COUPLETTEN, JTuölMe flaiiöesteöiiig. ilpenfmre UerftoopüiQ GRAANGEWAS, HOOI. Brandwaarborg Maatschappij Dl UNIE. Maatschappelijk Kapitaal f 500,000. JïuIïIMk' ïïerfioojniifl, SMID?» WALDWOHRTIKEIEN Directeuren: J. P. LONBAR PETRI en A. BEETS. J. KARSMAN EN P. BOAS N. JUDELS Een overdekte SN IK SCHUIT Tarwe, Rogge, Garst, Haver en Boonen DANKBETUIGINGEN NieuwediepW. N. de ROOS, Gevestigd te OVERVEEXGemeente L. F. OVER DE LINDEN Bij S. GILTJES gaat ter perse en is de inteekening opengesteld op vervaardigd door de Ileeren voorgedragen door den Heer ter gelegenheid der MATINÉE MUSICALSgegeven den 13 Julij 1865, in het lokaal Tivoi.i, ten voordeele. van de Wed. j. KUIPER en van een nieuw op te rigten Fonds ter ondersteuning van edelmoedige daden. 'Deze Couplettenwaaraan nog toegevoegd zal worden het bij dezelfde gelegenheid door den Heer E. BAMBERG gezongen vers, getiteld: DE DOODGItAVEBtoe passelijk gevarieerd, worden tot hetzelfde doel uitgegeven. Pr ij s ƒ0.20. (OM CONTANT «EL»), op Donderdag' 20 Julij a. s., des avonds ten acht ure, ten huize van den Heer G. SPIGT, in het Loge- *w~w§>ment de ZEEKAART, te Nieuwediep, ten overstaan i'AfM van den Deurwaarder J. W. v. u. Wal C "root volgens Meetbrief 20 Tonmet leszelts volledige INVENTARIS, ANKERS, KETTINGS, ZEILEN, TOUWEN, enz.; liggende bij de Vischdroogerij aan het fort Oostoever, binnen de gemeente Helder, en al daar dagelijks te bezigtigen. DTJKGRAAE en HEEMRADEN van den Anna Pau- lowna Polder, zullen op Zaturdag den 29 Julij 1865, des voormiddags ten 11 ure, in het Logement VEERBURG in genoemden Polder, publiek in één perceel aanbesteden: Het maken van een GRIID1VEG. lang omstreeks 2850 Ellen, in liet Westelijk deel des Polders. Het bestek zal gedurende acht dagen voor de besteding, voor de gegadigden ter lezing liggen, ten kantore van den Dijkgraaf des Poldersbij wien tevens de verlangd wordende inlichtingen kunnen worden verkregen. van ruim 70 Bunders bestaande in: in 31 Percelen. te velde staande op de plaats van den Heer P. LANSER, bij de Kooi in den Anna Paulowna Poldergemeente Zijpetegen den Koegras-Zeedijk aan het N.-H. Kanaal. en daarna 80,000 a 100,000 lialve niederl. ponden goed gewonnen De Verkooping zal worden gehouden op de plaats zelve, op Woensdag 26 Julij 1865, des voormiddags precies ten 10 ure. De GEWASSEN en het HOOI kunnen dagelijks, uit gezonderd des Zondags, worden bezigtigd en zal aanwijzing in loco worden gedaan door den bewoner der plaats Js. LANSER. van verschillende herstellende Lijders, aanbevelingen van H. H. Doctoren en het groote debietbevestigen dat de de voortreffelijkste middelen zijn tot genezing van jicht-, hoofd-, kies-, tand- en maagpijn, of welke kwalen meer van Rhumatischeu aard. Het bestaat uit verschillende Kle dingstukken, geschikt voor alle deelen des ligchaams, als mede Elanel en Keper per el, Brei-BoschwolElixer, Spiritus Extract, Pomade, Bonbons en tot inwrijving de zoo zeer beroemde DENNENNAALDEN-OLIE, il 35 en 70 Cent het Eleschje, en ANTI-RHUMATISCHE WALDWOL WATTEN ii 85 en 50 Cent het pakje. Verkrijgbaar aan het centraal-depot voor Nederland en België bij M. J. C. HAM te Utrecht, verder te Edam, Wed. KLINKENBERG. Harlingen, S. SCHOON HOF. Hoogwoud, Gebr. KOGELBERG. LeeuwardenII. MATIItJSSEN. Rijp, J. VERDONK. Schagen, G. W. STöVE. Texel, 3. SIPKES. HoornH. IC. LAMPE. Purmerende, C. MOHRMAN. Wormerveer, G. GROOT. Alkmaar, SCIIREUDER en Co., Apoth. En verdere Depótsop de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depót franco, M. J. C. HAM, Utrecht. mmi-.ojsssggsgssa. «r Tegen zeer matig gestelde Premiën verzekert deze Maatschappij tegen Brandschade GEBOUWEN MEUBELEN, KOOPMANSGOEDEREN, SCHEPEN, VEE, HOOI-, GRAAN- en ZAADBERGEN, enz. Do groote vooruitgang waarin zich dc Maatschappij mag verheugen, en do vele soliede verzekeringen in betrekkelijk korten tijd door haar geslotenleveren het bewijs voor hare soliditeit. Inleg- of Administratie-gelden worden bij deze Maatschappij niet betaald. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat Wijk EUlo. 103to Helder. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van 8. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4