DIENSTBODE. GOUDSCHE KAAS. KANTOOR. 3tn0e3onüen j$>tufïKen. BURGERLIJKE mi DER GEMEENTE TERSCHELLING. TELEGRAM. ADVERTENTIE N. Te Helder en Nieuwediep Jufvrouw METZELAAR De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Mijnheer REE RING11! Ik zou u raden een lager toontje aan te slaan, dat woord hatelijkheid klinkt niet zeer fraai, en uit uwen mond verbeeld ik mij nog veel leelijkcr. En waarom aan mijne advertentie de veronderstelling vastgeknoopt van „geldelijke oneerlijkheidvloeit dat ook voort uit hatelijkheid van een van ons beiden De woorden „oneerlijke handelingzijn immers door den heer de Breuk gebruikt, gijibevestigt het in uw ingezonden artikel; ik heb er mij aan gehouden en vermeen dat het mij vrij staatdoch zoo gij het noodig hebt, wil ik u met genoegen een cerficaat geven, dat er door mij geenszins aan finantiële oneerlijkheid is gedacht en het is duidelijkdat ook de heer de Breuk ze niet in dien zin heeft gebezigdwanneer ZEd. het woord knoeijerij gebruikt had, ook ik zou mij daaraan gehouden hebben. Om de zaak zelve en uwe „krachtige wederlegging" te bespreken, acht ik voor het oogenblik minder noodig, het zal u toch wel niet geheel onbekend zijn, hoe het denkend deel vau het publiek, over die benoeming oordeelt, en, dat men in den zoon van den wethouderzoo lang die als gemecnte-docter hier rondlooptimmer het wandelend monument zal zien van de eerlijke en onpartijdige handelingen in deze, van het dagel. bestuur. Mijnheer Reeriughik vertrouw, dat deze regelen voldoende zullen zijn om u te overtuigen, dat ik in u een finantiëel eerlijk man ziemaar ik wil er u de verzekering nog bijvoegen, dat ik steeds in u zag en voortaan weder in u hoop aan te treffeneen politiek eerlijk man en wat nog meer zegt: een man van een eerlijk en opregt karakter, die alle knoeijerij en be drog 6chuwt als de pesten steeds den koninklijken weg bewandelt. Wanneer ik nu zoodanig karakter, door sluwe vrienden, die niets dan het vuige eigenbelang beoogen, op slinksehe wegen zie voeren, en nog wel ten koste van derden, dan acht ik dat zeer te betreuren Geloof mij, indien het dagel. bestuur zich niet krachtiger verzet tegen de beschuldiging vau den heer de Breuk, het niet in de achting van velen zal zijn gerezen, en wat mij betreft, alleen om die reden kan en mag ik mijne stem op u niet uitbrengen, ik weet, dat dit niets zal afdoen, want er zijn nog kiezers genoegdie niet denken en gemakshalve hun briefje laten invullen door personen, die zich daartoe aanbieden gij kunt gerust zijn die lieden zullen u niet vergeten. Mijn naam zal ik u voorloopig maar niet noemenal zou ik het alleen laten: trots uwe „sommering"; wat doet die naam ook ter zaak ik beoordeel u als openbaar persoon als wethouderals lid van den raad dat zal mij als kiezer toch wel vrijstaan niet waar Ik bid u stel die nieuwsgierig heid uit uw hoofddat is eene eigenschap die niet bij politieke mannen maar bij de dames te huis behoort. Een voorstander van eerlij he regering N.B. Waar BROMO mijne advertentie bespreekt, zou ik wel lust hebben hem teregt te zetten over zijne „plainte"doch ik vrees mij te zullen compro mitteren door mij met hem in te laten. Die advertentie heeft op mij den indruk gemaaktals ware zij van een ellendigen huurling en niet van een man van overtuiging. Neen dan staat de heer Reeringh (die slechts een zwak oogenblikje heeft gehad) nog veel hooger bij mij aangeschreven. Dus Bromo punctum. Vau 25 Junij 12 Julij 1865. ONDERTROUWDJan Lieuwen timmerman 24 jaren en Japke Roos, 22 jaren. GEHUWD: Geene. GEBOREN: Neeke, d. van Rijnder Jorts Smit en Reijnsje Andries Bos. Willeminad. van Jan Sipkes de Jong en Neeltje Kuijpcr. Anne d. van Jan Jemkca Roos en Anne Pieter Cupido. OVERLEDENAntje Gornelis van Keulengehuwd met Sijmon Jetzer Tromp 67 jaren. Jan Pot 1 jaar. Cornelis Bos 11 jaren te Gro ningen. Jan Meijer 36 jaren te St. George (Bermuda.) 1 levenloos aangegeven kind. Heden Dingsdag18 Julij 1865. EFFECTEN Beurs van Zonden h u Parijs Vast. Berlijn Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)60| °/0 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6Vóreenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5 °/0 Blaattwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3 °/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6 °/0 Turken 3% Venezuela Boot aan van New-York: Goud Wissel 1% slechter Ronds beter. MARKTRERIGTEN. ALKMAAR 15 Julij. Aangevoerd 4 Koeijen f 80 a 100, 1 Kalf f17, 175 Schapen f 12 a 25, 45 Lammeren f6 a 10 42 Magere Varkens f 10 a 16, 41 Big gen f6 a 8,3 Geiten f4 a 6. Boter per kop 75 a 85 ct. HOORN 15 Julij. Aangevoerd 3 mud Tarwe f8.— 31 mud Gerst f6.— 9 mud Haver f 4.50op monster verkocht 28 mud Mosterdzaad f 17.5010 mud Kar- 75' 20a. 24 231 40f 481 Nieuwediep16 Julij 1865. weizaad f 14.75 36 Paarden f30 a 145 28 Kalveren f5.50 a 16, 17 Schapen f 19 a 25, 40 Varkens, f6 206 Zeugen f 16 a 39, 120 Biggen f3 a 5.50, 230 Kippen f0.25 a 1.05 10500 Kip-Eijereu f2.50 a 2.60, 4200 Eend-Eijeren f2.40 a 2.50 per 100, 1900 koppen Boter 65 70 ct. per kop, 190 mud Aardappelen f2.50 a 3 per mud, 13500 Ned. fg roode aalbeziën f 12 a 13.50 3300 Ncd. fg. zwarte dito f9 a 11 per 100 Ned. POLITIE. Ten burele van Politie tz Helder, is gedeponeerd1°. een ZILVEREN PINKLID en 2°. een WITTE ZAKDOEK. Helder, 18 Julij 1S65. De Commiss. van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Zaturdag 22 Julij vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Triëst. De jongste onzer lievelingenslechts 16 dagen oud, werd ons heden door den dood ontnomen. P. GROEN. A. J. GROEN, S werver. Heden ochtend ontsliep alhier kalm en zacht na eene ongesteldheid van weinige dagen, mijne har telijk geliefde Echtgenoote PREDER1KA ORTH in den ouderdom van ruim 34 jaren. Nieuwediep, A. M. GUNDERSEN 17 Julij 1865. Gezagvoerder vau het Noordsche Barkschip CAROLINE. Eenige en algemeene kennisgeving. Bij vonnis der Arrondissement a-Regtbank te Alkmaar., dd. 14 Julij, is Hs. Js. DE GRAAE, Winkelier, wonende te Helder, verklaard te zijn iri staat van faillissement, in te gaan met dien datum, en met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr. W. VAN DER KAAY, Lid dier Regtbanktot Regter-Commissaris en den on- dergeteekendeAdvocaat te Alkmaar, tot Curator. H. H. Crediteuren worden opgeroepen ter verificatie hunner schuldvorderingenop Woensdag 26 dezer des namiddags ten één ure, in het gebouw der Regt bank en tevens verzocht hunne rekeningen 8 dagen te voren in te zenden aan den ondergeteekende. Alkmaar 16 Julij 1865. De Curator, Mr. K. I. /.I K MUHLEN. WORDT GEVRAAGD, op zeer aannemelijke voorwaardeneen deskundig- en geschikte localiteit heb bend GROSSIER, voor verkoop aan Winkeliersvan het Artikel: Eranco aanbiedingen met opgave hoe lang gevestigd en bij welke Kassiers informatie, onder letter H, ter Handelsdrukkerij van G. B. 't HOOFT, te Rotterdam. {BINNENHAVEN) verlangt tegen 1 AUGUSTUS eene knappe Een fatsoenlijk JONGEIiUSG, oud 10 jaar, die zeer goed geprofiteerd heeft van het degelijk onderwijs dat hij heeft mogen genieten in de Nederl., Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen, zag zich te dezer plaatse gaarne ge plaatst op een KANTOOR. Hij schrijft een zeer goede hand. Men adressere zich franco onder letter Kbij den uit gever van dit blad, bij wien des verlangende informatien zijn te bekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3