^eföer, JïieumeDiep, Wtffemsoorö, eiifi. M 432. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 10 JUL IJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post «1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien vau 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien iutezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Opwekking tot eene aanstaande feestvreugde. De Waterloo-fcestenin de vorige maand met zooveel op hef, met zooveel geestdrift, met uitbundige vreugde bijna overal in ons dierbaar Vaderland gevierd, zullen nog eene lange reeks van jaren aangename herinneringen in vele Ne- derlandsche harten achterlaten. Hoewel men zich hier en daar wilde verzetten tegen het feestvierenvoortspruitende uit eene laffe vrees voor het tegenwoordige Frankrijk, be wees het volk, dat het eene eigene wilskracht bezat, om op de meest betamelijke wijze zijn innige vreugde aan den dag te leggen voor den zegenvoorspoed en vooruitgangdie binnen onze grenzen zigtbaar zijn. Waren de strijders van 1813-15, destijds ook bevreesd, de Fransche troepen aantevallen, veronderstellende dat zij het tegen zoo een magtiggeoefend en in den strijd gehard leger niet konden volhouden. Neen zeiden allen "de keizer behaald de zege niet door een talrijk heirden held redt geen overmaat van kracht, liet paard feilt ter overwinningverschaft geen redding met al zijne sterkteZoo sprak men in 1813, en die woorden staan nog met denzelfden gloed en fierheid in den goddelijken codex te prijken. Of zou de waas van heiligheid en waar heid dezer woorden, in een tijdvak van 50 jaren geweken zijn Is het beleidde moed en de trouwin Nederlandsche man nenharten gegrift, aan het tanen? Neen! wij gelooven dit geenszins, maar veeleer, dat met het klimmen der jaren, de harten tot elkander al meer en meer verbroederd worden. "Verheugt u niet als uw vijand valt" en vertoont dus niet: de Nederl. Leeuw de Fransche banier onder zijne klaauwen ver tredende, maar verblijdt u, dat men uw goed regt, uw met goed en bloed verkregen erf, niet geschonden maar terug gegeven heeft, een eigendom, dat menu, Nederlandersheelt willen ontnemen. In het volste vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, vierdet gij feest, want de God, die u een God des krijgs wastoen gij door den beroemdendoch ook beruchten alleenlieerscher, eene prooi van tegenspoed en ellende zijt geworden, den speelbal van verscheidene natiën, die zelfde 'magtige God zal u beschermen, ondersteunen, hel pen en behoeden tegen hem, die u op eene onregtvaardige wijze zou durven aanranden. Wat zou er van ons geworden zijn, zoo de overweldiger zijne begeerte zyn vasten, ijzeren en toch verbreekbaren wil, had kunnen bot vieren. «Fransche onderdanen zouden wij zijn geweest en even als thans door constitutionele wetten geregeerd zijn geworden". En toch, ware het voor ons vrije Nederland in den regten zin van het woord, niet wensclielijk. Onze gedachten mogen wij thans vrijelijk aan anderen in woord en schrift mededee- len, behoudens de aansprakelijkheid. De onderdanen van het Fransche keizerrijk, zijn verpligt hunne vrije gedach ten hunne overdenkingenbetreffende regering en over heid in hunne harten te smorenhoeveel waarheid die ook soms mogten bevattenvallen zij niet in den smaak van den keizer, regering of hooggeplaatste staats-dienaren dan worden voor den soms begaafden auteur van brochures geschriften, enz., de kerkerdeuren geopend, om in eene enge cel eenigen tijd te moeten boeten, omdat hij zijne tong of pen den vrijen teugel gaf. Dus gelukkigdriewerf gelukkig Nederland Voor de oude strijders heeft men in den winter huns levens een schitterend feest bereidvoor hen die met hunne verzil verde haren voortstrompelen als zochten zij hun graf. Wan neer Nederl. zijn eeuwfeest zal vieren, dan zal •er gewis nie mand van die oude dapperen meer zijn, zij zullen zeker lijk het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebben, om in zaliger rust voort te leven. Onze dierbare Koning bewees weder zijne liefde en achting voor zijne onderdanen, die wijlen zijn Doorluchtigen Vader ter zijde stonden, door dat feest met zijne hooge tegenwoordigheid te vereeren. Voorzeker zal binnen Leijden's veste nog menigmaal herdacht worden de pracht die daar heerschte de vrede cn eendragt die daar zoo duidelijk blijkbaar was, de voornaamste eigen schappen waardoor zich Nederlaud, trots alle vijandelijke aanvallen en verschrikkelijke "wederwaardighedenals eene rots in zee staande bleef, en nog ten huidigen dage geroemd wordt om zijn moed van buiten en eendragt van binnen. Schier de meeste nieuwsbladen waren opgevuld met min of meer belangrijke berigten uit alle oorden des Vaderlands van de festiviteitenwelke daar hebben plaats gehad ter vie ring van het Waterloo-feest. Tot onze niet geringe spijt, werden we hier ter plaatse in veel ten deze teleurgesteld. De schooljeugd was hier een voorbeeld voor de volwassenen zij hield onder de fiere leiding van een onderwijzer, een' optogt en bragt eene serenade aan onzen geëerdon burger vader, die toonde de bewezene eer op grooten prijs te stel len. De school-opziener van het district onthaalde der lieve en vermoeijende jeugd op eenige ververschingen. Voorzeker toch een bewijs, dat de opofferingen en moeiten èn van onderwijzer èn van kinderen èn van overige geleiders, door de autoriteiten gewaardeerd werden. Ook vóór het raadhuis hield de optogt palook daar hoorde de tal rijk bijeengeschoolde menigte, de taal der wijsheid van hem die, door aandoeningen overstelpt, het volk met korte doch kernachtige woorden aansprak en wees op het groote gewigt van den dag. Overigens door eene zich geconstitueerde commissie wa ren er gelden opgezameld tot het afsteken van een vuur werk. Behalve die kinder-optogt en dat ajgestoken vuurwerk had er letterlijk niets plaatszoo noodig tot opwekking van Oranje- en vaderlandsliefde bij hen, die men gewoonlijk het volk noemt. Het hoofddoel waarom wij deze regelen ter neder schrijven isom het plaatselijk bestuur en gemeenteleden op te wekken tot eene feestviering in de maand October a.s.als wanneer de spoorweg tusschen deze gemeente en Alkmaar zal voltooid zijn. Dat deze nieuwe weg naar alle waarschijnlijkheid veel vertier ter dezer plaatse zal aanbrengenbehoeft geen betoog voor hemdie op het gebied van handel en nijverheid niet vreemd is. Voornamelijk de eerste is alhier thans in zeer geringe mate, behalve de zooveel vooruitgang en voorspoed aanbrengende effectenhandel doch zal zonder tegenspraak door de spoorverbinding aanmerkelijk toenemen. De kortere afstand van de voornaamste plaatsen in het binnenland niet alleenmaar ook de aansluiting van onze colossale haven aan het buitenland, dat zal gewis veel bijdragen om de plaats eenigzins op te beurenen haar uit den slaap te wekkenwaarin zij thans als het ware meer en meer indom melt. Om deze opwekking bevorderlijk te zijn moet er klaarblijkelijk getoond worden dat de goede pogingen van den staat op hoogen prijs gesteld worden. Judels moge vrijelijk van het tooneel op schertsenden toon zich uitlaten over het dralen met den spoorweg, meerwaar de en geloof zullen wij toch wel mogen hechten aan de officieële woorden des ministers van Binnenl. Zaken: «dat het voornemen bestaat om den spoorweg van hier naar Alkmaar met den 1 Oct. a. s. te openen. Wij hopen dat plaatselijk bestuur en gemeenteleden, elk het hunne zullen bijdragen, om vreugde aan deu dag te leg gen over den zegen, welke wij van hooger hand door deu aanleg van spoorwegen te gemoet gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1