ITXETTWSTIJDIlTCfrElT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 21 Julij 1865. UITSLAG der op 18 Julij 1865 gehouden verkiezing van leden voor den Gemeenteraad. HELDER, te verkiezen 6 leden. Geldig uilgebragte stemmen 286. Volstrekte meerderheid 144. Gekozen de heeren P. B. Reeringh mot 212, W. J. Maalsteed 180, J. S. Janzen 168 en J. Strootman 154 stemmen. Herstemming tusschen do heeren: J. T. Zur Muhlen met 118, A. J. van Kelekhoven 113, L. Jelgersma 66 en L. M. van Gelder 65 st. Voorts zijn uitgebragt op de heerenW. J. Hidde Bok 57 Jhr. T. J. Kraijenhoff 55B. Werendlijn Smit 48, C. van Veen 48, P. Haagsma 37, Mr. D. P. II. Aberson 28, J. Goedkoop 26, A. Paarlberg 21, P. A. C. Hugenholtz 21 S. Th. Beets 19, A. J. II. Bceloo 16, II. Smids 15, A. van Voornveld 13 stemmen. De overige stemmen waren verdeeld over nog 26 personen. TEXELte verkiezen 4 leden. Geldig uitgebragte stemmen 177, volstrekte meerderheid 89. Gekozen de heeren C. Rey met 116, II. Bakker 101 en J. J. Ran 89 stemmen. Herstemming tusschen de heeren: K. S. Kikkert met 85 en S. Kcijser Sz. 70 stemmen. Voorts waren nog uitgebragt op de heeren: J. T. Zijtn 63, W. llillenius 45, J. Veenstra 22, J. van Putten 18, D. P. Witte 16, P. J. Witte 8 stemmen enz. TERSGIIELLTNGte verkiezen vier leden. Geldig uitge bragte stemmen 129. Gekozen do heeren C. de Boer Dz. met 92W. H. Kramer 86C. Zunderdorp 80 en A. R. Zwaai 73 stemmen. De beide laatstgenoemden als nieuwe leden in de plaats van de heeren C. G. Rijkeboer en W. C. Docksen die ieder 47 stemmen erlang hebben. Voorts waren nog uitgebragt op de heeren J. Recdeker Ez. 36D. C. Ruig 26 c.n 29 stemmen op nog 15 verschillende personen. SCIIAGEN, te verkiezen 2 leden. Uitgebragte stemmen 135. Volstrekte meerderheid 68. Niemand gekozen. Herstem ming tusschen de heeren: Com. de Heer 67, Jan Ligthert 53, Corn, de Pater Sr. 42 en E. Hoekstra 33 stemmen. Voorts waren nog uitgebragt op de heeren: Jan Schenk 17, S. B. van Lon 7, C. Langerijs 5, enz. De herstemmingen zullen plaats hebben op Dingsdag 1 Augustus a. s. Ware het nietdat de deugdelijkheid onzer zeegateft en het vertrouwen dat de zeelieden daarop stellen in den laatsten tijd steeds voldoende is geblekendan zouden wij als eene bijdrage daartoe nog kunnen aanvoeren, dat tusschen Dingsdag en Woensdag nacht, met een donkere lucht en tlaauwe koelte, een barkschip het marsdiep zeilende passeerde. Op Woensdag avond 19 Julijheeft alhier eene bijeen komst plaats gehad van een zestigtal leden der Roomsch- Catholieke gemeente, om aan te hooren een voorstel tot herstel cn verbetering van het kerkorgel; de kosten daartoe werden geraamd op 1300. Nog in diezelfde vergadering werd door de aanwezigen die som volteekend en besloten om de voorgestelde herstelling te doen plaats hebben. Voor de bewoners van Ericsland bestaat dezen zomer nog al gelegenheid om pleizier-togtjes naar hier te maken. Gisteren maakten velen met de stoomboot Magnet een der gelijk togtje en morgen (Zaturdag) wordt hier weder de Burgemeester Zijlslra verwacht. Men berigt ons, dat een goed muziek-korps zich aan boord zal bevinden ter veraangena ming der passagiers. Zr. Ms. transportschip met stoomvermogen Java, in aanbouw op 'srijks werf te Amsterdam, is den 19n dezer, met goed gevolg te water gelaten. Dit schip is 75 el lang. De Anna Pauloumathans op stapel gezetis 80 el lang. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen 'berigt van den kap. t/z. Uhlenbeek, kommanderende Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Aclolf Hertog van Nassau, is die bodem den 9C" Junijjl. aan de Kaap de Goede Hoop aan gekomen aan boord was alles wel. Genoemde bevelhebber had het voornemenden 20" daaraanvolgende de reis naar Nederland voort te zetten. Men schrijft ons van Texel dd. 18 Julij, dat Ds. II. A. Gillot, predikant bij de Herv. gemeente te de Cocksdorp, is beroepen naar Assen delft. In de gemeente Utrecht is door 16 gasverbruikers in 1864 aanvraag gedaan tot controloring van hunne gasmeters, omdat door hen werd verondersteld, dat deze meer aanwe zen dan cr werkelijk werd verbruikt; de resultaten van dit onderzoek waren, dat een daarvan 2 pet., drie IJ- pet., twee I pet. te weinig; twee 2 pet. en een I pet. te veel en zeven het juiste verbruik aangaven. In de provincie Utrecht bestaat eene varkensziekte; liet moet de vlekziekte (typhus) wezen, die de beesten teistert en die tevens ze voor 't gebruik gevaarlijk maakt. Tn de stad moeten reeds eenige varkens door de keurmees ters zijn aangehouden en begraven. Dat overal op deze aangelegenheid naauwlettend worde toegezien, is voor de algemeene gezondheid van groot gewigt. Ook te Harmeien en omstreken schijnt eene ziekte onder de varkens te zijn uitgebroken; altans, er zijn eene menigte gestorven, en anderen, uit vrees voor de verspreiding der ziekte, afgezonderd of afgemaakt. Men meldt van Dreischor dato 16 Julij het volgende: Met het Amerikaansche schip William Nelson, dat 1™ Junij 11. Antwerpen verliet, koers zettende naar Amerika, vertrokken uit deze. gemeente 26 personen. Dit schip is, zoo als de de couranten reeds gemeld hebbenop den 27en Junij in volle zee verbrand en van de opvarenden zijn er tot heden slechts weinige aangebragt. Onder die geredden zijn er 7 uit deze gemeente met de Mercury te Havre aangekomen, van welke er 4 (3 jongelingen en de moeder van een dezer) de reis zullen vervolgen, doch een ander jongeliug benevens 2 broeders, een van 12 en een van 3 jaren, van welke laatste twee de vader en moeder, benevens twee broertjes, zijn omgekomen, zijn in de avond van de 15" dezer per rijtuig aangebragt en werden geleid door den kapitein der stoomboot van Havre op Rotterdam en zijne echtgenoote, diehen van Havre medegebragt hebbende, hen niet hebben willen verlaten voor zij gezien haddendat de hier achter gebleven familie dier kinderen hen verzorgen zal. 7 weken geleden vertrokken zij met hunne ouders welgemoed en op geruimd, thans zijn zij als ongelukkige weezen teruggekeerd. Het terugzien dier ongelukkigen perste menigeen de tranen uit de oogen, terwijl de anderen, van wier betrekkingen nog niets bekend is, wanhopend en handwringend te vergeefs troost zochten door te trachten tijdingen van hunne be trekkingen te krijgen. Onbeschrijfelijk is de toestand waarin zich die ongeluk kigen hebben bevondende beide broertjes zijn nog door hunnen vader van het brandende schip gedrongen, de oudste in het water, de jongste in eene der booten, terwijl de jongeling veel moeite heeft gehad om in eene boot te ge raken, daar men hem uit vrees voor overlading eerst niet wilde opnemen, toen hij in het water met de dood lag te worstelen In Frankrijk zoowel als in Nederland hebben zij thans reeds vele blijken van belangstelling ondervonden, en de nieuwe kleederen waarin zij gestoken zijn, benevens de andero blijken van liefdadigheid, die zij allerwege hebben onder- vondenook de gelden die de kapitein voor hen heeft ver zameld bewijzen genoeg, dat dat ]er allerwege menschen ge vonden wordendie gaarne het lot helpen verligten van ongelukkige weezen. Eere en dank de kapitein der Mercury, die deze ongelukkigen in zee uit de boot heeft opgenomen r eere en dank ook aan den kapitein Lombach en zijne vrouw, die zich zoo zeer voor die beklagenswaardigen geïnterresseerd hebben, en die zoo belangloos met opoffering van tijd en geld die ongelukkigen zelve herwaarts hebben willen brengen. Op den weg naar Hartlepool hebben twee beschonken matrozen Zondag jl. een even zaligen confrater op zijn ver zoek in het zand begraven. Hij werd den volgenden mor gen bijna gestikt gevonden en met veel moeite weder tot zich zeiven gebragt. Een Engelschman, per spoor reizende, woei door den sterken wind de hoed af, en deze viel ongelukkig buiten het portier. Hij wierp gelaten zijne hoedendoos er teven3 uit. Iedereen begon te lagchenen een medereiziger merkte op dat, nu de hoed naar de maan was, ook de doos wel mee inogt gaan. //Volstrekt niet", hernam de zoon van Albion, //de doos moet mijn hoed terugbrengen, want mijn naam staat er in; zoo nu de baanwachter beide vindt, dan krijg ik mijn hoed ongedeerd en netjes in de doos terug", 't Gebeurde zoo als hij verwacht had. Aangaande de ongeregeldheden, bij gelegenheid der verkiezingen gepleegd, meldt men deze koddige bijzonderheid, dat in Carlisle de candidaat Lawson door zijne tegenstanders met roet werd besmeerd, totdat hij er als een neger uitzag. In Wiltshire wierp men elkander met doode konijnen minder gevaarlijk voor het leven der strijdenden, dan voor hunne reukzenuwen. Tn Kings Lynn ging het ernstiger toe de concervatieve kandidaat, majoor Walpole, werd met een knuppel tegen den grond geslagen. In Chettenham werd een jong ambachtsman, die op de gezondheid dronk van den conservatieven kolonel Berkeley, door een ander met een pistoolschot gedood. Men leest in het Ilongaarsche dagblad Idok Taruija: Voor eenigen tijd werd op een marktdag te Wcrschetz een meisje van twaalf jaren aan hare ouders ontstolen. De vorige maand bevond zich de ongelukkige moeder ook aj> een marktdag te Weisskirchen, ontmoette aldaar het i/roofde kind te midden van een troep bedelaars en zag,MA haar dochtertje verminkt was, doordien men haar de bdÊc handjes

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2