BOEKHANDEL. - L. A. LAIIREIJ. Prachtige Photographie-Albums, H 'VICTORINE V Z I E K. CHARLES SPRIET, STAD-, ZEE- ESI LMGEZIGTEN. TIIËATRE PITTOilEM klECIÜME. KOFFIJHUIS, ZANG EN MUZIEK, Op de Kermis. Ontvangen een assortiment van /"0.75 en hooger. NIEUWE BUITENGEWONE KUNSTENAARS EN KUNSTENARESSEN. Koning der Goochelaren LOGE VAN DE JONGE DIKKE BOMBARDEMENTENVELD- EN ZEESLAGEN, J. H. VAN MUNSTER. Aanvang Maandag 5 Julij B. BORGART. MUZIEK VOOR DEN DANS, Gedurende de Kermis: J. DRAGER. Entree cn Dans vrij. Op Donderdag 6 en Zondag 9 Julij 1865, in de Kermisweek buitengewone P. KIPPERSLÜIÊ zonder weérga, te geven door verscheidene ONDER DIRECTIE VAN die de sterkste toeren zonder instrument verrigt. Staande met zijne welingerigte en sierlijk verlichte Tent op het WESTPLEIN aan den Helder. Programma der wit te voeren stukken: 1. GYMNASTIEKE OEFENINGEN. 2. GROEPEN en PYRAMIDEN. 3. Verschillende GOOCHELTOEREN. 4. Een GEHEEL BIJZONDER NIEUW WERKals: He begrafenis van de Aartsbisschopdie op de barri caden te Parijs in 1848 is doodgeschoten. He begrajenisplegtigheden van de Grootvorstin Anna Pau- lovma te Heljt. T)e Christenen overgeleverd aan Koning Michelis (90 jaren na C.)welke geworpen werden in eene wildernis bij de wilde dierenmen ziet deze meuschen duidelijk door de dieren verscheu ren. liet Weever-Congres, waar uien verschillende. Koningen en Keizers van Europa in groot tenue ziet zitten. - He vervoering van Napoleon naar St. Ilelena. Het Paleis voor Volksvlijt, het schoonste gebouw^ dat tot dusverre is vertoond gewordenhet is ver licht met 17,000 gaspitten. Deze Tableaux zijn 14 voet hoog en IS voet breed. 5. Tot slot: Groot AMERIKAANSCI1 BALLET PANTOMIME. prijzen der pi.aatsen lste Rang 49 cent. 2de Rang 30 cent. 3de Rang 2O cent. Aanvang Maandag avond, ten half 9 ure. STAANDE OP DE KERMIS ALHIER, OP HET WKSTPLEIN. Deze jonge Dame, welke overal waar zij zich vertoond heeft den meestem bijval vond, is met het volste vertrouwen op een goed succes alhier gearriveerd, hopende met een talrijk bezoek vereerd te wordeneven als in de voornaamste steden van Frankrijk en België, waar zij den naam ver worven heeft van Jonge ColOSSO. Mi.i.e VICTORINE, welke pas 17 jaren telt, weegt 949 IWederlandscIie ponden, de omtrek om het middel is 2 el 1 palm cn 5 duimde arm heeft een omtrek van 45 en het been van 68 duimen. Niettegenstaande de colossale afmetingenmoet een ieder toestemmendat deze jonge Dame eene buitengewone schoonheid bezit, welke men nog niet heeft aangetroffen. Daarom noodigen wij het geëerde Publiek uit, om een be zoek af to leggen bij de schoone collossale VICTORINE. De volmaakste orde lieerscht in haar vertrek, en wij voegen er nog bij, dat deze Dame, nog zoo jong, niet bij vreemde menschen is. Zij is vergezeld van hare oudersen haar toilet is in alle opzigtcn voortreffelijk, zoo, dat zij door een ieder bezocht mag worden. Wanneer men lel op hare Moederdie zich bevindt aan den ingang der Tent, dan zal men niet mis loopen. lste Hang- 25 Cents. 2de Rang 15 Cents. He Hirecteur NHAFLA1RE en LORJ1AIN. (de Vader). De ondergeteekende verwittigt het ge ëerde Publiek, dat hij alhier gearriveerd is, met een geheel nieuw MUSEUM, welks weérga nog nooit alhier te zien is geweest, voorstellende i daargesteld door uurwerk, daarbij een aantal Hopende door een talrijk bezoek vereerd te mogen wordenzoo als hem overal te beurt gevallen is. TJEd. JDv. Dienaar, Bovengenoemde looft 100 Gulden uit, voor diegenen die dergelijke Meesterstukken meermalen gezien hébben. Het geëerde Publiek wordt verwittigd, dat alhier voor het eerst gearriveerd is de Heer II. BROEKMAIH, met zijn nieuw des avonds ten 4, 6 en 8 ure. De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij het huis, laatst bewoond door Mej. ROEM, üijkstraat H. 393, voor gedurende de Kermis heeft ingerigt tot cn voorts tot gebruik van VERVERSCHINGEN. Daar de localiteit zeer geschikt is, hoopt de ondergetee kende door eene nette en civiele bedieningde gunst van zijne geachte Plaatsgenooten te erlangen. Nieuwediep, 30 Junij 1865. Logement- en Koffijhuishouder aan de Weststraat. gedurende de Kermis, van af Maandag, bij C. L. PEDROLI aan den Helder, afgewisseld door door de Familie SWARTvan Ansterdam. Belovende eene prompte en civiele bediening. Men kan zich ook van VEKVERSCHUlCiEiy bedienen. Entree en Hans vrij. IN HET Lokaal voor publieke verkoopiiigen van F. JO.IGHEES in de Langestradt. 4 E3 9 Entree en Dans vrij. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4