IJ s. M AJU N E. J. J. BÖÜKAMP, Tabitha. SCHOUWBURG. Zl-EiBRi^SWiSTH! COMPAGNIE DE VROUW HET TWEE HMN, POFFERTJESKRAAM AARDAPPELEN SN. JARING, Standplaats: Meuwe Kerkplein. Dingsdag 4 Julij 1865, EEN NACHT IN SURINAME, (met nieuwe Coupletten). gevraagd eene tweede JUFVROUW, DE NIEUWE uit de CHA.HPS-ELYSEES van PARIJS. CONSAEL Neder landsche P. KOPPEN. J. v. d. KA M voorheen N. MA HIJ Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Woensdag den 12 Julij 1865, des vóórmiddags ten Elf ure, bii inschrijving worden aanbesteed, de levering van ten behoeve van het Hospitaal der Marinevan af den dag der kennisgeving van de goedkeuring der inschrijving tot op den 30 November aanstaande. De biljetten van inschrijvingop gezegeld papier, zullen vóór of op den dag der aanbesteding, vóór het bepaalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoordvrachtvrij moeten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot den 12 Julij aanstaande (de Zondagen uitgezonderd) ter lezing bij de Directie voornoemd. Willemsoord den 29 Junij 1865. De Kapitein ter ZeeKommandant der Zeemagt C. P. DE ltK IlW. gevestigd te AMSTERDA M. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. voi.teekend waarborg kapitaal ÉÉN I1AL1' MIES-BOEN GULDEN. Commissarissen N. J. A. C. HOFFMANN, S. W. JOSEPI1US JITTA C. W. VOLLGRAFF en A. PLEIJSIER, als Directeur. Deze Maatschappij verzekert tegen alle schade door brand of de gevolgen van dien ontstaan. GebouwenSchepen, Meubelen, Fabrie ken, KoopmanschappenGereedschap pen, Oogst, Vee, enz. enz. voor zeer laag gestelde premiën. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den gevolmag- tigden Agent der Maatschappij te Nieuwediep. Correspondenten worden gevraagdvoor de omliggende Eilanden en omstreken, adres franco bij boveugenoem- den Agent. Directie STOETE JACQIII. Provinciale Tooneel-Directeuren van Groningen en Friesland TOT OPENING VAN HET TOONEEL Volks-Tooneelspel in drie Af deeling en. DAARNA: TUSSCHENBEIDE COUPLETTEN, te zingen door de Jongeheer van Beem. Aanvang 8 ure. ttenutnerat ie billet ten aan het lolcaal nerlerijgbaar. WAFELBIKKER berigt aan de Ingezetenendat hij hier gedurende de Kermis, wederom met zijne Kraam staat, het ruime debiet en de roem zijner WAFELEN, welke hij zoo vele jaren lang heeft mogen genieten, maakt verdere aanprijzing onnoodig, hij beveelt zich op nieuw in de gunst en herinnert dat hij niet venten of commissien laat opvragen. Ter algemeene kennis wordt gebragt dat ten voordeele der naaischool TABITHA alhier, eene LOTINSIJ zal plaats hebben tegen het einde der maand AUGUSTUS. Aan genoemde inrigting wordt tegen 1° Augustus goed onderrigt kunnende geven in het LTNNENNAAI JEN. Nadere informatiën in persoon te bekomen bij eene der Dames van het bestuur. Ook bestaat er nog- gelegenheid tot plaatsing- van een LEERLING, De Directie. De ondergeteekende berigt, dat gedurende den Zomer, dagelijks gepraepareerd IJS tot ververschiug, bij hem te bekomen is en dat ook op bestelling portiën IJS, aan huis bezorgd worden. Verder, dat ook ruw IJS ten 'gebruike bij zieken, of ter bewaring en verzending van Visch en andere aan bederf onderhevige artikelen te bekomen is; en wel bij kleine hoeveelheden bij hem aan huis en bij groote partijen aan den Ijskelder, ten huize'van Jb. SEVENHUIJSEN, Apothekeraan den Ilelder. A. METZELNNR, Binnenhaven. m De ondergeteekende heeft de ^er het geëerde Pnbliekte berigten, dat hij met zijue élégante en hrillante nieuwe Keizerlijke BK5GNETS-KKNNM voor de eerste maal alhier gearriveerd is, staande op de Kerk- gracht, naast het Weeshuis. Het is dezelfde Heer die het eerst in HOLLAND de BEIGNETS heeft uitgevonden. Alles wordt met versche Appelen en in beste Boter gebakken, en kunnen de versche Appels aan een ieder ter bezigtiging geven. De nieuwe ingerigte kraam zal de overuiging geven, dat het een Veritable BEIGNETS-KRAAM maar geen POFFERTJES-KRAAM is. UFd. Dv. Dienaar van Parijs. De ondergeteekende maakt bij deze aan het geëerde Pu bliek van den Helder en Nietiwediep bekend, dat hij dit jaar weder met zijne Beignets- en Poffertjes-kraam de Kermis zal bezoeken. Hij hoopt met dezelfde gunst vereerd te mogen worden die hem in het vorige jaar alhier is ten deel gevallen. Standplaats: naast de Wester Kerk. UFd. Dv. Dienaar BS5 Men gelieve wel op naam en standplaats te letten. geeft zijne geeerde Begunstigers te kennendat hij dit jaar weder met zijn aanzienlijke is geplaatst aan den Helder, de eerste van den KNNNNLWEG. Nogmaals dankbaar voor de gunst die hem gepasseerde jaar zoo ruimschoots is ten deel gevallenvleit hij zich dit jaar weder met een talrijk bezoek vereerd te zullen worden. Prompte en Zindel ij ke bediening zal niets te wenschen overlatenterwijl de Poffertjes bij hem goed Gaar en Bruin worden gebakken met cclite Delftschc Boter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3