1TI B TT W S TIJ D IIT GH31T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 18 Julij 1865. Bij de heden plaats gehad hebbende verkiezing voor le den van den raad, zijn 286 stembriefjes ingeleverd. Het aantal kiezers bedraagt 710. Zaturdag jl. had alhier de plegtige ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer K. Metzelaar, overleden in den ouderdom van 75 jaren. Sedert een reeks van jaren bekleede de overledene verschillende betrekkingen in den kerkeraad der Hervormde gemeente alhier, ook als regent van het algem. weeshuis en indertijd als lid van den raad, voor welke betrekking hij voor eenige jaren bedankte, genoot hij de achting en het vertrouwen der ingezetenen. De plegtigheid werd bijgewoond, behalve door de leden zijner talrijke familie ook door de weezen die in hem een vader be treuren, door vele leden van den kerkeraad en door vrienden en bekenden. Bij zijne laatste rustplaats werd door den heer J. Rinner een hartelijk woord ter zijner nagedachtenis gewijd. Naar men verneemt zal Zr. Ms. stoomfregat Adolf van Nassau, alhier binnenkomen. De op 6 Julij te Haarlem plaats gehad hebbende herbesteding van het maken van plankierwerk enz., te Ter schelling, voor ƒ5200, is niet gegund. Naar men verneemt, is de wet lot wijziging van de gemeentewet, wat betreft de plaatselijke belastingen, den 7" door Z. M. den Koning getcekend en jl. Vrijdag uitge vaardigd. Uit het Westland is, tegen den bedongen prijs van fl.30 het halve mud door elkander, de uitvoer van aard appelen naar Engeland thans zoo grootdat hierbij de ver zending binnen 's lands niets beduidt. Verscheidene duizenden mudden worden er schier dagelijks afgescheept. Niet van minder belang is de verzending van aalbessenwaarvan de pluk dit jaar bijzonder voldoet. Uit Brussel wordt gemeld dat de toestand des konings van Belgie steeds ernstiger wordthij mag zelfs niet meer rijden en men vreest voor eene crisis, die een einde aan zijn leven zal maken. De Avenir National behelst een niet onaardig betoog, aangaande het gerucht betreffende het te houden Europeesch Congres. Hoe zou het mogelijk wezen, vraagt het blad, oen congres te beleggen dat tot niets zou kunnen leiden? Itusland zou geen congres willeu bijwonen indien men-« zich niet bij voorbaat verhoud, geen enkel woord over Polen te spreken. Oostenrijk zou tot voorwaarden stelleu dat de aangelegenheden van Venetie niet ter sprake mogen komen. Pruisen zou conditioneren dat van de hertogdommen niet mag worden gerept. Rome zou vergen dat niemaud het woord /'koningrijk Italië" zou mogen uitspreken. Italië zou van zijne zijde verlangenalgemeen erkend te worden en zou anders van Rome niets willen wetenenz., enz. Waarover nu zou bij alle restrictien het congres nog kunnen beraad slagen? Over niets. Men hoort wel beweren, dat op het congres zou worden beraadslaagd over eene algemeene ont wapening. Maar om daartoe te geraken behoeft men geen Europeesch congres te beleggen. Frankrijk behoeft slechts te beginnen met 200,000 man troepen af te danken en de overige mogendheden zullen dat uitstekende, sinds zoolang gcwenschte voorbeeld, dadelijk volgen. Men meldt uit New-York 6 Julij. President Johnson heeft het vonnis der militaire commissie bekrachtigd. Payne, Harrold, Atzerott en mistress Surratt zouden den volgenden dag worden opgehangen. Arnold O'Langhlin is tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld en Spangier tot eene zesjarige. Volgens een der Amerikaansche bladen wordt de voor raad katoen, in de Zuidelijke staten nog aanwezig, geschat op 1,850,000 balen, waarvan een millioen gereed ter verzen ding, een half millioen in beschadigden toestand en 350,000 balen als opbrengst van 1865. Het Court. Journal zegt, dat president Johnson heeft verklaarddat de schuld van vele der Zuidelijke staten als wettig zal erkend worden. Te Havre beviuden zich thans 85 geredde schipbreu kelingen van de William Nelson, een schip met landver huizers naar Amerika, dat onlangs in volle zee een prooi der vlammen werd. Te Terre Neuve zijn er nog 30 aaugebragt, zoodat men vreest dat meer dan 300 personen van het verbrande schip het leven hebben verloren. Onder de geredden behoort een jongeling, met wiens lot men zeer begaan is. Hij heeft bij dit ongeval vader, moeder, vijf zusters en twee ooms verloren. Dit gezin had alles ver kócht om de reis naar Amerika te ondernemen. Ook werd in het leven behouden een zuigeling van 14 dagen, op de William Nelson geboren, met een zusje van drie jaren de eenig overgeblevene van eene geheele familiedie zich aan boord bevond. Bij het uitbarsten van den brand werden deze kinderen door hunne ouders in eene der booten gebragt die door de Lafayette gered zijn; de ouders wil den hen nazwemmen, doch zijn verdronken. De zuigeling is met de grootste liefde verzorgd door eene jonge vrouw van 19 jaren die zich in de boot bevond en het wicht niet heeft willen verlaten. Twee Hollandsche kinderen, een van 12 en een van 3 jarenhebben vader en moeder verloren. Een ander kind vau 12 jaren is de eenig overgeblevene van een geheel gezin uit vader, moederen zeven kinderen bestaande. Er is eene zeer belangrijke ontdekking gedaan, na melijk dat de Amazonen-rivier van het eene eind tot het andere bevaarbaar is. Hiermede is tusschen de Atlantische zee en de stille Zuidzee een nieuwe weg geopend. Men is die outdekking verschuldigd aan het Peruaansche stoomschip Moroma, hetwelk ten dien einde op peilingen en waarne mingen was uitgegaan en thans te Mayro, op ongeveer 300 mijlen van Lima, aangekomen is, Het schip voer meer dan 2000 mijlen langs de eigenlijke Amazonen-rivier en 600 mijlen lang den Yeayali en Pachiteawaarop nog nooit anders dan Indiaansche kano's waren geweest. De geheele landstreek aldaar, werd enkel door wilden bewoond, maar bleek buitengewoon vruchtbaar te zijn. Bij het verrigten van herstellingen aan den toren van het zoogenaamde armenkantoor te Maagdenburgheeft men in de peer een looden kistje gevondenbevattende eer.e me nigte op perkament geschreven aanteekeningenbetreffende het jaar 1707, in hetwelk die toren werd vernieuwd. Hierin leest men o. a., dat toen werd betaald voor een pond rund- vleesch 1 grossche, 1 pond kalfsvleesch 1 gr. 1 pfenning, 1 pond schapenvleesch 1 gr., 1 pond varkeusvleesch 1 gr. 3 pf. enz. Men berigt uit Parijs De advocaat B. heeft een fraaijen hazewindhond. Dezer dagen wandelde hij, door deze gevolgd, op de boulevard Beaumarchais. Het dier bleef op eens achter en kwam niet toen zijn meester het floot. Deze keerde terug en vond den hond, vastgehouden door een persoon, die hem den bek digt hield, zoodat hij niet kon blaffen. De heer B. is een man van groote spierkrachthij greep den dief en liet hem de keus om den hond te kussen of aan de politie overge leverd te worden. De dief koo3 het eerste en onder hel ge juich der menigte, die zich om hem verzameld had, werd de kus gegeven. Intusschen had ook de politie zich met de zaak bemoeidnam de houdendief in arrest en bragt hem naar het politiebureau Daar eischte de advocaat de invrijheid stelling van zijn //cliënt" zooals hij hem noemde op grond van eene oude bourgondische wet, die niet was afge schaft en waarin (tit. X, cap. IX, art. 8) de bepaling voor komt dat elk die een hond steelt van het ras omschreven in dat artikel, eene boete zal betalen van 5 gouden sols, of den hond van achteren een kus te geven. De "cliënt" nu had aan het voorschrift voldaan en was dus vrij. De commissaris van politie was echter van een ander gevoelen, en zond den dief naar de prefecture. Een apen-opstand te Antwerpen. Dat men niet te veel vertrouwen in het apengeslacht kau stellen, bewijst het volgendeDe oppasser van de vierhandige dieren ourang-outaugsenz. van den Antwerpschen dierentuin, be gaf zich Donderdag jl., als naar gewoonte, in de kooi dezer dieren, om de heeren apen te verzoeken zich naar hunne respectieve verblijfplaatsen te begeven. Gewapend met een groote zweep wist hij die zoodanig te gebruikendat bijna allen gedwongen werden hunne verblijven op te zoeken. Een der grootste apenwaarschijnlijk nog weinig doordron gen van het overwigt van den mensch op het apengeslacht meende aan den roepstem des wachters geen gehoor te moe ten geven en bleef bedaard zitten. De wachter was het echter niet met hem eens en deed hem de kracht der zweep nogmaals gevoelen. Daardoor in zijn eer aangetast, kon de aap zijne woede niet meer bedwingen. Hij wierp zich op den oppasserkrabte hem in het gezigt en beet hem een stuk uit de ooren. Het spreekt van zelf dat de oppasser met dit onthaal weinig gediend was. De zweep slagen werden verdubbeld, doch de ongelukkige oppasser moest daarvoor duur boeten. De andere apenhet gevecht van hun broeder ziende, besloten hem te helpen en wierpen zich met gezamenlijke kracht op den oppasser. In een oogenblik zag de ongelukkige zich door een legio duivels en duiveltjes omringd, die hem zoodanig de kracht hunner nagels en tanden deden gevoelendat de oppasser ak over wonnen ter aarde stortte. Op zijn geroep kwamen zijne kameraden toeschieten. De apen begonnen nu voor de over- inagt te wijken en klommen zoo spoedig mogelijk naar de hoogte. De arme oppasser had echter niet minder dan 23 wouden bekomen die, hoewel niet gevaarlijk,'hem toch ze ker zullen noodzaken eenige dagen het bed te houden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2