ander MRAWDIStSUT diverse SCHEEPS- en ARTSILÏiESÏEE- BESlOEFTEi, EAOOB-GOEHEKESf, EE- VEMSHIDDELEN en meer andere Artikelen. Al hetwelk de twéé, de verkooping voorafgaande dagen, kan worden bezigtigd; zullende van heden tot en met den 27 dezer, gedurende de werkdagen, gelegenheid zijn om de voorwaarden te lezen. Willemsoord, den 14 Junij 1865. De Equipagemeesterwaarnemend Directeur der Marine DITTLOF TJASSENS. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoordop Zaturdag den 24 Junij 1865, des voormiddags ten Elf urevan Het doen van eenige WERKZAAM- IIEDEI tot onderhoud van de Dok- Sluis en andere Waterwerken van bet Harïtiine-Etablissement te Willems oord, van den I Julïj tot en met 31 December 1865. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Gravenhageen bij de Directiën der Marine te Willemsoord, AmsterdamIlellevoelsluis en Vlissingen alsmede in de lokalen der Provinciale Besturen van Noord- Holland Noord-BrabantGelderland, Overijssel Friesland en ter Secretarie der Gemeente-Besturen te Rotterdam en Dordrecht. Op de twee, de besteding voorafgaande dagen, des voor middags ten tien ure, zal de noodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in cijfer- en letterschrift en de namen van Aannemer en Borgenzonder doorhalingen en bijconditiën en door den inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbesteding, des voormiddags vóór elf ure vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoord den De Equipagiemeeslerwaarnemend 17 Junij 1S65. Directeur der Marine, DITTLOF TJASSËNS. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4