Jtë 455. Vijfde Jaargang. 186 ft $efi)er, JïieumeÖiep, IMfemsoorD, enj. ZATURDAG 22 JUL IJ. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingczondeu stukken minstens één dag vroeger. op Dingsdag 18 Julij 1865. Voorzitter de lieer Mr. K. J. C. Stakman Bossc. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 11 leden. Afwezig do heeren Papineau, Haremaker en Slebe. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd terwijl door den Voorzitter de bemerking wordt gemaakt, dat volgens het reglement van orde, in de notulen moet vermeld worden, alleen het zakelijk verhandelde en de namen van do voor- en tegenstemmersdat wanneer al het gesprokene met de stipste naauwkeurigheid zou worden op genomen, er een stenograaf zou worden vereiseht. Stelt daarom voor, dat| voortaan in de notulen alleen het zakelijke en niet de bijzondere gevoelens van de sprekers zal worden opgenomen tenzij de leden het verlangen. Wordt goedgevonden. 1). Aanbieding der rekening over 1861. Op voorstel van den Voorzitter wordt, ingevolge het regle ment van orde, overgegaan tot het splitsen van den raad in drie afdeelingen, hetwelk bij loting plaats heeft, in wolke afdeelingen de rekening der gemeentedie van het Alge meen Weeshuis en die van het Burgerl. Armbest. zullen wor den onderzocht. 2). Benoeming van Directeuren der gymnastie-school. Bij missive van het Bestuur van het Departement Helder der Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen" wordt mede- deeling gedaan: 1. Dat de subsidie van ƒ300.— voor eene op te rigten bewaarschool niet behoeft verstrekt te worden daar de pogingen tot ondersteuningaangewend bij het hoofdbe stuur der Maatschappij, schipbreuk hebben geleden, om welke reden de daarstelling niet tot stand kan komen. 2. Dankzegging voor de ondersteuning der industrie-school en aan de op te rigten gymnastie-school. 3. Dat tot onderwijzer der laatstgenoemde inrigting be noemd isde heer J. G. Martinvan Botterdam meester op vier wapens en onderwijzer in het dansen en zwemmen. 1. Dat van wege het Departement tot bestuurdcren zijn benoemd, de heeren P. J. Heijning, A. van Voornveld en H. Bitter, terwijl de raad verzocht wordt twee loden uit Zijn midden daaraan toe te voegen. Op voorstel van den Voorzitter worden deze mededeelin- gen voor kennisgeving aangenomen en overgegaan tot benoe ming der twee gevraagde leden. De heeren Braaksma en Boomsma worden ieder met 9 stemmen daartoe gekozen, welke heeren die benoeming aannemen. Mededeeling van ingekomen stukkenenz. a. Dat de heer P. Bakker zijne benoeming tot plaatselijk geneesheer heeft aangenomen en bereids in functie is getreden. Voor kennisgeving aangenomen. b. Dat het Dag. Bestuur aan ieder der oude strijders uit deze gemeente, die naar Leiden zijn geweest, f3.-heeft ver strekt vraagt en bekomt goedkeuring voor die uitgaven. c. Dat bij opneming der gemeentekas zich daarin bevond f31.041.905. Voor kennisgeving aangenomen. d. Brief van het gemeentebestuur te Schagendat een rekest bij de Tweede Kamer is ingediend met aandrang op bespoediging van de indienststelling van den spoorlijn van Alkmaar op hier, met verzoek hetzelfde te doen of genoemd rekest te ondersteunen. De Voorzitter aclit dit niet noodig, met \Vt oog op de vernieuwde mededeelingen, onlangs door den mijjuster van Binnenl. Zaken gedaan, en stelt vooraan het vei?jVk niet te voldoen. Wordt goedgevonden. NiemanXhct woord verlangende wordt de vergad. gesloten. POLITIEK OVERZIGT. In de politieke kringen te Londen blijft men nog altijd gelooven dat een congresplan op de Tuileriën in de lucht hangt. De Spectator beschouwd het gerucht intusschen meer als een lallon (V essai-, keizer Napoleon weuschte zich vooraf te verzekeren of hij niet eene nieuwe diplomatieke nederlaag zou lijden. Engeland, meer geneigd met Erankrijk op een goeden voet te blijven, wil ook niets doen waardoor het, ingeval van een oorlog met de Verecnigde Slaten zonder bondgenooten ter zee zou staan. liet zou daaromter wille van de alliantie met keizer Napeleonwelligt thans zich eene kleine ongelegenheid op den hals halen en toegeven. Thans, nu alle gevaar is geweken, verneemt men dat de prins van Frankrijk een ernstige aanval van cholerine heeft gehad. Anderen spraken van den typhus. Weder anderen spreken van kwaadaardige mazelen. Wat hiervan zij, dit is zeker dat de beurs gevoelig door het berigt der ziekte was aangedaan. De Frank/. Posl.-Zeit. laat zich uit Kiel berigten, dat Prins Hohenlohe-Ingelfingen aan een «onzer, minder door zijne diplomatieke daden dan door zijne harstogtelijkheid voor zulke buitensporigheden bekende, magnaten" geschreven heeft «dat binnen een zeer korten termijn de hertogdommen in staat van beleg zullen gebragt en de hertog van Augus- tenburg met zijn vriend, den heer von Ilalbhüberop min zame dan wel op gcweldadige wijze over de grenzen zullen gezet worden. Hoe verrassend de tijding moge schijnen, zij berust op een inzage van den berigtgever van het des be treflende document." De Altonaer Courrier bevat eene olficicuse correspon dentie uit Berlijn, welke in de Hertogdommen groote sen satie maakt. Daarin wordt gezegd dat zoo Oostenrijk nog langer weifelt toe te treden tot de verwijdering van den Erfprins van Augustenburg of zoo het die bepaald mogt afwijzenPruisen alleen zou optreden en de noodige maatre gelen zou nemen zelfs buiten Oostenrijk omdewijl daar door het «gemeenschappelijk bezitregt op de hertogdommen" moet worden gehandhaafd. Eene nieuwe lezing van het Sleeswijk-Holsteinsohe lied maakt thans zeer veel opgang in de hertogdommen. De voornaamste regels luiden: «Sleeswijk-llolstein stamverwant «Jaag de Pruisen uit het land. Do burgervereeniging te Apenrade die zich op den jaar dag van den hertog aan het zingen van dat lied schuldig maakte, heeft van den burgemeester aanzegging ontvangen, dat zij geen bijeenkomsten meer houden mag. Dit verbod werd genomen na de aanklagt van vijf Duppclers die er door gegriefd werden. De Times deelt een brief mede uit Philadelphia, omtrent den finantiëlen toestand der Vereenigdc Staten. Daaruit blijkt dat gedurende het thans geeindigde dienstjaar de uit gaven bedragen hebben de ontzettende som van 1 milliard 200,000,000 dollarsof meer dan 3,500,000 dollars da gelijks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1