Jfê 427. Vijfde Jaargang. 1865 $efÖer, JtieumeÖiep, IMfemsoorU, enj. ZATURDAG 1 J U L IJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post K *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uor gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Uit Weenen wordt het belangrijk berigt gebragt van de aftreding van het geheele ministerie. Reeds was gezegddat de heeren v. Schmerling en v. Plener hun ontslag hadden gevraagd, tengevolge der besluiten, door de vertegenwoor diging op het stuk der finantiën genomen; het verzoek daartoe was niet aangenomen door den keizer. Nu hebben alle ministers hunne demissie gevraagd, de aartshertog Rei- uier, de heeren v. Schmerlingv. Plener, v. Lasser, Hein, v. Prankv. Mecsery en graaf Nadasdy. Ook is graaf Zichy als kanselier voor Hongarije door George v. Majlath ver vangen. Graaf v. Mensdorf is nog aan 't hoofd van buit. zaken en graaf Belcredi noemt men als minister van staat. Wat kan de oorzaak dezer ministeriële wijziging zijn het moet natuurlijk een gevvigtig beginsel gelden. De kwestie der finantiën, in verband met de regten der vertegenwoor diging, of die van Hongarije, waarin de eischen der magyaarsche partij in strijd zijn met de begrippen der een heid van de monarchie volgens de Pebruarij-groudwet, of die van Italië, waarmede Oostenrijk door de stelling sedert 1859 aangenomen op haudelsgebiedin de moeije- lijkste en nadeeligste verhouding blijft, nu men te Weenen de handelsvoordeelenbij het verdrag van 1851 vastgesteld, niet aan de aangehechte deelen van het koningrijk wil ver kenen, terwijl Berlijn zich vrij naauw aan Plorence sluit, of eindelijk de betrekking met Pruisendie telkens minder welwillend wordt, sinds Oostenrijk getoond heeft de plannen van v. Bismarck te durven weerstreven. Dit zijn alle vraag stukken die voor de hand liggen. Spoedig hoopt men meer te vernemen van de aanleiding tot de crisis. Dat die op de Oostenrijksche fondsen al dadelijk ongunstig zal werken, is wel te verwachten moge zulks echter niet op goede gron den wezea. In Prankrijk neemt de oppositie meer en meer toe. Daarom meent inen ookdat het ontwerp tot verkoop der bosschen en tot het bestemmen van 360 millioen fr. voor openbare werkendat veel tegenstand vond voorloopig is ingetrokken. De Pransche gezant, de heer Sartiges, heeft den 26sten gedurende langer dan een uur audiëntie gehad bij den paus, hij heeft een verlof gekregen voor drie maanden, omdat zijne gezondheid aangedaan is. Men twijfelt of hij wel zal kunnen terugkeeren, daar het klimaat? te Rome ongunstig is. .^Ef, zijn geruchten in omloop, volgens welke de Ameri- kaansehe minister van buitenlandsche zakende heer Seward eene dépêche aan het Pransche gouvernement zou hebben gezonden, waarin hij verklaart dat de Vereenigde Staten voor het oogeublik geen voorstel kunnen ontvangen betref fende de erkenning van keizer Maximiliaan en dat er ook geen hoop voor die erkenning in de toekomst bestaat; dat de regering de leer van Monroe voor hare staatkunde heeft aangenomen, en dat zij voornemens is van die staatkunde niet af te wijken. Ofschoon het gerucht eenige kleur vau waarschijnlijkheid heeft, slaat men ertoeh weinig geloof aan. In het moordproces te Washington worden tegenwoordig getuigen 5 décharche verhoord. Hunne verklaringen behelzen echter over het algemeen niets, wat de bewijzen tegen Booth, Payne, Surrat en Harrold kan ontzenuwen. Payne's verde diger tracht zijn klient voor waanzinnig te doen doorgaan en gaf als grond van die ziekte eene verouderde verstop ping aan. Algemeen gelach in de regtzaal was het gevolg van die eigenaardige verdediging. ITI 3-J *7 3 TUD 11T 3 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 30 Junij 1865. Gisteren morgen is hier een droevig ongeluk gebeurd. Den vorigen avond om 11 ure, stak hier een Noordsche vlet van wal, bemand met C. Dito. J. Kuiper, IJ. Hart en J. Smeets, koers zettende naar buiten, om zod mogelijk adsistentie te Verleenen aan binnenkomende schepen. Den ganschen nacht te vergeefs in zee gezwalkt hebbende, stak des morgens de Noordenwind meer en meer optengevolge waarvan gisteren morgcu ten 11 ure de vlet omsloeg, op een afstand van ongeveer 1000 ellen afstand van den wal, op de hoogte tusschen Callantsoog en Petten. Na eenige worsteling rnogt het alle vier personen gelukken zich op en aan de omgekeerde vlet vastte klemmen, echter zoo ver het oog kon strekken geen levend schepsel ontdekkende van wien men redding kon verwachtenwas dien toestaud op den duur onhoudbaar, en besloten twee van de vier zich van hunne kleederen te ontdoen en te trachten naar den wal te zwemmen; slechts een van hun beidezijnde C. Dito, mogt dit gelukken, terwijl de andere, J. Kuiper, op eene afstand van nog 300 ellen uit den wal, vruchteloos zijne stem om hulp verhief en kort daarop in de diepte verdween. C. Dito spoedde zich bij zijne aankomst aan wal naar het dorp Petten om hulp voor zijne nog in nood verkeerende makkers. Direct werd een boot aldaar van wal gestoken waarmede men liet geluk had Smeets en Hart te redden ook de omgeslagen vlet werd op sleeptouw genomen, maar hunne makker J. Kuiper was niet meer; de golven hadden zieh geopend en hem tot hun offer gekozen. De ongeluk kige laat eene weduwe na in zwangeren toestand met nog 5 onverzorgde kinderen. Aangaande twee kolonialen, alhier aangekomen met het schip Ortelius, kapt. F. 11. Groote, laatst van Banjoewangie, en gelogeerd in het logement "Het wapen van Haarlem", van P. van Wijngaarden, verhaalt men het volgende: Beide Dingsdagavond vriendschappelijk met elkander uit zijnde, bespeurde A., dat hij geen geld genoeg bij zich had gesto ken eu verzocht aan vriend B., hem f5 te leenen, om ze bij terugkomst in liet logement, direct te restitueren; deze was terstond bereid om zijn vriend te adsisteren. Bij hunne thuiskomst wilde A. zijn woord gestand doen en zocht en zochten zocht nog eens in zijn kisten kwam eindelijk tot de onaangename overtuiging dat hem f 200 was ont vreemd. Hiervan de politie kennis gegeven hebbende, wist deze al zeer spoedig aan het licht te brengen, dat niemand anders dan vriend B. de dader was, en dat de f5 die hij aan A. had geleend, een deel uitmaakte vau het gestolène.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1