IMGEKLIJKE STAM DEIt GEMEEXTE TEXEL. ADVERTENTIE N. KOST EiV L\ \VOmU Bij D. A. FLORIJN, NIEIUVE BESSEN GENEVEIt, LIQUEUREIV. MARINE. TELEGRAM. Heden Vrijdaq, 21 Julij 1865. EFFECTEN LIKEURSTOKER en SLIJTER, hnd afgesneden. Do roover-hoofdmandie deze ongelukkige troep bedelaars leidde en zich de aalmoezen toeeigende, welke aan al de verminkten werden toegeworpen, werd op liet ge schreeuw der moeder aangehoudenhij gaf echter voor, dat een varken de beide handjes van het jonge meisje had ver slonden, doch dat beweren belette niet, dat hij onmiddelijk in handen der justitie werd overgeleverd. Wanneer men het oog vestigt op de ontelbare verminkten, welke zich op verschil lende marktdagen en kermissen in Hongarije vertoonendan mag men het er zeker voor houdendat zeer dikwerf zulke afschuwelijke misdaden gepleegd worden, liet blad voegt er nog bij, dat onlangs een jongentje van acht jaar insgelijks werd meegesleept door een vagebond, die zich niet ontzag het arme kind'de beide oogcn uit te halen, ten einde het onder zijn gezelschap verminkte bedelaars op te uemen en daardoor des, te meer het medelijden op te wekken. 3[ngc3onbcn ^tuftHcn. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders' Mijnheer de Redacteur \VjCCs zoo goed mij voor het onderstaande nog eens een plaatsje in tc ruimen, het zal welligt het laatste zijn over dit onderwerp, tenzij de lieer Recringh die Da een weinig gecalmccrd te zijn toch wel zal hebben inge zien, dat ik heel wat anders dan finantieële oneerlijkheid op het oog hüd nog lust mogt gevoelen om nader te polemiseren over de vraag, of de hanileling van het dagclijksch bestuur in zake de geneeskundige praktijk geheel en al vrij is van alle soorten van knoeijerijin dit geval zou ik op mijn verzoek nog wel eens terug moeten komen echter is het niet denkbaarhoe wcnschelijk het ook ware dat die zaak, die bij het publick een zeer onaangenamen indruk heeft te weeg gebragteens van beide zijden in het helderst daglicht werd geplaatst. Docli de heer Reeringli zal zich de moeite niet geven wel inziende dat er niets- bij is te winnen. Toch zou ik hem raden, niet zoo alledaagsch te zijn, om mijne anonymiteit tot vopr- weusel van zijn zwijgen te maken. Met BROMO en de onbekende grootheid 30, die wel eens dezelfde per soon ka* zijn en niet zoo onbekend is als hij zich wel waant, wil ik niets te maken hebben, voor zulke wezens, ja ben .ik „bang", even als voor de pest. Op die twee, eene Courant onteerende advertcntiêuis van toepassing „Le style e'est V homme". JEcti voorstander van eerlijhe regering Beurs van Londen n Parijs I h o Weeneti Onveranderd. n Berlijn V ti u frankfort i AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/o Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/„ Mexico (oude) 3 °/0 Mexico (nieuwe) '3°/0 Binnenl. Spanje 6°/0- Turken 8°/o Venezuela "la 75'. 411 Van 14 20 Julij 1865. QKDERTROUWD Jan Agterhof, oud 24 j. en Francisca Huizinga, oud 23 j. GERUWD: Johannes Sibraud Keijser en Neeltje Boon. Pieter Daal der en Hendrikjc Flens, Willem Gomes eu Marijtje Hammer. Gcrbrand Huizenga en Hendrikjc Jacobs. GEBOREN; Maaitjo d. vau Marinus Sandifort en Maria Spce. Autjedtan Maarten Blom en Autjc van Geut. Kornelis, z. van Pieter Bouma en Maartjc Koogcr. OVERLEDENMaartjc Schageu, oud 2 m., d. van Jan Lucas Schagen cn wijle Maartjc Veen. Maartjc Buis, oud 5 m., d. vaa Kasse Buis en Cornclia Blaak. M A li li T li li K l G T li N. PURMERENDE 18 Julij. Kleine Kaas f 28.Middelbare f Aangevoerd 107 stapels Kleine Kaas. 9 Middelbare. Boter. Van f 1.20 tot 1.30 per Ned. ffi. Ge middeld fl.27^ per Ned. f§. Aangevoerd 88 Runderen. Vette Koeijen Juur met levendigen handel, Melk-Koeijen iets beter. 117 Vette Kalveren. Handel vlug, de prijs was van 65 tot 75 ct. per Ned. fg. 19 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f7 tot 15 per stuk. Handel vlug. 66 Vette Varkens. Dc prijs was van 38 tot 44, ct. per Ned. fg. Handel vlug. 3 Magere Varkens, van f 15 tot 23, en 60 Biggen, van f6 tot 8. Handel vlug. 505 Schapen en Lammeren. Vette en Magere Schapen steeds vlugger. Lammeren dito. 26 Paarden. Kip-Eijeren f 2.25 Eend-Eijeren f 2.80 per 100 stuks. De markt had over het geheel eeu levendig aanzien; alles werd i tot booge prijzen van de hand gezet. Van WOL zijn vele aankoopen gedaan a f2. Verleden Dingsdag ziju ter waag gewogen 224 stapels Kaaswcgcude 58S13 Ned. \g. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f 29. Middelbare f30.Aangevoerd 621 Ned. (g Boter. SCHAGEN 20 Julij. 6 Paarden f30 h 150. 1 Stier f90. 19 Vette Gelde Koeijen f160 i\ 220. 5 Vaarseu f40 50 8 Nuchtere Kalveren t'6 n 10. 175 Magere Schapen f 12 20. 86 Vette Schapen f22 a 32. 76 Lammeren f 10 a 18. 4 Bokken en Geiten fl a 4. 17 Magere Varkens f12 a 30. 26 Biggen f5 a 9. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 30 a 40 ct. Eenden 30 a 40 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter 90 ct per kop, of f 1.20 per Ned. [g. Kaas 25 a 45 ct. per Ned. (g. Kip-Eijcren f2.25. Eend-Eijcieu f 2.60 per 100 stuks. Over het geheel was dc handel ving. Maandag 24 Julij vertrekt van liier de Oost- Indische landmail via Marseille. Bevallen van eene welgeschapen DOCHTER E. M. de VRIES, geliefde Echtgenoot van J. GTJJNIS. Burg op Texel2 Julij 1S65. Heden ochtend ontsliep alhier kalm en zacht na eene ongesteldheid van weinige dagenmijne har telijk geliefde Echtgenoote ERE DERl KA ORT1I in den ouderdom vau ruim 34 jaren'. NieuwediepA. M. GUNDERSEN 17 Julij 1865. Gezagvoerder van het Noordscho Barkschip CAROLINE. Eenige en algcmcene kennisgeving. üe ondergeteekende bedankt bij deze, voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming, oudervonden bij de bevalling zijner Echtgenoote. Helder19 Julij 1865. Jhr. T. J. KRAIJENIIOFE. Aan de Binnenhaven bestaat gelegenheid voor KOST en INWONING voor een of twee fatsoenlijke lieden tegen billijke vergoeding. Adres letter G, francobij den Uitgever van dit blad. aan «Ie Itiiiiiciihavcii. alsmede verschillende soorten Slijters genieten aanzienlijk Rabat. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoordop Donderdag den 3 Augus tus 1865, des voormiddags ten elf ure, van: Het doen van werkzaamheden aan verschillende geboawen van het Hlaritieine Etablissement te Willems oord. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Gravenkage en bij de Dl'ree tien der Marine tc Willemsoord, Amsterdam, Ilellevoetslnis en Vlissivgen alsmede in de lokalen der Provinciale besturen van Noord- holland, Noordbrabant, GelderlandOverijsselfriesland cn ter Secretarie van de gemeente-besturen te Rolterdam cn Dordrecht Op de twéé, de besteding voorafgaande dagen, des voor middags ten tien urezal de noodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingen op gezegelde biljettenbevattende de aannemingssom in cijfer- en letterschrift, cn de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditiën en door den inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbesteding, des voormiddags vóór Elf ure, vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Wii.t.ejisoord, den 20 Julij 1865. De Selionl-bij-Nacht Adjudant des Koning in B. D. Directeur en Kommandanl der Marine, PEES KEJCKE1V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3