fjeföer, JlteuraeÖtep, WiffemsoorÖ, cn,v ,M 426. Vijfde Jaargang. i86; WOENSDAG MIEUWB COURAHT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post- directenren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gilt/es. De prijs der Advertkntikn van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertenticn intezeuden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. 1TX3TTW37XJDX1T331T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 27 Junij 1S65. De verkiezing van G leden voor den gemeente-raad alhier, zal plaats hebben op den 18 Julij a. s. De aftredende leden zijn, de heeren J. Strootman, P. B. ReeringhJ. T. Zurmuhlen J. S. Janzen, W. J. Maal- steed en A. J. van Kelckhoven. Gisteren zijn van hier naar Leiden vertrokken acht oude-strijders van de jaren 1818lS15eti vier ridders der Militaire Willemsorde, ter bijwoning van het feest dat aldaar heden wordt gegeven. -- Door de commissie belast met het examineren van varenslieden te Amsterdam, is Zaturdag 11. met gunstig gevolg als derde stuurman geëxamineerd de heer W. Boll leerling aan de school voor de zeevaartkunde van den on- derwijzerjj A. J. Leijer alhier. Zaturdag is bij de Directie der Marine alhier aanbe steed: liet doen van eenige werkzaamheden tot onderhoud van de dok-, sluis- en andere waterwerken, aan het mari tieme etablissement alhier, van den 1 Julij tot en met den 81 December 1S65. Er waren 7 iiischrijvings-billetten inge- kome, als van de heeren P. Dekker f'3050, R. Vos f2500, S. Gooien f2199J. E. Janzen f2124, A. Bas f2220, -Gebr. Janzen f2194, P. Spruit f2144. Aan het ministerie van Binnenl. Zaken is aanbesteed: de aanleg eener telegraaflijn met ééu draad, langs den Staats spoorweg, tusschen Alkmaar en het Nieuwediep. Minste in schrijvers de heeren S. Gooien en R. Vos alhier, voor f1878. Bij de llerv. gemeente te Hoorn, is het navolgende zestal predikanten geformeerd: Hooykaas, te Nieuw-Iielvoet; ten llove te Maartensdijk, Jongeneel te Hurwenen, Lam- ping te Helder, de Meyier te Arkel, André de la Porie te Boxtel. Aangenomen- het beroep naar Purmerende door ds J. T. Joosting, predikant te St. Maarten en Valkoog. Herbenoemd: tot dijkgraaf van den Anna Paulowna Polder de heer J. C. de Leeuw; tot heemraad van den polder Wieringerwaard de heer D. Schenk Kz., van het waterschap Eijerland de heer Mr. P. L. E. Blussé en van den Tersehellinger polder J. J. Stada. 14. M. de Koningin is gisteren voormiddag ten 11 f ure met een expres-trein uit de residentie naar Rotterdam vertrokken, om verder met Zr. Ms. stoomschip Cycloop de reis naar Engeland te ondernemen. Het door den Heer II. A. Slink te Harlingenuit gevonden toestel ter redding der bemanning van gestrande schepenis thans door de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van drenkelingen, na onderzoek, deugdelijk geoordeeld. Men schrijft ons van Terschelling het volgende: Nadat bij besluit van den gemeenteraad was vastgesteld, dat geene gelden uit de gemeentekas voor de viering van den Waterloodag konden worden afgezonderdvereenigden zich eenige gegoede burgers uit de gemeente West-Terschelling en vormden eene commissie, die door vrijwillige bijdragen in staat werd gesteld om den óOjarigen gedenkdag feestelijk te vieren. Het gevolg hiervan was dat op den lóden dezer door den omroeper, vergezeld van eenige gecostumeerden te paardwerd bekend gemaakt dat op den 19den volksverma ken zouden plaats hebben en werd des avonds gevolgd door eene serenade met fakkellichtdoor dezelfde gecostumeerden en een gedeelte der schoolkinderen en werd besloten met een rondgang door het dorp. Reeds met het nanbreken van den dag kon men den 19u de Ilollandsche driekleur en hier en daar de Tersehellin ger vijfkleur zien wapperen zeer vroegtijdig waren vele huizen en schepen die in de haven lagen, daarmede getooid. Te acht uur in den morgen werden in het weeshuis, door een particulier, de bewoners op koflij met suiker en koek onthaald en met Oranjelint versierd; ook voor het verder gedeelte van den dag werden ze feestelijk verzorgd. Ten negen ure ver eenigden zich de schoolkinderenbegeleid door hunne onder wijzers, met vlaggen en oranje versierd, om onder feestge zang de dorpsstraten door te wandelenten huize van den voorzitter der feestcommissie, alwaar genoemde commissie zich verzameld had, werd door hen eene serenade gebragt die later bij meerdere plaatselijke autoriteiten werd gevolgd. De Voorzitter stelde hun hij die gelegenheid voor R. Iluijk en II. Audenbroek, de eerste een krijger van 1818 de tweede een strijder bij Waterloowelke voorstelling met een daverend gejuich en driewerf hoeraliwerd beantwoord. Te elf ure begon een tweede optogt. Zes jongelieden gecostumeerd dragende een vaandelwaarinHulde aan Waterloo. 1815 18G5begeleidden een wagen waarop zes oude strijders van Waterloo waren voorgesteld. Ook aan dezen werden de oude krijgers voorgesteld en onder muziek en zang trok de stoet verder. Te 2 ure begin der volksvermakelijkheden als mast- klimmen, boegsprietloopen, tobbespel en zakloopen. Te 5 ure nam het kinderfeest een aanvang. In een lokaal daartoe door eon particulier welwillend afgestaanwerden nl. 295 kinderen op chocolade en koek onthaald, terwijl zij later in de gelegenheid werden gesteld om te dansen. Des avonds werden vele huizen geïllumineerdwaaronder menigeen door deszelfs sierlijkheid de aandacht trok. Dit feest besloot men met een vuurwerkdat in de ha ven werd afgestoken, nu en dan afgewisseld door liengaalsch licht. Een en ander werd door eene talrijke menigte bijge woond de orde werd door niets gestoord en als bijzonder heid kan worden vermeld dat zich geen enkel geval van dron kenschap heeft voorgedaan. Te Oost-Terschelling had men eenigzins het voorbeeld van West-Terschelling gevolgd; aldaar had eene harddraverij plaats, waaraan zestien rijders niet hunne paarden deelnamen. Prijs en premie bestonden in geld. De prijs werd behaald door de Zwurtevan J. v. d. Ploeg: door den eigenaar bereden. De premie door Bruinvan Jort Smit, bereden door D. J.Smit. Verder hadden er nog meerdere vermakelijkheden plaats die ook met het beste gevolg afliepenzoodat voor Terschel ling de feestviering van Waterloo lang in aangename herin nering zal blijven. Te Nijmegen heeft een zekere jufvrouw zich aan be- driegelijke opligting schuldig gemaakt, til liet logement waarin zij van 15 tot 18 Junij jl. vertoefde, liet zij zicll inschrijven ouder den naam van Anna Prinsen, terwijl zij elders opgaf jufvrouw Terweert te lieeten. Zij deed zich voor, als vi-rwrfuDjf jfA aan en bekend met Pt. Katli. priester uit onderscheidene streken, en schijnt met dergelijke beweringen, de gewoonte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1