<§e(Öer, JïieuroeÖiep, IMfemsoorÖ, enft. J\o 425. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 24 JUN IJ. NATIONALE MILITIE. JAARL1JKSC11E OEFEMXG MET DE BRANDSPUITEN. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post- directenren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gilt/es. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centcu voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDERbrengen ter openbare kennis Dat het ONDERZOEK VAN DE VERLOFGANGERS van de Militie te landbedoeld by art. 138 der wet op de Nationale Militie, voor deze gemeente is bepaald op Maandag den 26 Junij 1865, des voormiddags ten negen ure, in het Algemeen Weeshuis. Aan dat onderzoek moeten deelnemen AL DE VERLOF GANGERS, DIE IN DEZE GEMEENTE VERBLIJF HOUDEN en behooren tot de ligtingen van 186118621863 en 1864, voor zooverre zij vóór 1 April 1865 in het genot van onbepaald verlof zyn gesteld. De belanghebbenden worden herinnerd aan de volgende wetsbepalingen Art. 140 Dc verlofganger verschijnt bij het onderzoek in uniform gekleeden voorzien van de kleeding- en uitrustingstukkeu hem bij zyn vertrek met verlof medegegeven vau zijn zakboekje en van zijn verlofpas. Art. 141. Behoudens het bepaalde in art. 130 kan een arrest van twee tot zes dagente ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrestdoor den militie-commissaris w orden opgelegd aan den verlofganger lo. die zonder geldige redenen niet bij het onderzoek verschijnt; 2o. die daarbij verschenen zijndezonder geldige redenen niet voor zien is van de in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen 3o. wiens klecding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4o. die kleeding-of uitrustingstukken aan een en onder toebehoorende, als de zijne vertoont. Art. 142. Is de verlofganger, wien krachtens het voorgaand artikel arrest is opgelegdbij liet onderzoek tegenwoordigdan kan hij dadelijk onder verzekerd geleide in arrest worden gebragt. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet aan dc hem opgelegde straf dan wordt hij op schriftelijke aanvrage van den militie-commissaris te rigten aan den Burgemeester der woonplaats vau dien verlofganger aangehouden en ouder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest overgebragt. Art. 143. Onverminderd de straf, in art. 141 vermeld, is dc ver lofganger verpligtop den daartoe door den inilitie-commissaris te be palen tijd en plaats en op de in art. 140 voorgeschreven wijzevoor hein te verschijnen om te worden onderzocht. Art. 144. De verlofgangerdie zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit sub 4o. van art. 141 bedoeld of niet overeenkomstig art. 143 voor den militie-commissaris verschijntof aldaar verschenen zijndein het geval verkeert sub 2o. en 3o. van art. 141 vermeld wordt onder de wapenen geroepen en van drie tot zes maanden gehouden. Art. 145. De verlofganger der militiedie niet voldoet aan eene op roeping voor de werkelijke dienst wordt als deserteur behandeld. Art. 130. Het Crimineel Wetboek en het Reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der militie te land die zich onder de wapenen bevinden van toepassing en met opzigt tot de verschillende gevallen vau desertie op al de bij de militie te land ingelijfdcn. Die manschappen worden geacht ouder de wapenen te zijn lo. zoo lang zij zich bij hun corps bevinden; 2o. gedurende den tijd dien het in art. 138 bedoeld onderzoek duurt; 8o. in het algemeen wanneer zij in uniform zijn gekleed. Helderden 6 Junij 1865. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEY, Secretaris. LOT11G "VOOR DE SCHUTTERIJ. Het PLAATSELIJK BESTUUR der gemeente BELLER roept bij deze op de personen die zich in dit jaar hebben doen inschrijven om te ver schijnen in het Weeshuis alhier, in te gaan door de Oostelijke Poort op Woensdag den 28Junij 1865 des namiddags ten zes ureten einde voor de SCHUTTERIJ te loten. Wijders wordt kennis gegeven dat de Alphabetische Naamlijst der inge schrevenen van heden af tot den dag der loting toe, op do gewone kantoor uren aan het Raadhuis ter inzage is nedergelegd. Beiderden 20 Juny 1865. Bet Hoofd van het Plaatselijk Bestuur STAKMAN BOSSE. De BURGEMEESTER der gemeente HELLER brengt ter kennis van de bij de Brandspuiten geplaatste personen dat de jaarlijksche oefeningen ziju bepaald als volgt Met spuit No. 1 op Maandag 26 Junij 1865, 'snam. 7 ure. p 2 p Lingsdag 27 Junij 1865, 7 3 Woensdag 28 Junij 1865, 7 w 4 ft Londcrdag 29 Junij 1865, In De manschappentot die oefeningen schriftelijk opgeroepen worden ernstig aangemaamd daaraan stipteiyk te voldoenzullende aé naiatigen worden vervolgd. Beiderden 20 Junij 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. De eerste indrukken van den slag bij Waterloo, uit Sonstral's Verlossing van Nederland; een weerklank op bet boofd-artikel voorkomende in de nom- mers 422 en 423. Vervolg en slot. Niet alleen de krijgsman, maar gansch Nederland heeft zich voor de groote zaak bij gansch Europa verdienstelijk gemaakt. Het voedde een groot gedeelte der strijderszonder eenige vergoeding, en verzorgde de gewonden met Christelijke liefdeen het getal was zoo grootdat er zelfs naar Amster dam moesten vervoerd worden. De Prins van Oranje werd in Brussel door zijne onvergetelijke moeder zelve verpleegd, en het gebed der natie klom tot den besten Geneesmeester. Gelukkig dat herstel spoedig volgde. Die wond was den Prins een schitterend eereteeken, hij werd nu het troetelkind der natie, en menigeen, die in 1813 Oranje boven geroepen had uit haat tegen de Franschen, stemde nu in dien kreet uit liefde voor den Prins. Geene eer was groot genoeg voor den kweekeling van Wel lington den telg der Willems. De Staten-Generaalzoo ver haalt Bosscha, te 's Gravenliage vergaderd, namen in het eind der maand Junij het besluit om den Prins niet eene belooning aan te bieden, «want die vond," gelijk zij zich uitdrukten, »het edel hart van den Prins in de bewustheid van de redder zijns vaderlands geweest te zijn," maar een blijk van liefde en dankbaarheid. Zij besloten op den 8sten Julijdat dit blijk van nationale erkentelijkheid bestaan zou in het domein van Soestdijk het jagtslot ten koste van den lande vorstelijk gestoffeerd en de domaniale aanhoorigheden waarin een eereteeken zou worden opgerigt tot gedachtenis der verdediging van Quatre-Bras in naam van het Ne- derlandsche volk den Prins van Oranje aangeboden om door hem en zijne Erfgenamen als patrimonieel goed in vollen ei gendom bezeten te worden." Van hetgeen de Belgen te Brussel in September den Prins aanbodenspreek ik nietomdat zij hunne dankbaarheid hebben uitgewischt met 15 jaren later de feestgave terug te nemen, en zich zelve van de lijst der Nederlanders uit schrappen. Toen de Prins op den 2den July zijn dankgebed over z aanvankelijke herstelling in de Hervormde kerk ten he

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1