BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL. TELEGRAM. ADVERTENTIE N.' Men heeft nog ongeveer f45 bij hem gevonden, terwijl hij f 100 bij iemand ter bewaring had gegeven. B. heeft het feit volledig bekend en is reeds onder streng militair ge- geleide naar Harderwijk getransporteerd. Zr. Ms. transportschip Heldin zal morgen van hier vertrekken. In de Noordzee zal de P'alias worden opgewacht om te zamen te gaan kruisen. - Volgens bij hot Departement van Koloniën ingekomen berigt, zijn Zr. Ms. stoomschepen Adolf Hertog van Nassau en Djambi uit Nederl.-lndie naar Nederland vertrokken. Door Z. M. is benoemd tot regter-plaatsvervanger bij de Arrondissements-Regtbank te Alkmaar, de heer mr. K. N. Zur Mühlen. Het menu van het dinerden oud-strijders van 1813—1815 te Leiden aangeboden was aldus zamengesteld groente-soep, vleesclipastijtjesgebraden ossenvleesch met doperwten, ham in gelei met tuinboontjes, gebraden kuikens, salade, vruehtenpodding met bessensaus, Chinasappelen confituurtaarten enz.enz. Omtrent deze maaltijd vernemen wij verder, dat Z. M. de Koning daarvoor 200 flesscheu champagne had beschik baar gesteld, dat het aantai gediende hammen 200 en dat der kuikens 700 heeft bedragen, terwijl twintig vrouwen werkzaam zijn geweest voor het doppen der erwten. Maandag avond jl. 10 uurlageene oude arme weduwe te Leiden reeds te slapen, toen plotseling aan hare woning geklopt werd. Op haar vragen wie daar klopte, was het antwoord //een oude kennis." Zij opende de deur en een oud-strijder van 181315 stond voor haar, dien zij echter niet herkendewaarop hij haar mededeelde in Gelderland woonachtig te zijn, doch dat hij reeds lang en nu nog verlangend was haar te zien, aan wie hij 50 jaar geleden, trouw had beloofd maar, toen hij als vrijwilliger naar Woerden vertrok ontrouw was geworden en gebleven. De oude vrouw begon zich langzamerhand haar vrijer van het jaar 1813 weêr voor den geest te halen, zij liet hem binnenkomen, zij dronken te zaam' een kopje koffij en misschien zou tus- schen die beide oudjes op nieuw eene echtvereeniging mo gelijk ziju geweest, ware het niet dat de oud-krijger korten tijd na de overwinning bij Waterloo in Gelderland huwde met eene vrouw, die hoezeer thans zeer bejaard, echter nog een onoverkomelijken hinderpaal oplevert tegen het gehoor geven aan de zoo lang gesmoorde maar toch eindelijk weêr ontwaakte stem eener eerste liefde. De soldaat Willemse, van het 3e reg. infanterie, in garnizoen te Breda, is door het Hoog militair Geregtsho^- irAhoogsr verballen verklaard van den militairen stand en veroordeeld tot 1 0 jaren tuchthuisstraf, wegens het te Breda, op 20 Dec. 1864, in brand steken der kleederen van eene vrouw, die kort daarop bezweken is. Men herinnert zich dat een lid van den gemeenteraad te Bathmen in eene openbare raadsvergadering, tijdens be raadslaagd werd over zekere brugmet zijne vingers op een voor hem liggende brief wees en daarbij uitriep //die dezen //brief heeft geschreven dat is een schurk, dat kan geen //ander hebben gedaau als die eeu schurkenhart heeft." Dat de burgemeester daarop te kennen gaf, dat hij de schrijver was van den brief en alstoen door het gemeenteraadslid voormelde uitdrukking werd herhaald. Dientengevolge werd hij aangeklaagd wegens laster, doch de regtbank te Deventer verklaarde dit feit wel lasterlijkmaar ontsloeg hem van regtsvervolging te dezer zakeop grond dat die in verband stond tot het onderwerp bij de beraadslaging aan de orde (de brug)en ingevolge de gemeentewet geen lid geregterlijk vervolgbaar is voor het alsdan door hem gesprokene. In hooger beroep heeft het hof in Overijssel echter beslist, dat wel de brug, maar niet de brief een onderwerp van beraadslaging uitmaakte, toen die lasterlijke woorden gebe zigd werdenhet hof verklaarde hem dan ook schuldig aan laster en veroordeelde hem tot eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen en eene geldboete. Van dat arrest heeft de veroordeelde zich in cassatie voorzien, en heden heeft de Hooge Raad beslist dat de brief wel in verband stond tot het onderwerp aan de orde, en den requirant alzoo in de gegeven omstandigheden niet geregtelijk vervolgbaar verklaard. De Hooge Raad heeft mistdien vernietigd het arrest van het Overijsselsche Hof, maar ook het vonnis der regtbank te Deventeromdat hij daarbij van alle regtsvervolging is ontslagen in plaats van gelijk door den Raad is geschied, het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in zijne tegen den requirant ingestelde vordering. Onlangs was te Chaumont een bediende bezig om bij een wijnkooper eene pijp voorloop af te tappen. Een ge deelte van het vocht stroomde op den grond. De vrouw van den wijnkooper bragt, om den bediende opmerkzaam hierop te maken, eeu brandende kaars bij het fust. De vloeistof vatte vlam, men riep om hulp en weldra waren vijftien personen in den kelder verzameld; plotseling sprong de pijp en allen werden met het brandend vocht overstroomd. Het was een vreeselijk gezigt die liedenin vuurzuilen her schapen, over de straat te zien snellen. Te vergeefs werd hulp aangebragt. Tien der ongelukkigen zijn onder vreeselijke smarten gestorven. Men wanhoopt aan het behoud der vijf Van 24 29 Junij 1865. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD Dirk Cordes koopmanwonende te Amsterdamen Theo- dora Johanna Welmoet Bok. GEBORENPieterz. van Klaas Bontes en Klaartje Barthalena Chris- tina van Hartevclt. Kasse z. van Melle Zegel en Maartje Troost. Ariez. van Arie Lap en Grietje Dirks Bruin. Pieterz. van Simon Bakker en Jannetje Dogger. Anna Cornelia, d. van Pieter Boom en Grietje Smit. Cornelia, d. van Cornelis Rab en Antje Koorn. Leen- dert z. van Jan Reuvers en Trijntje van Es. OVERLEDENWilhelmina Boon 1 maanddochter van Jacob Boon en Trijntje Kerke. Baafjc Slot 17 jaren, dochter van Jacob Slot en Trijntje Kunst. Een levenloos aangegeven kind van Simon Bakker en Jannetje Dogger. Teunis Mets 15 jarenzoon van Teunis Mets en wijle Prouvvtje Bakker. M A RKTRERIGTE N. PURMERENDE 27 Junij. Kleine Kaas f30.25 Middelbare fAangevoerd 254 stapels Kleine Kaas. 18 Middelbare. Boter. Van fl.07| tot 1.15 per Ned. fg. Ge middeld f 1.10 per Ned. fg. Aangevoerd 150 Runderen. Vette Koeijen redelijk vlugGelde Koeijen stugge handelMelk Koeijen onverkoopbaar. 248 Vette Kalveren. Handel flaauwde prijs was van 60 tot 80 ct. per Ned. 40 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 6 tot 12 per stuk. Han del stug. 95 Vette Varkens. De prijs was van 40 tot 45 ct. per Ned. Handel matig. 5 Magere Varkens, vau f14 tot 22, en 94 Big gen, van f5.50 tot 6.50. Handel levendig. 565 Schapen en Lammeren. Handel in Vette Schapen tamelijk vlugLammeren heel stug. 26 Paarden. Kip-Eijeren f 2.60 Eend-Eijeren f 2.65 per 100 stuks. Verleden Dings* dag zijn ter waag gewogen 195 stapels Kaas, wegende 51860 Ned. ffi. De hoogste *markt was voor Kleine Graskaas f 29.50Middelbare f 29, Geen groote markt en zeer duur verkocht. Aangevoerd1286 Ned. Boter. Heden Vrijdag30 Junij EFFECTEN Beurs van Londen Parijs Weenen (Vast. Berlijn 1 v Frankfort AMSTERDAM. Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vereenigde Staten 1882 Geconfedereerden Russische Spoorweg-Aandeelen Blaauwe Grieken Mexico (oude) Mexico (nieuwe) Binnenl. Spanje Turken Venezuela 1865. 5°/o 5°/o 6°/o 8°/„ 5°/o 5°/o 3"/o 3°/o 3°/» 6°/o 8% 60 °/o 75' 23f 4§tV POLITIE. Bij de Politie alhier is aangifte gedaandat men in eenig oud stroo heeft gevonden eene VROUWENZAK, waarin eene PORTEMONNA1E met eenig GELD. De regthebbende kan zich ten Burele van den Commis saris van Politie te Helder aanmelden. Helder30 Junij 1865. De Commies, van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Woensdag 5 Julij vertrekt van Bier de Oost- Indische landmail via Triëst. Bevallen van een welgeschapen ZOO N, G. van der LAAN, Eehtgenoote van Jb. METZELAAR. Helder, 29 Junij 1865. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze jongste Zoon TEUNIS, in den jeugdigen leeftijd van ruim 15 jaren. T. METS. C. C. METS HARINCK. Oude Schild op Texel, 27 Junij 1865.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2