te hebben zich den toegang tot Jt. Kath. geestelijken en instellingen te verschaffen. De offic. van justitie te Nijmegen verzoekt opsporing aanhouding en opzending. - In de Kerkelijke Crl. leest men liet volgende: Met genoegen vernemen wijdat de verbroedering der evaugelisehe en hersteld luthersche kerkgenootschappen lang zamerhand toeneemt, en door een besluit der synode, in hare laatste vergadering genomen, als het ware bevestigd is.' Acht jaren geledenheeft zij den slagboom wegge nomen, waardoor het prediken van herstelde predikanten in kerken van evangelischen verhinderd werd, en nu reeds nain zij eenparig het besluit dat een predikant, die een beroep bij cene herstelde gemeente aanneemt, niet geacht wordt zijne verbindtenis met het evangelische genootschap te verbreken, maar daarin beroepbaar blijft, als hij geene verklaring heeft afgelegd in strijd met de door hem getee- kende bij de toelating tot de evangeliebediening. In het begin van Julij zal de Ureat Kasterm, naar de westkust van Ierland vertrekken, oin van dat punt uit-.^ gaande de telegrafische verbinding van Europa met Amerika daar te stellen. Indien alles goed gelukt rekent men nog voor 1 Augustus daarmede gereed te zijn. De heer Tliayer is in den Franschen senaat met kracht te velde getrokken tegen de toenemende onzedelijk- heid, die zich ook in de schouwburgen en cafesconcerts openbaarde. De heer Geuteur, commissaris van het gou vernement, zeide dat door de regering al het mogelijke werd gedaan om de wet te doen eerbiedigenen alle ad- ministrative en repressive maatregelen, die binnen haar bereik lagen, toepaste. De hoofdoorzaak van liet kwaad lag in het volk zelf. De commissaris van liet gouvernement voegde er deze merkwaardige woorden bijde zedelijkheid van een volk slaat altijd in verhouding tot de mate van vrijheid, die het geniet. De meuschelijk geest wreekt zich over de belemmeringen, die aan zijne natuurlijke ontwikke ling in den weg wordeu gelegd. Wanneer hij zich niet bewegen kan op het gebied der zuivere beginselen, noch deze kan toepassendan tracht hij zich schadeloos te stel len door zinnelijk genot. Men schrijft uit Antwerpen Iu den avond van den 22 dezer, heeft aan boord van een lloli. tjalkschipde Gesinaecne ontploffing van pe troleum plaats gehad, waardoor brand ontstaan is die aller- noodlolligste gevolgen heeft gehad. De schipper zijne vrouw en de schippersknecht, de laatste met brandwonden bedekt, zijn gered. Eene oude vrouw is eene prooi der vlammen ge worden. De brand deelde zichdaar hot eb was en de schepen in de modder zaten, spoedig aan de omliggende vaartuigen mede, die bij het opkomen van den vloed zonken zoodat het gevaar voor de andere schepen en de talrijke, met brandbare stoffen gevulde magazijnen geweken was. Ten 2 ure des nachts dreven nogthans dc brandende vaten pe troleum nog op het water. Door den brand zijn aangetast de navolgende schepen De GesinaNcderl. tjalkschip, komende van Hamburg en toebchoorende aan schipper Wolvenga, is totaal weg met lading. Niet verzekerd. De Twee Gebroedersvan Antwerpen, totaal weg. Niet verzekerd. De Bésiré, van Leuven, de Murlha Johavna. van Temsche, de Lonisa, de Zwaluw, van Leuven, de llosalic, van Antwerpen, (alle onverzekerd) zijn grootendeels vernield, alsmede de Nederl. tjalk Klsina, welk schip en lading echter bij een Nederl. maatschappij geassureerd zijn. De geleden verliezen zijn nog niet met juistheid op te geven zij zijn evenwel zeer aanzienlijk. Uit alle deelen van het zuiden van Amerika komen berigten in nopens den daar heerschenden lioogen nood. Er is volslagen gebrek aan levensmiddelen. De negers, in een staat van desorganisatie verkeerende, geven zich aan luiheid over. Armoede en ontmoediging heerschen onder de blanken. Een bekwaam Engelsch geneeskundige, de heer llors- burgh, heeft in Baily News een brief doen plaatsen waarin hij te kennen geeft, dat hondsdolheid nooit liet gevolg is van de warmte der temperatuurdat honden bij warm weder geheel en al door middel van den tong transpireren, waarom het eene groote dwaasheid is de arme dieren in de honds dagen te muilbanden, aangezien dit het eenige middel is om juist dolheid te verwekken. Het is een schande, zoo eindigt hij zijn schrijven, dat in de hoofdstad van liet be schaafde Engeland dat gebruik nog in stand blijft. In de Argentijnsche republiek, te Buenos-Aires, is 't volgende gebeurd: Dc luit", t/z. Johnson, laat in den nacht huiswaarts gaandehoorde kreten uit een huis komenen zich naar de achterdeur begeven hebbende, trof hij twee. mannen aandie op leven en dood worstelden. Luitenant Johnson wrong den aanvaller de pistool uit de hand; op dit oogen- bük kwam de wacht aan, die, den gewonden man ziende en den offic. met een pistool naast dezen, Johnson in ver zekerde bewaring nam hem een duchtig pak slagen gaf en gevangen zette. Nadat de Engelsche consul was tusscheu- beide gekomen, werd de luit. losgelaten en de wacht ge vangen genomen. De gezant der Argentijnsche republiek te Londen heeft over liet voorgevallene zijn leedwezen betuigd. Het hoofd der politie te Warschau heeft bekend ge maaktdat den 28Junij cene publieke verkooping zal plaats hebben van verscheidene kostbare voorwerpen. Al die klei- iioodiën zijn afkomstig van staatkundige gevangenen, wien ze ontnomen zijn vóór hunne inkerkeritig. Meer dan ééne moeder zal hier een voorwerp terug vindendat haren dier barenverloren zoon heeft behoord; menige vrouw den trouwring van haar geliefden echtgenoot; geen wonder dus dat deze voorwerpen a tout prix zullen worden ingekocht en de opbrengst groot zal zijn. De Oostersch-Engelsche afdeeling van het Bijbelge nootschap heeft dezer dagen hare jaarlijksclie vergadering te Konstantinopel gehouden iu de kapel van de Neder- landsche legatie. De Engelsche gezant, sir Henry Bulwer die deze bijeenkomst bijwoonde, verzekerde bij die gele genheid dat hij niets zou verzuimen om de Bijbelversprei ding te bevorderen, en dat de Porte aan den verkoop en de verspeiding van Bijbels geenerlei belemmeringen in den weg wil leggen. In 1861 werden door de Engelschen in Europeesch TurkijeKlein Azië en Griekenland 14,851 Bijbels verspreid en door de Amerikanen 12,352. De minister van oorlog te Washington heeft een rap port openbaar gemaakt nopens het vermoedelijk aantal man schappen die alleen van de zijde der noordelijken gedurende dc vier jaren van den burgeroorlog gesneuveld, gewond of ten gevolge hunner wonden en ziekten overleden zijn. Dit getal wordt op niét minder dan 1,425,000 man geraamd. Onder de vele zonderlinge pogingenaangewend om de Schotten van hunne sterke neiging tot dronkenschap af te brengen,'behoort ook de navolgende herderlijke toespraak Weest toch wat matiger in het gebruik van sterke dranken. Indien gij 's morgens het bed uitstapt, neemt dan een glaasje om uw maag te versterken, nog één vóór lm* ontbijt en vooral stiptelijk één na het ontbijt; maar laat net drin ken toch geen vaste gewoonte voor u worden. Als gij 's morgens uitgaat moogt gij ook één glaasje le'digenom beter bestand tc zijn tegen de luchtsgesteldheidneemt gij er nog één voor het middagmaalook daarvoor zijt gij niet strafbaar, maar laat men u toch nimmer met de flesch in de hand zienniemand zal het u kwalijk nemen wanneer gij ook één glaasje neemt bij het dessert en nog één bij het inruimen der tafelvooral wanneer gij daarbij de ge zondheid uwer vrienden gedachtig zijt. Er ligt ook niets onredelijks in, en er zijn zelfs die, om zich in den namiddag goed opgewekt tot den arbeid te gevoelendit noodig heb ben, nog een ja twee glaasjes te gebruiken; is de dag ge ëindigd dan mag men zich ook wel eenigzins verkwikken en zoowel vóór als na het avondeten telkens één glaasje innemen; na de thee is één glaasje zeker niet te veel. En eindelijk terwijl men zich zoo maar niet eensklaps van eene langdurige gewoonte kan afbrengenmoogt gij wel één glaasje bevorens naar bed te gaan, ledigen, vervolgens 'snachts als gij wakker wordt, nogmaals een of twee glaasjes gebruiken om weêr des te beter in te slapen. Maar wat ik u bidden mag, laat het hierbij, anders zoudt gij waarlijk de grens der matigheid overschrijden." jjiigcyunbcn ^tttftlicn. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens deiinzenders. Iets over het laatste hoofdartikel der Schaker Courant* De Sehager Courant wijdt liaar laatste hoofdartikel aan de belaugen onzer gemeente, in verband met de aanstaande verkiezingen. Wij kunnen niet ontveinzen, dat het artikel ons verrastte; wij meenden waarlijk, dat dc re dactie van ons weekblaadje, zich enkel bezig houdende met de taak, om het volk zijne pligten en regtcu als Staatsburgers te leeren Schageu en dc be langen zijner ingezetenen ten eenemale had vergeten. Dc redactie zelve schijnt eindelijk te hebben begrepen, dien schijn op zich te laden. Immers in het bewuste artikel lezen wij „tc dikwijls misschien „reizen wij in onze artikelen naar andere landen en andere werelddeelen „meer welligt dan dienstig is, om de belangstelling onzer medeburgers leven- „dig tc houden omtrent dc bijzondere belangen der gemeente". Wij beameu dit volkomen en verklaren dat ons bij het lezen der Schagerdikwijls die vrouw uit eene der romans van Dickens is voor den geest gekomen die zich uitsluitend overgevende aan beinoeijingen omtrent de bekeeriug der heidenen en dc beschaving der tegenvoeters, in haar eigen huishouden Gods water over Gods akker liet loopen. „Maar lezen wij verder" „welligt zouden Wij weinig opvrolijkcnds ten „dezen hebben mcdctcdeclen." Wanneer dit voor eene reden gelden moet om naar andere landen tc reizen of het stilzwijgen te bew aren nemen wij de vrijheid met de redactie van opinie tc verschillen. Juist dan wanneer de toestand ccncr gemeente minder bevredigend is achten wij het den pligt der pers te sprekenjuist dan acliteu wij liet ook vooral haar taakde bestaande gebreken aan tc wijzenen zoo mogelijk de middelen aan te tooncn om het kwade tc verhelpen. En wij geloovcn dat de redactie ons meer zou vcvpligtcu, door wat meer Schagcns belangen te bespreken en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2