25000op No. 15075 BURGERLIJKE STAXD DER GEMEEÏÏE DELDER. BLRGERL1JKE STAM DER GÉREEÏÏE TERSCÜËLLiXG. BURGERLIJKE STiUD DER GEMEENTE MARKEN. TELEGRAM. A l> VERTE N T I E N. /'20000 op No. 10175 /lOOO op No. 16498 3de Klasse ƒ2000 op No. 15575 ƒ1500 op No. 15052 ƒ1000 op No. 5059 vooral door uit verslagen vau de zittingen der geweeuteraadous de handelingen der bestuursleden te doen kennen dan door bet plaatsen van een onbeduidend feuilleton of van nieuwsberigtcndie verreweg de meeste ingezetenen, reeds dagen vroeger in andere bladeu hebben gelezen„toch" luidt het nu „daar in de aanstaande verkiezingen misschien een gunstiger tijdperk ligt, willen wij ons ditmaal uitsluitend metSchagen bezig houden." Wij danken de redactie eerbiedig voor dat genadig besluitmaar wcnscli- ten dat zij er op andere wijze gevolg aan had gegeven. Immers zij begint nu met ons te vertellen, dat Schagen zijnen tegenwoordigen bloei dankt aan de natuurlijke liggiug der plaats zelve. Eu weinige regels verder leert zijdat die welvaart niet het gevolg is van gezonde en regelmatige maar van onnatuurlijke eu overprikkelde krachtinspanningten gevolge van den bekrompen geest des bestuurs. De redactie vergeve bet ons, wanneer wij hier niets meer of minder lezen dan klinkende onzin; daar toch, waar de bloei ceuer plaats uit zijne natuurlijke ligging uitsluitend geboren wordt, kau wel geen sprake zijn vau „overprikkelde krachtsinspanning," die is als dan overbodig. Dau verwijt zij ous bestuur tot tweemalen toe „volstrekte werkeloosheid." Verbeeldt u: een bestuur waarvan de meerderheid bet top punt vau alle wijsheid meent te vinden in niets te doen en dat toch be stuurt lezer I hebt ge ooit grooter onzin hooren uitkramen Wijders zegt de redactie „wij noemen bier eenige zakenwaarin ver andering moet komen en waartoe de tegenwoordige raad maar niet schijnt te kuunen besluiten." Dan worden iu ccnen adem opgenoemd het bouwen van woningen voor beambten bet stichten eencr bewaarschoolde oprig- ting eener gasfabriek, de daarstelling eener kantonnale gevangenis, bet leg gen van een straatweg van af de Laan tot aan liet spoorweg-station en eindelijk het graven van een kanaal naar de Zijpe. De geachte lezer kan uit bet vorenstaande zien, dat den raad onzer ge meente genoeg ten laste wordt gelegd. Het verheugt ons echter uitboorde van de achting die wij aan de leden onzer raad toedragen dat wij hier in het midden kunnen brengen öf de redactie is ten ecucnmale vreemdeling in Jeruzalem, óf zij heelt de handelingen van den gemeenteraad opzet telijk verzwegen, en bewijst tevens bare onkunde omtrent dat, wat tot de verpligtingen van dat ligcliaam behooit Eerstens zal toch wel niemand in goeden ernst, van den raad eener ge meente vorderen, woningen voor spoorwegbeambten te bouwen. 2o. Ts liet van genoegzame bekendheiddat er ijverig aan de stichting eener bewaarschool alhier wordt gearbeid cu ook de gemeenteraad daarvoor een somma gelds heelt beschikbaar gesteld. 80. Zij 11 er door den raad dezer gemeente informaticn ingewonnen om trent het oprigtcn eener gasfabriek eu zal, wanneer het blijkt dat die zaak met goed gevolg kan worden daargesteldook Schagen van liet gaslicht niet verstoken blijven. 4o. Zal het de vraag zijn of het bouwen eeuer kantonnale gevangenis niet meer cene zaak van het Departement vau Justitie dan van ouzc ge meente isen 5o. Zalwat ons kanaal betreftmet de noodige opmetingen nog deze week een begin worden gemaakt. Van het leggen eener straatweg naar het spoorweg-station van af de Laan zwijgen wij wij hebben daarvoor ouzc goede redenen. Wanneer wij nu, het in de Schor/er geschrevene resumeren, komen wij tot de conclusie dat de redactie meer er over uit is geweest de oude leden onzer raad in liet aangezicht te slaan dan wel om ons te leeren welke nieuwe ledcu wij moeten kiezen. Wij hebben getrachtcu zoo wij hopen met goed gevolgde kracht van dien slag te neutraliseren want hoewel wij de laatsten zouden zijn om onzen raad een model-raad te noemen zijn wij toch de eersten om liem te vevdedigen daar waar hij onverdiend wordt beschuldigd. Men kan toch niet vorderen, dat zoovele zaken in overijling behandelden als door tooverij daargesteld worden. Of weet de redactie der Schager Courant düarvoor de noodige fondsen aan te wijzen De Schager Courant geve ons toch niet andermaal aanleiding tot bet ne men van leelijke conclusiënmaar onthoude zich wanueer zij bet op geene andere wijze kan ol' wil doen van het bespreken onzer plaatselijke belan gen. Eenc redactie die uit gebrek aan locale kennis (wat wij hier moeijelijk kunnen gelooven) of tengevolge van andere welligt min verschoonbare re denen der waarheid op een voor verscheidene onzer geachtste ingezetenen kw etsende wijze te kort doetzulk eene redactie reize vrijelijk naar andere landen en andere werelddeelen en late ons gcrustclijk aan ons lot over wij hopen 't buiten haar te stellen en ieder weldenkend plaatsgenoot zal haar zeer gemoedelijk een „vaarwel voor eeuwig" toeroepen. EEN SCIIAGER. Van lö 23 Junij 1863. ONDERTROUWDA. Stollzeeman 35 jareu cu A. de Lange 24 jaren. W. Kraak timmerman28 jaren cu M. C. Priem 22 jaren. C. Erkenszeeman28 jaren en J. E. Dupont43 jaren w eduw e van J. C. Lingcman. M. Frankfortzeilenmaker 32 jaren ca W. Kunst, 24 jaren. H. C. vau Oers, koopman 25 jaren en J. de Rooij 18 jaren. GEHUWD: J. C. Brems cn M. J Zits. A. Gerritsc en T. de Graaf. C. Swart cn C. C. Deuts. C. Wijs cn M. N. Rickels. T. C. Govers .eu S. Smit. F. van der Hert en J. C. van Rijn. S. Faber en T. >an Gcem. J. N. Buisman cn A. van Veen. P. Huiscrs en M. Krijgsman. BEVALLENE. Deiss gcb. de Wijn D. M. P. Kloosterman gcb. Putten Z. A. Duijvctter gcb. Deus Z. A. Blinkhoff gcb. Dekker D. J. Dienst geb. Rustemeijer Z. A. van Zetten geb. Veer D. G. de Jong gcb. Lobman Z. E. But- geb. Mallet Z. A. J. van Nieuwen- hoven geb. Winter D. W. C. Hendriks gcb. Zwieck Z. A. Smeets geb. Knip Z. T. Brugman geb. Veeustra D. OVERLEDENM. A. Reusche 15 weken. A. Ricrenbroodspot 2 maanden. J. W. Kuijk 11 weken. J. C. Steiuhauer 53 jaren. S. Pontier 2 jaren en 5 maanden. Levenloos aangegeven 1. Van 1 24 Junij 1865. ONDERTROUWDJan Droeviger landbouwer24 jaren en Neëltjc dc Boer, 26 jaren. GEHUWDTheodorus Ruijgh eu Maretjc de Vries. Jan Droeviger cn Neeltjc dc Boer. GEBORENLecndertz. van Andrics Teunis Blogm eu Antje Rotgans. Douwe z. van Karei Groeneveld en Trijntje Rijndcrts Spits. Japke, d. van Reltje Jans Lieuwen en Aaltje Aviens Roggen. Jetze z. van Eelke de Beer en Sietske Krab. Mariad. van Gerrit Gerrits Buijl cu Grietje Jacobs Klijn. Hendrikz. van Pieter Albcrts Kaale en Wiemkjc Hend. Schroo. Hendrikz. van Pieter Cornelis Jansen en Tietje Hend. de Boer. OVERLEDEN Hendrik van der Borgb 9 weken. Necltje Cornelis de Boer weduwe van Sake F. Leenstra 79 jaren. Aaltje Cornelis Smit., gehuwd met Jacob Arend? Mier, 30 jaren. Van 1 Maart 21 Junij 1865. ONDERTROUWD: Pieter de Waart, visscher, 31 jaren cn Luëtje Moenswcrf27 jaren. GETROUWD Pieter Stoker, visscher 20 jaren en Geertje Kes 25 jaren. BEVALLENLijsje Kaars geb. Boes D. Neeltjc de Groott geb. Schipper D. Lobberig Boneveld geb. Appel Z. Maric Kaars geb. Teerhuis D. Anuctjc Maria Luiting geb. Tak Mina Helena Aleida van dei-gWissel geb. Faure Beeckman Z. Geertje de Groott gcb. de Groott li. Pietertje Erf geb. de Groott D. Neeltjc de Waart geb. de Waart D. Lijsbet Schipper geb. Bootsman Z. Sijtje Roos geb. Teer huis Z. Aaltje van Altcnn gcb. Kaars Z. OVERLEDENTrijntje Teerhuis, 76 jaren echtgenootc van Pieter de Waart. Maaretje Dorlund 6 maanden. Lijsje Zeemau 73 jareu weduwe van Pieter Kaars. Levenloos aangegeveu 2. M A i; k T li E li I G T E ALKMAAR 24 Junij. Aangevoerd 10 Paarden 1' 20 a 160 3 Koeijcn i' 90 a 140 65 Scha pen f14 u 24, 33 Lammeren f5 a 9, 60 Magere Varkens f10 a 16, 92 Biggen 1'6 a 10 Boter per kop 67£ a 75 et. HOORN 24 Junij. Aangevoerd 1 mud Tarwe f8, 12 mud Gerst f5 4 mul Haver f4.50 6 muil Bruine Booncn f12, 39 Paarden f40 a 160, 19 Kalveren f3 ii 17, 105 Schapen f 18 a 25, 16 Lammeren f12 a 17, 90 Varkens, f 10 a 22, 6 Zeugen f 16 a 40, 30 Biggen f3 a 6.50, 116 Kippen f 0.25 a 1.05 7200 Kip-Eijereu I'2.70 u 2.80, 2400 Eend-Eijcreu f2.40 a 2.50 per 100, 1950 koppen Boter 65 a 70 ct. per kop, 75 mud Aard appelen f 4 a 5 per mud. Heden Dingsdag27 Junij 1865. EFFECTEN Beurs vim Londen Parijs i Wennen I Weinig variatie. u Herlijn i Frankfort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)60J »ja 5u/o Vereeuigde Staten van Noord-Amerika 66.] 6"/„ Vereenigde Staten 1882 73j 8°/0 Geconfedereerde!) 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Griekenj 3!,/0 Mexico (oude)23j a 3°/0 Mexico (nieuwe)22j] *3°/,, Binnenl. Spanje4 6Turken48 3°/0 Venezuela Boot aan van New-York: Goud en Wissel 3slechter. E p p a t u ui. METALEN KRUIS. •eg!® In de advertentieoproeping tot het formeren eener Sectie alhier, voorkomende in het voorgaande nomrner, staat Vrijdag 30 Julïj, moet zijn Vrijdag 30 .Juni j. Donderdag 29 Junij vertrekt van hier de West- Indische mail. Getrouwd G. SWERVER Jz. vau Alkmaar. es G. LANSER. Zijpe25 Junij IS65. Ten kantore van L. M. van GELDER te Nieuwediep, alwaar in de 1ste Klasse der 257ste Staatü-Loterij is getrokken de Kapitalen Prijs van is in de 4de Klasse wederom getrokken de Kapitale Prijs van: alwaar Ileelc en Gedeelten van Loten te bekomen zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3