.geföer, JïteuraeÖtep, IMfemsoorÖ, enft. Jfs. 429. Vijfde Jaargang. ZATURDAG 8 JUL IJ. De Heldersche Kermis. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u H u *1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad vesten tien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiên intczenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. If SLUWST IJ Dl ITO BIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 7 Julij 1S65. Wij vernemen dat bij de te Harlingen op jl. Woensdag ge houden zeil- en roei-wedstrijd de eerste prijs voor scherpe plei- zier zee-vaartuigenbestaande in een zilveren bouilloire, is be haald door de Mlise van de heeren Bosch Iteitz, en de premie, bestaande in een standaard met vergulde letters, door de Fantasie, van den heer N. van der Werf, te Amsterdam. Zr. Ms. korvet Pallas, onder bevel van den kapt.-luit. t/z. W, Klis, is in den morgen van den 4u dezer van de recde van Vlissingen naar zee vertrokkentot het doen van een kruistogt in de Noordzee met de Heldin. In de maand Octcber of November a. s. zal te 's Gra- vcnhage weder een examen plaats hebben voor 8 surnume rairs bij het vak der posterijen. Om paarden en runderen te vrijwaren tegen de vliegen plaag, in dit jaargetijde eene zoo verschrikkelijke, voor genoemde dieren, wordt aanbevolen ze te wasschenbepaaldelijk de staarten en de neusgatenmet een afkooksel van notenbladeren waardoor zij niet alleen van dat lastig insect bevrijd wor den maar ook de reeds tusschen de haren gelegde eijeren worden vernietigd. Het bedrag der buitengewone giftenbij gelegenheid van het Waterloo-jubilé ingekomen bij het hoofdbestuur tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, bedraagt f 12,000. In de.algemeene jaarsvergadering van predikanten en ouderlingen der klassis van 's Gravenhage, waartoe 's Graven- hage, Delft en de omliggende gemeenten behooren, is door het klassikaal bestuur berigt gedaan dat het 1. op de aanklagt ten- vorige jare tegen dr. J. C. Zaalberg Pz. ingediend een afwijzend vonnis geveld had, en 2. de nieuwe nu onlangs door kerkeraadsleden ingediende aanklagt als eene herhaling der vorige had afgewezen. Na deze dubbele mededeeling out- vangeu te hebbenbesloot de vergadering met overgroote meerderheid van stemmen het berigt van deze uitspraken van 't klassikaal bestuur aan te nemen, onder betuiging van droefheid over de redenendie dat kerkbestuur genoopt hebben, tot het doen van deze uitspraken. Karlstadde hoofdstad van Wermeland in Zweden met 5000 zielen is den 2deu Julij geheel afgebrand. De schade wordt op 6 millioen riksdalers berekend. Het Noord-Amerikaansche transportschip Kentucky, dat 1200 op hun woord ontslagen zuidelijken aan boord had, is gezonken; 200 personen hebben daarbij het leven verloren. Den 2Scn Junij, des avonds, heeft de Fransche paket- boot Lafayetle44 schipbreukelingen in zee opgenomen, afkomstig van het Amerik. schip William Nelsondat op zee in brand was geraakt. Er waren 4S0 personen aan boord geweest. De paketboot had 24 uren gekruist om allen die aan de ramp ontkomen waren, op te nemen. Te Ilermaville (Frankrijk) is eene allerverschikkelijk- ste misdaad gepleegd. Een smidVictor Lemaitre genaamd ging uit en keerde in een verregaauden staat van dronken schap zijn huis weer binnen. Hij riep zijn vierjarig zoontje dat echter bang was en weigerde zijn vader te naderen. Dit bragt den dronkaard zoodanig in woede dat hij zijn kind greep en het met het hoofd tegen den inuur sloeg. Toen ziende dat het kind nog adem haalde, legde deze wreedaar dige vader het hoofd van het kind op zijn aambeeld en ver pletterde het daar met hamerslagen. Met veel moeite hebben de gendarmen zich van dezen booswicht meester gemaakt. Om beuzelachtige redenen heeft tusschen een officier der marine en een officier der infanterie te Florenceonder buitenwone voorwaarden, een duel plaats gehad. Het gevecht duurde acht uren voortachttien keer werden V ,'e wapenen op nieuw opgevat, waardoor \vederkeerig vijf tig wonden zijn ontstaan. Gelukkiglijk bragt geen dezer wonden het leven dezer stijders in gevaar. De Publiciste, een dagblad van Marseille, berigt dat de koetsiers enz. nu navolgers gevonden hebben bij de on gehuwde heeren en kondigt een grive des cclibataires aan. Zes duizend heeren van 25 tot 40 jarente Marseille woon achtig, zouden zich namelijk in eene plegtige bijeenkomst onderling verbonden hebben van niet te trouwenzoo lang de jonge dames geen belangrijke veranderingen wilden aan brengen in haar toilet en gewoonten. De gestelde voorwaar den om hun dit voornemen te doen opgeven, zijn, volgens den Publicisteafschaffing der kostbare en opzigtigc klee ding; afschaffing der coquetterie; afschaffing der ledigheid of der daarmede gelijkstaande borduurwerkjes, muziekoefeningen enz.; terugkeer tot de leefwijze van vroeger, waarbij huis- selijkheid en spaarzaamheid op den voorgrond stonden, enz. De Publiciste is van oordeel dat, zoo dit programma strikt gehouden wordt, het niet te voorzien is, wanneer deze grève des célibataires een einde zal nemen. Te Orleans is dezer dagen een zeer opmerkelijk ver schijnsel waargenomeneene sneeuwwitte zwaluw vliegt daar nl. alle avonden tusschen 6 en 7 ure rond tot groote ver bazing van al de wandelaars Wij hebben ons Dingsdag avond overtuigd dat Judels nog altijd dezelfde Judels is; hij heeft ons weder eens har telijk doen lagchenvan hem mag gezegd worden een co- mique te zijn zonder weerga, even als op mevr. Corijn van toepassing is de titelrol, die zij Dingsdag avond vervulde in het nastukjenFen vrouwtje zonder weerga" Den vol gende avond was haar spel weder even voortreffelijk. In een woord: mevr. Corijn is eene actrice, par excellance; zij schijnt de onbegrijpelijke gave te bezittenvoor alle rollen geschikt te zijn. Wij zijn zeer verlangend ook heden avond Bamberg weder te zien optreden. De groote tent van Stoetc en Jacquiopgeslagen op een gcruimen afstand van het kermistooneelis icdcren avond stampvoldat zal wel een sprekend bewijs zijn, dat het ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1