25000opNo.t5075 1500op No. 15052 VRIJE KAMER, G. K R OEB^ MEIHli KEELTJES M LIPJES, LET WEL1! VI) II IS IJ (HM li li EIIIV T. VIGTOBXNE VOOR JICHT-E\ lillllLTIÜCIIE LIJDERS. •I. H. 8T1UJ BOSCII EN COMP. CAREL A. J. VAN ROSENDAEL. i;i:\ joxt; menscii, Bij J. P. BIJ EK Dingsdag 4 Julij tot en met Maandag 10 Julij. SLIJM- EN MA A GPILLEN. GENE Z IMG, NieuwediepW. NI. m: BOOS, te 's Hertogenbosch. Hofleveranciers van Z. M. der Nederlanden; Prijs-Medaille der eerste Provinciale Ten- Sigaren-Fabriekanten en den Koning toonstelling van »Nijveuiieid", te 's Hertogenbosch 1857. Verkoophuis. aan den Helrlcrzijn in de thans trekkende 257 sic ^taats-Loterij getrokken de Kapitale Prijzen van: en beiden onder de handteekening van den Heer L. M. VAN G li LD KR. YltAAGT EEN met kost dl bediening, bij fatsoenlijke lieden. Adres met franco brieven onder letter H, bij den uitgever dezer Courant. in de Spoorweg straat, heeft ontvangen: Prijs: 17 Centen |»er 5 Onee. Voorts berigt hijdat zoolang de voorraad strekt, door hein wordt afgeleverd ItOODH BESSEliWT.Iili a 4» tent» en WITTE DITO a 54» Cents per Eleselibij groote partijen geeft hij eene ruime korting. Gedurende de Kermis zal de Jongejufvrouw alhier te bezigtigen zijn, van af Zij is schoon, Jong- en zwaar, pas 17 jaren oud en weegt 141 li'ederlaiidsche ponden. SCKAFL.1IRE en LORM.U'I, de Vader. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de GAL en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32J Cent het Doosje, met berigt van het ge bruik, verkrijgbaar door tusscbenkomst vau de heeren Amsterdam.Ruis Weissenbruch, Apoth. Voorburgwal bij de Stilsteeg. Alkmaar, H. Schreuder C°. Apothekers, Ritsevoort. Burg op Texel, C. Mooij. Enkhuizen J. T. Dickman. HensbroekT. Heeres. Hoorn, E. Knaven Apth. KoedijkA. Deugd. Koog a/d. Zaan, N. v. Pomeren. Krommenie, P. Olie. Medemblik, K. Krap. Nieuwedicp*VcrUosve Bruinvis. Nieuwe Niedorp, JGroot. Purmerende, J. Schuitemaker. Rijp, D. de Vos. Schagen, S. B. van Lon. Schermerh., Wed. Nieuwland, Uitgeest, Wed. Starreveld. Winkel, J. Aineliswaand. ZaandamJ. W. Knipscheer. 't Zand in de Zijpe, J. Stam. Om elk Poosje «Ier echte en sints onheuge lijke jaren gebruikte SLIJM- en II.IAGPIL- liES Is ecu biljet, voorzien met ile IDandtcekening van den vervaardiger J. J. SC UK liU I» KR Apoth. welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegclpakwaarmede elk Hoosjc verzegeld is. Hen gelieve daar wel attent op te zi jn; en wachte zich voor het gebruik van namaaksels, welke men tracht in omloop te brengen. 3. Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht- en Rhumatiscbe aandoeningen zijn de SCIIMIDTSCHE ANTI-R HU MATISC11E WAL D WOL WATTEN h 25 en 50 Cts. 't pakje, DENNENNAALDEN 5 55 en 70 Cts. 't ileschje en verdere WALDWOL GKZONDHEIDS- KLEEDINGSTUKKEN, volgens prijs-courant. De Schmidtsche Waldtvol-Artikelen hebben de bijzondere aandacht der geneeskundigen getrokkenen worden door HEd. in voornoemde gevallen zeer aanbevolen. Te .ns kunnen zij eene menigte getuigschriften van gunstige uitkomsten over leggen. Genoemde Watten zijn gelijk de overige, artikels, vaneen bruine kleur en bereid uit de versche Naalden der Pijn en Dennenboomen. Verkrijgbaar bij den Airent voor Nederland en België, M. J. C. HAM, te Utrecht, en verder te Edam, Wed. KLINKENBERG. Harlingen, S. SCHOON HOF. Hoogwoud, Gebr. KOGELBERG. Leeuwarden, II. MATHIJSSEN. Rjp, J. VERDONK. SchagenG. W. STöVE. Texel, J. SIPKES. Hoorn, II. K. LAMPE. Purmerende, 0. MOI1RMAN. Wormerveer, G. GROOT. Alkmaar, SCHREUDER en Co., Apoth. En verdere Depots, op de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depót franco, M. J. C. HAM, Utrecht. UBISlTEItËÜ MET «ROOT SUCCES: MALANG JAVA 3.00 per i '4'. Kist. REGALIA LA UNION 4.37 ii 1 3 Kist. LA ESMERALDA 4.00 1/ t ii TRABUCOS S.75 ii. 1 t ii PENATELAS 5.00 ir l' ii REGALIA VENUS 5.00 ii t<7 ti LA UNION cl o o ït l "4 II EL JUDIO ERRANTE 5.00 ii 1 tff u BARBADOS (Marine Sigaar) 5.50 n n LA FLÖRESTA 6.00 n tV ii DE LA PESCATORA 0.25 n 1 4 ii EL NECTAR CUBANO 7.00 ii tot u INTEGRIDAD 6.25 per 1 t ii H. UPMAN 8.00 ii 1 ïtr m RENCURREL 7.50 ii 1 4" ii Ook bij mindere hoeveelheden verKrijgbaar. Depót voor NieuicediepTIelder en omstreken [uitsluitend bij Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4